ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50370000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :40.54

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.68

100 / 100
2
40.54

100 / 100
3
58.78

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

24 ธันวาคม 2562 เบิกจ่ายได้ 7.68%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-24 มีนาคม 2563 เบิกจ่ายได้ 40.54%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-30 มิถุนายน 2563 เบิกจ่ายได้ 58.78%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี(งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี(งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-24 มีนาคม 2563 ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-30 มิถุนายน 2563 ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :1.50

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

24 ธันวาคม 2562 ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ โดยสามารถจัดส่งงบการเงินที่ถูกต้องให้สำนักการคลังได้ภายใน วันทีี 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 1.จัดเก็บข้อมูลภาษีน้ำมันที่หน่วยงานรับชำระแทนหน่วยงานอื่น และหน่วยงานอื่นรับชำระให้สำนักงานเขตดินแดง เพื่อกระทบยอดภาษีน้ำมันกับหน่วยงานอื่น 2.จัดเก้บข้อมูลรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับโอนเงินงบประมาณจากคลัง กทม. ประจำ/พิเศษ เพื่อยืนยันยอด กับกองบัญชี 3.จัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินรายได้ กทม.ให้คลัง กทม. เพื่อยืนยันยอดกับกองบัญชี 4.จัดเก็บข้อมูลรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล 5.ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตามรายงานประจำเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 6.คำนวณมูลค่าทรัพย์สินปี 2562 เพื่อกระทบยอดกับพัสดุ -ทรัพย์สินเดิมใช้มูลค่าทรัพย์สินปี 2561 เป็นฐานในการคำนวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเส้นตรง -คำนวณมูลค่าทรัพย์สินได้มาปี 2562 ทั้งได้จากการจัดซื้อ จัดจ้าง และรับโอนจากหน่วยงานอื่น ทรัพยืสินที่ได้จาก การบริจาค 7.จัดทำกระดาษทำการงบทดลอง 8.จัดทำใบโอนบัญชีเพื่อปรับปรุงรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชีในกระดาษทำการ 9.จัดส่งงบการเงินให้กองบัญชี สำนักการคลังวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-24 มีนาคม 2563 ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-30 มิถุนายน 2563 ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :1.50

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

24 ธันวาคม 2562 ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ คือได้จัดส่งงบทรัพย์สินที่สำเร็จและถูกต้องให้ กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุได้ทัน คือจัดส่งวันที่ 30 ตุลาคม 2562 (กำหนดเวลาวันที่ 31 ตุลาคม 2562) มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 1.พิมพ์ทะเบียนทรัพย์สินของทุกฝ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อมาคำนวณค่าเสื่อมโดยเข้าในระบบ MIS 2 2.คำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของทรัพย์สินทั้งหมดตั้งแต่เริ่มได้จนถึงปีงบประมาณ 2561 และทรัพย์สินที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และบันทึกรายการปีงบประมาณลงในแผ่นการ์ด (ทะเบียนคุมทรัพย์สิน) 3.ทรัพย์สินตั้งแต่เริ้มได้จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน ณ 30 กันยายน 2562 โดย นำค่าเสื่อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพันกับยอดที่ยกมาที่รับรองไว้ ณ 30 กันยายน 2561 ตามแบบที่ 6-1 ถึง 6-5 4.ถ้ามีทรัพย์สินที่มีการเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เช่น รายงานไว้สูง/ต่ำ กว่าความเป็นจริง ได้รับความเห็นชอบ หรืออนุมัติให้จำหน่าย ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมทะเบียนทรัพย์สินที่ลงจ่ายแล้ว ให้บันทึกและทำการเปลี่ยนแปลง ในเอกสารรายงานแบบที่ 6-1 ถึง 6-5 5.ทรัพย์สินที่ได้มาในปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดทำรายละเอียดบัญชีมูลค่าทรัพย์สินแตะละประเถทที่ได้รับ ทั้งเข้าเกณฑ์และไม่เข้าเกณฑ์คงค้าง ระดับฝ่าย โรงเรียน และในภาพรวมสำนักงานเขต 6.โดยแยกทรัพย์สินที่ได้รับจากการจัดซื้อ จัดจ้าง รับบริจาค รับโอนระหว่างหน่วยงาน ตกสำรวจ ขาย ทำลาย บันทึกลงใน แบบ 4 และ 5 7.โดยในกลุ่มทรัพย์สินที่เข้าเกณฑ์คงค้างจะต้องประมวณผลจากรายงานรายไตรมาสที่จัดทำส่งกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (ไตรมาสที่ 1-4) และสรุปผลลงในแบบ 6-6 8.พิมพ์งบหน้าทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบหน้าทะเบียนทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์ คงค้าง งบหน้าทะเบียนทรัพย์สินไม่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง(ระบบ MIS) ซึ่งต้องแสดงจำนวนและมูลค่าตรงกับ ที่รายงานตามไตรมาส 9.บัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สิน ต้องแสดงจำนวนและมูลค่าตรงกับรายงานตามไตรมาส (ระบบ MIS) 10.ตรวจสอบความถูกต้องและร่วมสอบยันระหว่างมูลค่าได้มา ค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ 30 กันยายน 2562 และมูลค่าสุทธิ เอกสารที่จัดส่งให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ประกอบด้วย 1.บัญชีสรุปรายละเอียดทรัพย์สินชำรุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมรหัสกำกับทุกรายการ 2.ทะเบียนคุมทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน(MIS 2) และทะเบียนคุมทรัพย์สิน(แผ่นการ์ด) ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 3.บัญชีสรุปรายละเอียดบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4.หนังสือสรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 5.บัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน(MIS) 6.งบหน้าทะเบียนทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน(MIS) 7.รายงานทรัพย์สินที่เข้าระบบเกณฑ์คงค้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เอกสารรายงานแบบที่ 1-6) ทรัพย์สินตั้งแต่เริ่มได้จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2562 8.รายละเอียดมูลค่าทรัพย์สินตามแบบรายงานแบบที่ 6 9.รายงานวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี 30 กันยายน 2562 (แบบ 1)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-24 มีนาคม 2563 ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-30 มิถุนายน 2563 ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด