ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50300000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เรื่องราวร้องทุกข์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 24 ธันวาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 199 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 199 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เรื่องราวร้องทุกข์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 24 มีนาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 443 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 428 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 15 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เรื่องราวร้องทุกข์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 24 มิถุนายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 724 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 719 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เรื่องราวร้องทุกข์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 24 กันยายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 992 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 987 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) (ตัวชี้วัดมิติที่3.2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
(ตัวชี้วัดมิติที่3.2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
73.33

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

23/10/2562:อยู่ระหว่างการเสนอโครงการและขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริหารโครงการที่ดีที่สุดกรุงเทพมหานคร / 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการโดยมีการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการให้ประชาชนรับทราบ มีการประสานงานกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ตลอดจนกำลังดำเนินกิจกรรมจัดทำน้ำหมักจุลินทรีย์หรือน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกผลไม้ / 23/12/2562 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนประชาสัมพันธ์และดำเนินการจัดกิจกรรมเทน้ำหมักจุลิทรีย์ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณหน้าโรงเรียนวัดจันทร์ใน และจัดตั้งกลุ่มชุมชนคนริมน้ำ ตลอดจนสร้างไลน์แอดแจ้งเหตุเเกี่ยวกับการกระทำผิดในคูคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ 9 กิจกรรมจาก 15 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตามกิจกรรมที่วางไว้ได้ทั้งหมด 11กิจกรรมจาก 15 กิจกรรมเหลือกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 73.33

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินกิจกรรมตามโครงการครบทุกกิจกรรม และเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) รักษารอบ/คงไว้
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) รักษารอบ/คงไว้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.) จัดทำโครงการเสนอขอนุมัติ 2.) จัดทำแผนลงพื้นที่ เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ในกลุ่มเป้าหมายลดปริมาณการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร และอันตรายของถุงพลาสติกต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3.) จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพร้อมตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการบางคอแหลมรักษ์โลก ลด ละ เลิกถุงหูหิ้วพลาสติก 4.) ดำเนินงานตามแผนงาน โดยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเป้าหมายลดปริมาณการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตระหนักถึงอันตรายของถุงพลาสติกและโฟมที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.)จัดทำประกาศสำนักงานเขตบางคอแหลม เรื่อง นโยบายการลด ละ เลิก การใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร ของสำนักงานเขตบางคอแหลม ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดัน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ดำเนินการและบรรลุตามกรอบนโยบายอย่างสม่ำเสมอ และมีการสื่อสารนโยบายนี้ให้แก่บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเผยแพร่ต่อสาธารณชน 2.)ดำเนินงานตามแผนงานฯ โดยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเป้าหมายลดปริมาณการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตระหนักถึงอันตรายของถุงพลาสติกและโฟมที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้มีการรณรงค์การใช้ถุงผ้าในชีวิตประจำวัน และแจกถุงผ้า กล่องอาหาร ในกิจกรรมต่างๆของโครงการสำนักงานเขตบางคอแหลม และมีการบันทึกปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในสถาานประกอบด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเม.ย.-มิ.ย. 63) ดำเนินงานตามแผนงานฯ โดยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเป้าหมายลดปริมาณการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตระหนักถึงอันตรายของถุงพลาสติกและโฟมที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้มีการรณรงค์การใช้ถุงผ้าในชีวิตประจำวัน และแจกถุงผ้า กล่องอาหาร ในกิจกรรมต่างๆของโครงการสำนักงานเขตบางคอแหล,รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อFacebook เพจของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอีกหนึ่งช่องทาง และมีการบันทึกปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในสถาานประกอบด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 4 (เดือนก.ค.-ก.ย.63) ดำเนินดครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ พร้อมทั้งจัดทำเกียรติบัตร หนังสือชมเชยและขอบคุณสถานประกอบการ ในสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภทไม่มีการใช้โฟมบรรจุอาหารประเภทละ 1 แห่ง และสรุปผลการดำเนินโครงการพร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.60


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
4.52

100 / 100
3
4.52

100 / 100
4
4.60

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กองงานผู้ตรวจราชการได้จัดขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานเขตบางคอแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉลี่ย 4.521

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานเขตบางคอแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครึ่งปีแรก เฉลี่ย 4.521 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลคะแนนของครึ่งปีหลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตบางคอแหลมได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 4.602 จากคะแนนเต็ม 5

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด