ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50370000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 1.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
    1.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :3.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
3.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

คัดแยกขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ จำนวน 600 กิโลกรัม นำมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ปริมาณ 1,800 ลิตร จัดเตรียมเอกสารตั้งเบิกค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอย จำนวน 2 ชุมชน ปริมาณขยะที่คัดแยกได้ 29,200 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-คัดแยกขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ จำนวน 4,910 กิโลกรัม นำมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ปริมาณ 11,150 ลิตร เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอย จำนวน 2 ชุมชน ปริมาณขยะที่คัดแยกได้ 82,550 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-คัดแยกขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ จำนวน 12,410 กิโลกรัม นำมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ปริมาณ 29,350 ลิตร เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอย จำนวน 2 ชุมชน ปริมาณขยะที่คัดแยกได้ 164,100 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-คัดแยกขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ จำนวน 21,910 กิโลกรัม นำมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ปริมาณ 76,350 ลิตร เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอย จำนวน 2 ชุมชน ปริมาณขยะที่คัดแยกได้ 240,100 กิโลกรัม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 1.2 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
    1.2 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
29.40

100 / 100
2
43.00

100 / 100
3
63.03

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 ได้ปริมาณขยะ 3,900 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 ได้ปริมาณขยะ 5,300 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 ได้ปริมาณขยะ 5,590 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 ได้ปริมาณขยะ 13,340 กิโลกรัม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) - ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :162.50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
162.50

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การดำเนินการตามโครงการฯระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ดังนี้- มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฎิบัติหน้าที่ตรวจตราสภาพแวดล้อมและเฝ้าระวังความปลอดภัยของจุดเสี่ยงภัย 26 จุด พร้อมตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV)ที่ีติเดตั้งที่ีจุดจุดเสี่ยงภัย จำนวน 10 จุด วันละ 3 ครั้งต่อวัน- มอบหมายให้เจ่้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกก้านการจราจรหน้าสถานศึกษาเฉพาะวันทำการ 5 จุด จุดละ 2 ครั้งต่อวัน - มอบหมายจนท.เทศกิจกวดขันการจอดรถหรือขับขี่รถฯ บนทางเท้า - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขจุดเสี่ยง พื้นที่เขตดินแดง พร้อมรายงานให้สำนักเทศกิจทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-การดำเนินการตามโครงการฯระหว่างเดือนตุลาคม 61- มีนาคม 62 ดังนี้- มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฎิบัติหน้าที่ตรวจตราสภาพแวดล้อมและเฝ้าระวังความปลอดภัยของจุดเสี่ยงภัย 26 จุด พร้อมตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV)ที่ีติเดตั้งที่ีจุดจุดเสี่ยงภัย จำนวน 10 จุด วันละ 3 ครั้งต่อวัน- ดำเนินการประสานสน.ในพื้นที่ ฝ่ายรักษาฯและฝ่ายโยธาเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ดินแดง- มอบหมายให้เจ่้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกก้านการจราจรหน้าสถานศึกษาเฉพาะวันทำการ 5 จุด จุดละ 2 ครั้งต่อวัน - มอบหมายจนท.เทศกิจกวดขันการจอดรถหรือขับขี่รถฯ บนทางเท้า พร้อมรายงานให้สำนักเทศกิจทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การดำเนินการตามโครงการฯระหว่างเดือนตุลาคม 61- มิถุนายน 62 ดังนี้- มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฎิบัติหน้าที่ตรวจตราสภาพแวดล้อมและเฝ้าระวังความปลอดภัยของจุดเสี่ยงภัย 26 จุด พร้อมตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV)ที่ีติเดตั้งที่ีจุดจุดเสี่ยงภัย จำนวน 10 จุด วันละ 3 ครั้งต่อวัน- ดำเนินการประสานสน.ในพื้นที่ ฝ่ายรักษาฯและฝ่ายโยธาเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ดินแดง- มอบหมายให้เจ่้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกก้านการจราจรหน้าสถานศึกษาเฉพาะวันทำการ 5 จุด จุดละ 2 ครั้งต่อวัน - มอบหมายจนท.เทศกิจกวดขันการจอดรถหรือขับขี่รถฯ บนทางเท้า พร้อมรายงานให้สำนักเทศกิจทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-การดำเนินการตามโครงการฯระหว่างเดือนตุลาคม 61- กันยายน 62 ดังนี้- มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฎิบัติหน้าที่ตรวจตราสภาพแวดล้อมและเฝ้าระวังความปลอดภัยของจุดเสี่ยงภัย 21 จุด พร้อมตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV)ที่ีติเดตั้งที่ีจุดจุดเสี่ยงภัย จำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้งต่อวัน- ดำเนินการประสานสน.ในพื้นที่ ฝ่ายรักษาฯและฝ่ายโยธาเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ดินแดง- มอบหมายให้เจ่้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกก้านการจราจรหน้าสถานศึกษาเฉพาะวันทำการ 6 จุด จุดละ 2 ครั้งต่อวัน - มอบหมายจนท.เทศกิจกวดขันการจอดรถหรือขับขี่รถฯ บนทางเท้า พร้อมรวบรวมรายงานให้สำนักเทศกิจเดือนละ 1 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กิจกรรมลอกท่อระบายน้ำ โดยแรงงานเขต จำนวน 25 ซอย ความยาว 11,120 เมตร จ้างเหมาบริษัทดำเนินการ จำนวน 19 ซอย ความยาว 11,638 เมตร - พัฒนาทำความสะอาดคู คลอง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ลำรางนาซอง ความยาว 50 เมตร ลำรางแยกคลองห้วยขวาง ความยาว 181 เมตร ลำรางศรีศุภราช ความยาว 700 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ -โดยแรงงานเขต จำนวน 76 ซอย ความยาว 36,589 เมตร -จ้างเหมาเอกชน จำนวน 129 ซอย ความยาว 74,982 เมตร 2. ดำเนินการจัดเก็บขยะ วัชพืช คู คลอง จำนวน 4 แห่ง ความยาว 1,000 เมตร ดังนี้ 1. ลำรางข้างชุสายโทรศัพท์ 2. ลำรางนาซอง (ส่วนแยกจากคลองนาซอง) 3. ลำรางแยกคลองห้วยขวาง 4. ลำรางศรีศุภราช

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ -โดยแรงงานเขต จำนวน 76 ซอย ความยาว 36,589 เมตร -จ้างเหมาเอกชน จำนวน 129 ซอย ความยาว 74,982 เมตร 2. ดำเนินการจัดเก็บขยะ วัชพืช คู คลอง จำนวน 4 แห่ง ความยาว 1,000 เมตร ดังนี้ 1. ลำรางข้างชุสายโทรศัพท์ 2. ลำรางนาซอง (ส่วนแยกจากคลองนาซอง) 3. ลำรางแยกคลองห้วยขวาง 4. ลำรางศรีศุภราช

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ -โดยแรงงานเขต จำนวน 76 ซอย ความยาว 36,589 เมตร - โดยจ้างเหมา (ครั้งที่ 1) บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวน 129 ซอย ความยาว 74,982 เมตร - โดยจ้างเหมา (ครั้งที่ 2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี แอนด์ พี พี ก่อสร้าง 1997 จำนวน 42 ซอย ความยาว 9,652 เมตร 2. ดำเนินการจัดเก็บขยะ วัชพืช คู คลอง จำนวน 4 แห่ง ความยาว 1,000 เมตร ดังนี้ 1. ลำรางข้างชุมสายโทรศัพท์ 2. ลำรางนาซอง (ส่วนแยกจากคลองนาซอง) 3. ลำรางแยกคลองห้วยขวาง 4. ลำรางศรีศุภราช

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.70

100 / 100
2
36.00

100 / 100
3
17.22

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 2.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานประกอบการ 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.22 (40x100/411=9.7) (วิธีคำนวณ สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี x 100/จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด) 3.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานศึกษา 6 แห่ง (*ไม่คิดรวมกับสถานประกอบการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานประกอบการ 155 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36 (155x100/431=36) (วิธีคำนวณ สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี x 100/จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด) 2.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานศึกษา 24 แห่ง (*ไม่คิดรวมกับสถานประกอบการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานประกอบการ 88 แห่ง คิดเป็นร้อยละ (88*100/511=17.22) (วิธีคำนวณ สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี x 100/จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด) 2.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานศึกษา 24 แห่ง (*ไม่คิดรวมกับสถานประกอบการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานประกอบการ 183 แห่ง คิดเป็นร้อยละ (183*100/431=42.45) (วิธีคำนวณ สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี x 100/จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างโอนเงินงบประมาณให้สำนักการโยธา ดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักการโยธาโอนเงินงบประมาณมาให้สำนักงานเขตดินแดงดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตดินแดงโอนงบประมาณกลับไปให้สำนักการโยธาเนื่องจากไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างอาคารสูง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด หมายเหตุ -คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นค่าเป้าหมายของสำนักการศึกษา -ค่าเป้าหมายของสำนักงานเขตเป็นไปตามที่สำนักการศึกษากำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
หมายเหตุ
-คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นค่าเป้าหมายของสำนักการศึกษา
-ค่าเป้าหมายของสำนักงานเขตเป็นไปตามที่สำนักการศึกษากำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :89.30

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
89.30

100 / 100
4
89.30

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โรงเรียนดำเนินการสอนเสริมตามโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561-มกราคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนดำเนินการสอนเสริมตามโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561-มกราคม 2562 และนักเรียนเข้ารับการทดสอบ O-NET ดังนี้ ชั้น ป.6 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ม.3 วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 และ ม.6 วันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ขณะนี้รอผลการทดสอบจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการทดสอบตามตัวชี้วัด = 8.93 คะแนน คะแนนตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ คือ ร้อยละ 89.30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการทดสอบตามตัวชี้วัด = 8.93 คะแนน คะแนนตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ คือ ร้อยละ 89.30

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขตได้รับการสำรวจ จัดเก็บและจัดทำระบบฐานข้อมูล
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขตได้รับการสำรวจ จัดเก็บและจัดทำระบบฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) จำนวนทั้งสิ้น 47 หลังคาเรือน -ฝ่ายทะเบียน ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) จำนวนทั้งสิ้น 22 หลังคาเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (เดือนมกราคม -มีนาคม 2562) จำนวนทั้งสิ้น 16 หลังคาเรือน -ฝ่ายทะเบียน ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน (เดือนมกราคม -มีนาคม 2562) จำนวนทั้งสิ้น 24 หลังคาเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (เดือนเมษายน -มิถุนายน 2562) จำนวนทั้งสิ้น 17 หลังคาเรือน -ฝ่ายทะเบียน ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน (เดือนเมษายน -มิถุนายน 2562) จำนวนทั้งสิ้น 20 หลังคาเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562) จำนวนทั้งสิ้น 23 หลังคาเรือน -ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562) จำนวนทั้งสิ้น 25 หลังคาเรือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขตได้รับการสำรวจ จัดเก็บและจัดทำระบบฐานข้อมูล
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขตได้รับการสำรวจ  จัดเก็บและจัดทำระบบฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) จำนวนทั้งสิ้น 47 หลังคาเรือน -ฝ่ายทะเบียน ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) จำนวนทั้งสิ้น 22 หลังคาเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (เดือนมกราคม -มีนาคม 2562) จำนวนทั้งสิ้น 16 หลังคาเรือน -ฝ่ายทะเบียน ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน (เดือนมกราคม -มีนาคม 2562) จำนวนทั้งสิ้น 16 หลังคาเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (เดือนเมษายน -มิถุนายน 2562) จำนวนทั้งสิ้น 17 หลังคาเรือน -ฝ่ายทะเบียน ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน (เดือนเมษายน -มิถุนายน 2562) จำนวนทั้งสิ้น 20 หลังคาเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) จำนวนทั้งสิ้น 23 หลังคาเรือน -ฝ่ายทะเบียน ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) จำนวนทั้งสิ้น 25 หลังคาเรือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :52.17

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
52.17

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมและทำความเข้าใจกับชุมชน เกี่ยวกับแผนการพัฒนาชุมชนที่จะดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดประชุมเพื่อวางแนวทางในการดำเนิการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ให้ทุกชุมชน เดือน เมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชุมชนอยู่ระหว่างจัดทำแผนเพื่อพัฒนาชุมชน กำหนดส่งแผนฯ ในเดือน กรกฎาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ชุมชนที่จัดทำแผนพัฒนาชุมชนแล้วเสร็จ จำนวน 12 ชุมชน ดำเนินการส่งแผนฯ ให้สำนักพัฒนาสังคมเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :124.87

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.49

100 / 100
2
43.87

100 / 100
3
96.27

100 / 100
4
124.87

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน = 67,164,119.19 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ = 105,120.48 บาท 3. ภาษีป้าย = 1,379,835.70 บาท รวมยอดการจัดเก็บภาษี เป็นเงิน = 68,649,075.37 บาท (คิดเป็นร้อยละ 20.49 โดยเปรียบเทียบจากยอดประมาณการรายรับ 3 ภาษี ปี 2562 = 335,100,000 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน = 133,669,207.20 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ = 1,040,797.48 บาท 3. ภาษีป้าย = 12,313,641.90 บาท รวมยอดการจัดเก็บภาษี เป็นเงิน = 147,023,646.58 บาท (คิดเป็นร้อยละ 43.87 โดยเปรียบเทียบจากยอดประมาณการรายรับ 3 ภาษี ปี 2562 = 335,100,000 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--ยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน = 299,068,845.61 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ = 1,943,904.84 บาท 3. ภาษีป้าย = 21,575,436.29 บาท รวมยอดการจัดเก็บภาษี เป็นเงิน = 322,588,186.74 บาท (คิดเป็นร้อยละ 96.27 โดยเปรียบเทียบจากยอดประมาณการรายรับ 3 ภาษี ปี 2562 = 335,100,000 บาท) ** 3 ** 96.26

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน = 391,441,581.99 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ = 2,813,341.55 บาท 3. ภาษีป้าย = 24,173,075.09 บาท รวมยอดการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท เป็นเงิน = 418,427,998.63 บาท (คิดเป็นร้อยละ 124.87 โดยเปรียบเทียบจากยอดประมาณการรายรับ 3 ภาษี ปี 2562 = 335,100,000 บาท)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 10. ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
[มิติที่ 2 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
10. ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน

หน่วยนับ :จัดส่งภายในกำหนด

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จัดส่งภายในกำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) - จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด
[มิติที่ 2 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
- จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด

หน่วยนับ :จัดส่งภายในกำหนด

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จัดส่งภายในกำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) - จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง
[มิติที่ 2 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
- จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง

หน่วยนับ :จัดทำงบการเงินถูกต้อง

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จัดทำงบการเงินถูกต้อง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด