ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50300000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.05

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.52

100 / 100
2
5.99

100 / 100
3
8.98

100 / 100
4
12.05

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-มูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 301.05 ตัน -มูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 291.64 ตัน -มูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกฯ ประจำเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 302.15 ตัน รวมไตรมาสที่ 1 มูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกฯ จำนวน 894.84 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-มูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกฯ ประจำเดือนมกราคม 2562 จำนวน 301.03 ตัน -มูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 271.96 ตัน -มูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกฯ ประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 301.5 ตัน รวมไตรมาสที่ 2 มูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกฯ จำนวน 874.49 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-มูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกฯ ประจำเดือนเมษายน 2562 จำนวน 292.53 ตัน -มูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 302.06 ตัน -มูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 291.63 ตัน รวมไตรมาสที่ 3 มูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกฯ จำนวน 886.22 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-มูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 303.19 ตัน -มูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 307.99 ตัน -มูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกฯ ประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน 291.64 ตัน รวมไตรมาสที่ 4 มูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกฯ จำนวน 902.82 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.02

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.94

100 / 100
2
2.01

100 / 100
3
2.74

100 / 100
4
5.02

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 870 กก. มีรายละเอียดดังนี้ หลอดไฟ 570 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า(ทีวี) 300 กก. -มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 970 กก. มีรายละเอียดดังนี้ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า(ทีวี) 970 กก. -มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกฯ ประจำเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 650 กก. มีรายละเอียดดังนี้ หลอดไฟ 250 กก. ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ 100 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า(ทีวี) 300 กก. รวมไตรมาสที่ 1 มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกฯ จำนวน 2,490 กก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกฯ ประจำเดือนมกราคม 2562 จำนวน 820 กก. มีรายละเอียดดังนี้ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า(ทีวี) 820 กก. -มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ไม่มี (นำส่งวันที่ 6 มีนาคม 2562) -มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกฯ ประจำเดือนมีนาคม จำนวน 1,990 กก. มีรายละเอียดดังนี้ หลอดไฟ 500 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า(ทีวี) 1,490 กก. รวมไตรมาสที่ 2 มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกฯ จำนวน 2,810 กก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกฯ ประจำเดือนเมษายน 2562 ไม่มีการนำส่ง -มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 1,080 กก. มีรายละเอียดดังนี้ หลอดไฟ 600 กก. ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ 480 กก. -มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 850 กก. มีรายละเอียดดังนี้ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า(ทีวี) 850 กก. รวมไตรมาสที่ 3 มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกฯ จำนวน 1,930 กก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 3,240 กก. มีรายละเอียดดังนี้ หลอดไฟ 700 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า(ทีวี) 1,560 กก. อื่น ๆ (ตลับหมึก) 980 กก. -มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 350 กก. มีรายละเอียดดังนี้ หลอดไฟ 90 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า(ทีวี) 260 กก. -มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกฯ ประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน 2,420 กก. มีรายละเอียดดังนี้ หลอดไฟ 870 กก.ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ 850 กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี(ถังดับเพลิง) 400 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า(ทีวี) 300 กก. รวมไตรมาสที่ 4 มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกฯ จำนวน 6,010 กก.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการตรวจจุดเสี่ยงภัยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมอนุมัติโครงการอยู่ระหว่างจัดทำคำสั่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2 ครั้ง/วัน/จุด - ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด - กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการตรวจจุดเสี่ยงภัยเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2 ครั้ง/วัน/จุด - ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด - กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.15

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการขุด ลอก คลอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 คลอง ความยาว 6640 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการขุด ลอก คลอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เสร็จเรียบร้อยแล้วตามเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 30 คลอง ความยาว 16,539 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการขุด ลอก คลอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เสร็จเรียบร้อยแล้วตามเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 30 คลอง ความยาว 16,539 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการขุด ลอก คลอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เสร็จเรียบร้อยแล้วตามเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 30 คลอง ความยาว 16,539 เมตร -ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม เสร็จเรียบร้อยแล้วตามเป้าหมายทั้งสิ้น โดยการจ้างเหมา 32 ซอย ความยาว 17,015 เมตร แรงงานเขต 17 ซอย ความยาว 3,550 เมตร รวมความยาว 20,565 เมตร - ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะ จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 1.การรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคูคลอง บริเวณชุมชนห้องเย็น 2.การรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคูคลอง บริเวณซอยเจริญกรุง 107 3.การรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคูคลอง บริเวณอู่รถเมล์สาย 89 ซอยมไหสวรรย์ 6 4.การรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคูคลอง บริเวณคอนโดออกัส ซอยเจริญกรุง 80 5.การรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคูคลอง บริเวณห้างทรีออนธรี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ จำนวน ๒๗ แห่ง ตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีที่เจือปนในอาหารและวัตถุดิบ โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) จำนวน ๒๕๓ ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบสารเคมีเจือปนในอาหารและวัตถุดิบ และตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (SI-2) จำนวน ๓๓๐ ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร จำนวน ๑,๖๐๐.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ จำนวน ๕๘ แห่ง ตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีที่เจือปนในอาหารและวัตถุดิบ โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) จำนวน ๒๓๗ ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบสารเคมีเจือปนในอาหารและวัตถุดิบ และตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (SI-2) จำนวน ๓๓๘ ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร จำนวน ๑,๙๕๐.- เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มจัดกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ จำนวน ๙๖ แห่ง ตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีที่เจือปนในอาหารและวัตถุดิบ โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) จำนวน ๒๘๘ ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบสารเคมีเจือปนในอาหารและวัตถุดิบ และตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (SI-2) จำนวน ๖๔๗ ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เบิกจ่ายค่าวัสดุจัดกิจการการประชุมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ จำนวน ๑๘,๖๔๘.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ จำนวน ๗๐ แห่ง ตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีที่เจือปนในอาหารและวัตถุดิบ โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) จำนวน ๒๗๖ ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบสารเคมีเจือปนในอาหารและวัตถุดิบ และตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (SI-2) จำนวน ๓๖๒ ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร จำนวน ๒๒,๓๕๐.- บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตได้จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ เช่น ทางลาด รถนั่ง และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตได้รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 ให้สำนักการโยธาแล้ว ตามหนังสือที่ กท 6901/1595 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตบางคอแหลมได้รับงบประมาณ ประจำปี 2562 เพื่อปรับปรุงอาคาร และซ่อมแซมห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ให้ สะอาด ปลอดภัย และมีแสงสว่างเพียงพอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตได้สำรวจและออกแบบประมาณราคา ออกแบบรายการของการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ เช่น ทางลาดเข้าอาคาร รถนั่ง ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ตามมาตรฐานของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O - Net) มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O - Net) มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :91.70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
91.70

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการส่งรายชื่อคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สำนักการศึกษา เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯและคณะทำงานดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตบางคอแหลม ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผลประเมินจากสำนักการศึกษา สรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตบางคอแหลม ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผลประเมินจากสำนักการศึกษา สรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.7

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีผู้ขอให้ออกเลขรหัสประจำบ้านตามอาคารที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวน 5 ราย ซึ่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีจำนวน 7 หลัง สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 7 หลัง คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 มีผู้ขอให้ออกเลขรหัสประจำบ้านตามอาคารที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวน 10 ราย ซึ่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีจำนวน 10 หลัง สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 10 หลัง คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีผู้ขอให้ออกเลขรหัสประจำบ้านตามอาคารที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวน 21 ราย ซึ่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีจำนวน 199 หลัง สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 199 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ตลอดปีงบประมาณ 2562 มีผู้ขอให้ออกเลขรหัสประจำบ้านตามอาคารที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวน 44 ราย ซึ่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีจำนวน 58 หลัง สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 224 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :51.72

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
51.72

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม จำนวน 15 ชุมชน จากชุมชนทั้งหมด 29 ชุมชน ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และดำเนินการตามแผนพัฒนาชุมชนแล้ว จำนวน 10 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม จำนวน 15 ชุมชน จากชุมชนทั้งหมด 29 ชุมชน ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และดำเนินการตามแผนพัฒนาชุมชนแล้ว จำนวน 15 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
 - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
76.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์โครงการ และเตรียมความพร้อมออกบริการรับยื่นแบบฯ ตามแผนปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62 ยอดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท รวม 81,862,844.25 บาท แยกเป็น 1. ภาษ๊โรงเรือนและที่ดิน = 73,873,905.05 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ = 2,639,877.76 บาท 3. ภาษีป้าย = 5,349,061.44 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 - 31 มิ.ย. 62 ยอดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท รวม 156,400,009.31 บาท แยกเป็น 1. ภาษ๊โรงเรือนและที่ดิน = 144,242,123.54 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ = 3,871,066.33 บาท 3. ภาษีป้าย = 8,286,819.44 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 ยอดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท รวม 180,112,675.89 บาท แยกเป็น คิดเป็น 88.38 1. ภาษ๊โรงเรือนและที่ดิน = 167,032,563.77 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ = 3,938,932.24 บาท 3. ภาษีป้าย = 9,141,179.88 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท(ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
 - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท(ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.21

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
18.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์โครงการและเตรียมความพร้อมออกบริการรับยื่นแบบนอกสถานที่ตามแผนปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท = 156,850.38 แยกเป็น การจัดเก็บภาษีค้างชำระภาษีโรงเรือน และที่ดิน = 156,850.38 การจัดเก็บภาษีค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ = 0 การจัดเก็บภาษีค้างชำระภาษีป้าย = 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตั้งแต่วันที่ 1ต.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62 ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท = 1,869,242.88 แยกเป็น การจัดเก็บภาษีค้างชำระภาษีโรงเรือน และที่ดิน = 1,869,134.50 การจัดเก็บภาษีค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ = 108.38 การจัดเก็บภาษีค้างชำระภาษีป้าย = 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ตั้งแต่วันที่ 1ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 การจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท = 2,439,701.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.70

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด