ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50300000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทบทวนสถานะข้อมูลและฐานข้อมูลเดิม ดำเนินการคัดเลือกข้อมูลที่จะดำเนินการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล ทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 - 4 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนที่ 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแล้วเสร็จทุขั้นตอน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) มิติ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
มิติ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 4.2 ของหน่วยงาน - สำเนาแบบประเมินความเสี่ยงในการทำงาน OCC๑(๖๓) - หนังสือเวียนแจ้งข้อปฏิบัติฯ กลาง(การใช้รถยนต์)ให้ทราบทั่วกัน - ส่งสำเนาแบบรายงานใช้ปฏิบัติฯ กลาง(การใช้รถยนต์)ครั้งที่ ๑และสำเนาโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และสำรวจจำนวนและบันทึกประวัติโดยย่อของพนักงานปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติการให้กับพนักงานที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดกิจกรรมสนทนาความปลอดภัย (Morning Talk) เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อปฏิบัติแนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน เวียนทราบข้อปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ (R2)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1.จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติการให้กับพนักงานที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดกิจกรรมสนทนาความปลอดภัย (Morning Talk) เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อปฏิบัติแนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน จำนวน 3 ครั้ง 2. ติดตามผลการนำข้อปฏิบัติ แนวทางการทำงานไปใช้งาน 3 .ติดตาม/ประเมินผลความสำเร็จโครงการ 4.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เช่น การบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1. ติดตามผลการนำข้อปฏิบัติ แนวทางการทำงานไปใช้งาน 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เช่น การบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 3.รายงานการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ 4.รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (การใช้รถยนต์) ครั้ง 3 5. ดำเนินการติดตามและประเมินผลการใช้ข้อปฏิบัติฯ ตามแบบ OCC 6 (63) 6. ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและผลสำเร็จของการดำเนินงานโดยรวบรวมผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของการดำเนินงานผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์สำนักงานเขตบาง7. รายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 3 ตามแบบ R 3 (63) 8. สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ 9. รายงานผลการดำเนินงานและส่งแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ให้สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด