ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50370000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :52.94

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
52.94

100 / 100
3
67.81

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายทางระบบอินเตอร์เน็ต เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 475 ราย รวม 3 เดือน จำนวน 1,064 ราย จากเป้าที่กำหนด 2,010 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.94

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายทางระบบอินเตอร์เน็ต เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 62 ราย รวม 6 เดือน จำนวน 1,363 ราย จากเป้าที่กำหนด 2,010 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.81 และจำนวนรายใหม่ที่ยื่นแบบ จำนวน 20 ราย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :40.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเรื่องร้องเรียนของ 1555 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการเรื่องร้องเรียนของ 1555 ประจำเดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุกช่องทาง ประจำเดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้รับรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักผลความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการสำรวจครั้งที่ 1/2563 คือ 4.077

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-คณะกรรมการฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาลงสำรวจและรวบรวมแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงาน ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด