ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50420000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) (11) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
(11) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :17.18

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.26

100 / 100
2
21.26

100 / 100
3
21.26

100 / 100
4
17.18

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อทำน้ำปุ๋ยชีวภาพ - เตรียมการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์เพื่อลดปริมาณขวะอินทรีย์/ขยะอันตรายจากแหล่งกำเนิด - ไตรมาสที่ 1 (ต.ค61-ธ.ค 61) การจัดการขยะแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ (ขยะอินทรีย์) SWM 1-2 ได้จำนวน 2,759.98 ตัน (30ตัน/วัน) และการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้จำนวน 8.94 ตัน (เป้า5% คิดเป็น 1.94% )

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อทำน้ำปุ๋ยชีวภาพ - เตรียมการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์เพื่อลดปริมาณขวะอินทรีย์/ขยะอันตรายจากแหล่งกำเนิด - ไตรมาสที่ 1 (ต.ค61-ธ.ค 61) การจัดการขยะแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ (ขยะอินทรีย์) SWM 1-2 ได้จำนวน 2,759.98 ตัน (30ตัน/วัน) และการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้จำนวน 8.94 ตัน (เป้า5% คิดเป็น 1.94% )

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อทำน้ำปุ๋ยชีวภาพ - เตรียมการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์เพื่อลดปริมาณขวะอินทรีย์/ขยะอันตรายจากแหล่งกำเนิด - ไตรมาสที่ 1 (ต.ค61-ธ.ค 61) การจัดการขยะแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ (ขยะอินทรีย์) SWM 1-2 ได้จำนวน 2,759.98 ตัน (30ตัน/วัน) และการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้จำนวน 8.94 ตัน (เป้า5% คิดเป็น 1.94% )

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเบิกจ่ายอาสาสมัครรายเดือน -ไตรมาสที่ 4 (ต.ค61-ก.ย.62) การจัดการขยะแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ (ขยะอินทรีย์) SWM 1-2 ได้จำนวน 8,851.05ตัน (24.25 ตัน/วัน) และการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย(SWM 2)ได้จำนวน 33.63 ตัน (เป้า5% คิดเป็น 7.31%)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) (12) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(12) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว และจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการฯ บัญชีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทั้งหมด 22 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 หน้าโรงเรียนซอยแอนเน็กซ์ 2. สะพานลอยตลาดวงศกร 3. หน้าโรงเรียนสายไหม 4. หน้าโรงเรียนวัดหนองใหญ่ 5. หน้าโรงเรียนเอกวิทยา 6.หน้าโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม 7. หน้าบ้านเลขที่ 55/88 ถนนจตุโชติ 8. สะพานลอยเคหะออเงิน 9.สะพานลอยหน้าหมู่บ้านสินทรัพย์นคร 10.ท้ายซอยสายไหม 39 11. บริเวณฝั่งตรงข้ามสะพานดวงมณี 12. หน้าบ้านเลขที่ 888 ถนนเพิ่มสิน 13. ท้ายซอยพหลโยธิน 64/1 แขวงสายไหม 14. ซอยสายไหม 17 15. บ้านร้างหมู่บ้านศรีธราวรรณ 16. ซอยเพิ่มสิน 64 ถนนเพิ่มสิน 17. ซอยสายไหม 60 18. ถนนสุขาภิบาล 5 แยก 77 19. ใต้ทางด่วนหมู่บ้านจิรทิพย์ ถนนสุขาภิบาล 5 20. ซอยวัชรพล 4 ถนนวัชรพล 21. โค้งตัวเอส ถนนจตุโชติติดกับถนน กาญจนาภิเษก 1. การเฝ้าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งได้ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยทุกจุด และตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV. และไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกจุด ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง ในช่วงเวลา 06.00-13.00 น. , เวลา 13.00-18.00 น. และเวลา 18.00-06.00 น. ของวันรุ่งขึ้นทุกวัน ในไตรมาสที่ 1 ได้ตรวจทุกจุด ๆ ละ 276 ครั้ง กล้องวงจรปิด (CCTV) ทำงานปกติทุกตัว ไฟฟ้าส่องสว่างปกติด เจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจรได้ปฏิบัติหน้าที่พาน้องข้ามถนนหน้าโรงเรียน ที่นอกเหนือจากจุดเสี่ยงอีก 7 แห่งๆ ละ 1 คน ทุกวัน ๆ ละ 2 เวลา เจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้กวดขันมิให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ประจำไตรมาสที่ ไม่มีคดีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางเท้าใด ๆ 2. การแก้ไขปรับสภาพแวดล้อม ฝ่ายรักษาฯได้เข้าตัดแต่งต้นไม้ ต้นหญ้าไป 2 จุด คือ ซอยสายไหม 17 , ถนนกาญจนาภิเษกบริเวณโค้งตัวเอส , และทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำ ถนนสายไหม 2 แห่ง (หน้าหมู่บ้านอัมรินทร์ 3 ผัง 4 และ หน้าตลาดวงศกร) ถนนพหลโยธิน (ตั้งแต่พหลโยธิน 58-62) ถนนสุขาภิบาล 5 บริเวณหน้าตลาดออเงิน หน้าสำนักงานเขตสายไหม ฝ่ายโยธา ได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องแล้วทุกจุด ฝ่ายเทศกิจได้นำป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม 10 จุดแล้ว (จุดที่ 13-22)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 22 จุด และจุดเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางถนน 5 จุด รวมเป็น 27 จุด ดังนี้ (เริ่มจากจุดที่ 23-27 ) จุดที่ 1 หน้าโรงเรียนซอยแอนเน็กซ์ 2. สะพานลอยตลาดวงศกร 3. หน้าโรงเรียนสายไหม 4. หน้าโรงเรียนวัดหนองใหญ่ 5. หน้าโรงเรียนเอกวิทยา 6.หน้าโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม 7. หน้าบ้านเลขที่ 55/88 ถนนจตุโชติ 8. สะพานลอยเคหะออเงิน 9.สะพานลอยหน้าหมู่บ้านสินทรัพย์นคร 10.ท้ายซอยสายไหม 39 11. บริเวณฝั่งตรงข้ามสะพานดวงมณี 12. หน้าบ้านเลขที่ 888 ถนนเพิ่มสิน 13. ท้ายซอยพหลโยธิน 64/1 แขวงสายไหม 14. ซอยสายไหม 17 15. บ้านร้างหมู่บ้านศรีธราวรรณ 16. ซอยเพิ่มสิน 64 ถนนเพิ่มสิน 17. ซอยสายไหม 60 18. ถนนสุขาภิบาล 5 แยก 77 19. ใต้ทางด่วนหมู่บ้านจิรทิพย์ ถนนสุขาภิบาล 5 20. ซอยวัชรพล 4 ถนนวัชรพล 21. โค้งตัวเอส ถนนจตุโชติติดกับถนน กาญจนาภิเษก 22. ซอยพหลโยธิน 52 แยก 34 23. หน้าโรงเรียนสารศาสน์วิเทศสายไหม 24. หน้าโรงเรียนออเงิน 25. หน้าโรงเรียนประชาชนุกูล 26. หน้าโรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ 27. หน้าโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 1. การเฝ้าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งได้ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยทุกจุด และตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV. และไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกจุด ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง ในช่วงเวลา 06.00-13.00 น. , เวลา 13.00-18.00 น. และเวลา 18.00-06.00 น. ของวันรุ่งขึ้นทุกวัน ในไตรมาสที่ 2 ได้ตรวจทุกจุด ๆ ละ 270 ครั้ง จุดที่มีกล้องวงจรปิด (CCTV) แล้ว ใช้งานได้ปกติทุกตัว และจุดที่มีไฟฟ้าส่องสว่างแล้ว ปกติด 2. การเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนน เจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจรได้ปฏิบัติหน้าที่พาน้องข้ามถนนหน้าโรงเรียน ที่นอกเหนือจากจุดเสี่ยงอีก 7 จุด (รวมในจุดเสี่ยงภัย 2 จุด) ๆ ละ 1 คน ทุกวัน ๆ ละ 2 เวลา เช้า เวลา 07.00-08.00 น. และบ่าย เวลา 15.00-16.00 น. และได้กวดขันมิให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ประจำไตรมาสที่ 2 ไม่มีคดีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางเท้าใด ๆ 2. การแก้ไขปรับสภาพแวดล้อม ฝ่ายรักษาฯได้เข้าตัดแต่งต้นไม้ ต้นหญ้าไป 4 จุด คือ จุดที่ 14 ซอยสายไหม 17 , จุดที่ 21 ถนนกาญจนาภิเษกบริเวณโค้งตัวเอส , จุดที่ 17 สายไหม 60 และจุดที่ 18 ซอยสุขาภิบาล 5 แยก 77 และทำความสะอาดพื้นที่บริเวณป้ายรถประจำทางและสถานศึกษา ดังนี้ ถนนสายไหม 2 แห่ง (หน้าหมู่บ้านอัมรินทร์ 3 ผัง 4 และ หน้าตลาดวงศกร) ถนนพหลโยธิน (ตั้งแต่พหลโยธิน 58-62) ถนนสุขาภิบาล 5 บริเวณหน้าตลาดออเงิน หน้าสำนักงานเขตสายไหม ,โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม , โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) , โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ , หน้าโรงเรียนสายไหม ประสานฝ่ายโยธา ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่ยังไม่มี 3 จุด คือ จุดที่ 15 บ้านร้างหมู่บ้านศรีธราวรรณ, จุดที่ 17 ซอยสายไหม 60 , จุดที่ 20 ซอยวัชรพล 4 ฝ่ายเทศกิจได้นำป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมครบทุกจุดแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1. การแก้ไขสภาพแวดล้อมฯ - ได้มีการตัดหญ้าและล้างทำความสะอาดฯ พื้นที่เสี่ยง ตั้งแต่เดือน เม.ย. - มิ.ย. จำนวน 10 จุด - ได้ติดไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มอีก 1 จุด คือ จุดที่ 20 ท้ายซอยวัชรพล 4 - ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม ครบที้งหมด 22 จุด -2.การเฝ้าระวังและตรวจจุดเสี่ยง -เจ้าหน้าที่เทศกิจได้เข้าตรวจจุดเสี่ยงทั้ง 22 จุด ๆ ละ 3 ครั้ง/วัน รวมการตรวจไตรมาส 3 จำนวน 273 ครั้ง /วัน/จุด - ได้ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 22 จุด ๆ ละ 3 ครั้ง/วัน ปรากฎว่าใช้งานได้ปกติทุกจุด - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียน ตามโครงการ School Zone จำนวน 9 จุด วันละ 2 ครั้ง/จุด ยกเว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้กวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าทุกวัน และไม่มีอุบัติทางเท้าเกิดขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--1. การแก้ไขสภาพแวดล้อมฯ - ได้มีการตัดหญ้าและล้างทำความสะอาดฯ พื้นที่เสี่ยง ตั้งแต่เดือน ก.ค.. - ก.ย.. จำนวน 3 จุด 4 ครั้ง จุดที่ 14 ซอยสายไหม 17 จำนวน 2 ครั้ง จุดที่ 21 โค้งตัวเอส ซอยจตุโชติ จำนวน 1 ครั้ง จุดที่ 3 โรงเรียนสายไหม 1 ครั้ง - ได้เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง 1 จุด คือ จุดที่ 3 หน้าโรงเรียนสายไหม 1 ดวง - ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม ครบที้งหมด 27 จุด -2.การเฝ้าระวังและตรวจจุดเสี่ยง -เจ้าหน้าที่เทศกิจได้เข้าตรวจจุดเสี่ยงทั้ง 27 จุด ๆ ละ 3 ครั้ง/วัน รวมการตรวจไตรมาส 4 จำนวน 276 ครั้ง /วัน/จุด - ได้ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 27 จุด ๆ ละ 3 ครั้ง/วัน ปรากฎว่าใช้งานได้ปกติทุกจุด - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียน ตามโครงการ School Zone จำนวน 9 จุด วันละ 2 ครั้ง/จุด ยกเว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้กวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าทุกวัน และไม่มีอุบัติทางเท้าเกิดขึ้น

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) (13) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
(13) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กิจกรรมเปิดทางน้ำไหลฯ (แรงงานประจำ) ดำเนินการแล้ว 4 แห่ง (ทั้งหมด 27 แห่ง) - การขุดลอกคลอง (จ้างเหมา) อยู่หว่างตรวจร่างสัญญา 3 เส้นทาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ - จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 7 แห่ง (ดำเนินการได้ 7 แห่ง ร้อยละ 100) - ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต จำนวน 9 แห่ง (ดำเนินการได้ 9 แห่ง ร้อยละ 100) - ซ่อมแซม/เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 19 แห่ง ขุดลอกคลอง 3 แห่ง - คลองสามง่าม (ดำเนินการได้ 1700 เมตร ร้อยละ 80) - คลองหนองยาว (ดำเนินการได้ 300 เมตร ร้อยละ 10 ) - คลองหนองตะแคง ดำเนินการขนย้ายอุปกรณ์ลงพื้นที่ - กิจกรรมเปิดทางน้ำไหลคูคลองในพื้นที่ ดำเนินได้ 2 คลอง คลองจ้าหล่า 2 ความยาว 750 เมตร ลำรางนายแย้ม ความยาว 800 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ - จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 7 แห่ง (ดำเนินการได้ 7 แห่ง ร้อยละ 100) -ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต จำนวน 9 แห่ง (ดำเนินการได้ 9 แห่ง ร้อยละ 100) -ขุดลอกคลอง 3 แห่ง (1) คลองสามง่าม ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) คลองหนองยาว ดำเนินการแล้วเสร็จ (3) คลองหนองตะแคง นินการได้ร้อยละ 80

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ - จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 7 แห่ง (ดำเนินการได้ 7 แห่ง ร้อยละ 100) -ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต จำนวน 9 แห่ง (ดำเนินการได้ 9 แห่ง ร้อยละ 100) -ขุดลอกคลอง 3 แห่ง (1) คลองสามง่าม ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) คลองหนองยาว ดำเนินการแล้วเสร็จ (3) คลองหนองตะแคง ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคูคลอง 4 ครั้ง/ปี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) (14) ร้อยละความสำเร็จ ในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
(14) ร้อยละความสำเร็จ ในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
96.36

100 / 100
2
96.36

100 / 100
3
94.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการอาหารในพื้นที่ พบว่า มีสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวน 291 แห่ง จากสถานประกอบการอาหารทั้งหมด จำนวน 302 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจติดตาม กำกับ สถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ ให้มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ โดยปัจจุบัน มีสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวน 291 แห่ง จากสถานประกอบการอาหารทั้งหมด จำนวน 302 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตรวจติดตาม กำกับ สถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ ให้มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ โดยปัจจุบัน มีสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวน 282 แห่ง จากสถานประกอบการอาหารทั้งหมด จำนวน 300 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการตรวจติดตาม กำกับ สถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ ให้มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีจำนวน 297 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์และได้ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จากสถานประกอบการอาหารทั้งหมด จำนวน 297 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) (15) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
(15) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
55.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ฝ่ายโยธาส่งแบบ Checklist ให้ สนย. - ฝ่ายโยธาสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณอาคารสำนักงานเขต เพื่อเตรียมการปรับปรุง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ฝ่ายโยธาสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณอาคารสำนักงานเขต เพื่อเตรียมการปรับปรุง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดส่งแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการของสำนักงานเขตให้สำนักการโยธา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) (16) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(16) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ครูวางแผนจัดทำตารางสอบเสริม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เอกสารสอนเพิ่มเติม 2.ประชุม นร.เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงการทดสอบฯ 3.อยู่ระหว่างการสอนเสริม และรับการสอนเสริมแบบเข้ม ในวันธรรมดาและวันหยุดเสาร์อาทิตย์ (เป็นไปตามแผนของแต่ละโรงเรียน) 4.ติดตาม และประเมินผลเป็นระยะๆ 5.สร้างขวัญและกำลังใจกับครูผู้สอนและ นักเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ครูดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียน ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามแผนที่กำหนด โดยสอนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ จำนวน 10 ครั้ง ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 2. ติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ 3. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลทดสอบ O-net จากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100)ดังนี้ ผลการดำเนินงาน คะแนน ป.6 มีค่าเฉลี่ย 9.47 คะแนน ม.3 มีค่าเฉลี่ย 8.96 คะแนนเขต 9.22 ร้อยละความสำเร็จ 92.20 (จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100)ดังนี้ ผลการดำเนินงาน คะแนน ป.6 มีค่าเฉลี่ย 9.47 คะแนน ม.3 มีค่าเฉลี่ย 8.96 คะแนนเขต 9.22 ร้อยละความสำเร็จ 92.20 (จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) (17) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
(17) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายทะเบียนลงจุดแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามแบบ ทร.900 ฝ่ายโยธาลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารรายงานสำนักผังเมืองตามแบบ กสผ.2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายทะเบียนลงจุดแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามแบบ ทร.900 ฝ่ายโยธาลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารรายงานสำนักผังเมืองตามแบบ กสผ.2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายทะเบียนลงจุดแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามแบบ ทร.900 ฝ่ายโยธาลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารรายงานสำนักผังเมืองตามแบบ กสผ.2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายทะเบียนลงจุดแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามแบบ ทร.900 ฝ่ายโยธาลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารรายงานสำนักผังเมืองตามแบบ กสผ.2

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) (18) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
(18) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :50.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
50.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข และจัดทำแผนพัฒนาชุมชนต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวบรวมสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข และจัดทำแผนพัฒนาชุมชนต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน จำนวน 40 ชุมชน โดยอยู่ระหว่างการรวบรวมสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข และจัดทำแผนพัฒนาชุมชนต่อไป ดังนี้ 1. ชุมชนเสนาวัฒนา 2. ชุมชนหมู่บ้านอรุณนิเวศน์ 3. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 52 4. ชุมชนหมู่บ้านณัฐกานต์ 5. ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มสิน 1-2 6. ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มสิน (ซอยถมยาสามัคคี) 7. ชุมชนแม่บ้านร่วมใจพัฒนา 8. ชุมชนสัมพันธ์สายน้ำผึ้ง 9. ชุมชนหมู่บ้านทัพฟ้า 10. ชุมชนเสือใหญ่ 11. ชุมชนวัดหนองใหญ่ 12. ชุมชนมารวย 1 13. ชุมชนเคหะรัชดา - ออเงิน 14. ชุมชนดวงมณี 15. ชุมชนสะพานดวงมณีพัฒนา 16. ชุมชนธาราทิพย์พัฒนา 17. ชุมชนวัดลุ่มเจริญศรัทธา 18. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1 19. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 2 20. ชุมชนเพิ่มสินทรัพย์ 21. ชุมชนเกาะแก้ววิลล่า 22. ชุมชนทองสถิตย์วิลล่า 23. ชุมชนหมู่บ้าน ทอส. 10 24. ชุมชนการเคหะพรพระร่วงประสิทธิ์ 25. ชุมชนพรพระร่วงพัฒนา 26. ชุมชนริมอินทรา 27. ชุมชนทิมเรืองเวช (สะพานใหม่) 28. ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล 29. ชุมชนหมู่บ้านระเบียงทอง 3 30. ชุมชนซอยทหารอากาศ 31. ชุมชนรวมใจสามัคคี (หนองผักชี) 32. ชุมชนหมู่บ้านเทพนครนิเวศน์ 33. ชุมชนหมู่บ้านเจริญวงศ์ 34. ชุมชนประชานุกูล 35. ชุมชนหมู่บ้านซิลค์วิลเลจ 36. ชุมชนหมู่บ้านอรุณวรรณ 37. ชุมชนหมู่บ้านสายไหมวิลล่า 38. ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 3 39. ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 2 40. ชุมชนพหลโยธิน 66 รวมใจพัฒนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ครบจำนวน 40 ชุมชน โดยส่งแผนพัฒนาชุมชนทั้งหมดมายังฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตสายไหม และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ส่งข้อมูลไปยังสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดังนี้ 1. ชุมชนเสนาวัฒนา 2. ชุมชนหมู่บ้านอรุณนิเวศน์ 3. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 52 4. ชุมชนหมู่บ้านณัฐกานต์ 5. ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มสิน 1-2 6. ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มสิน (ซอยถมยาสามัคคี) 7. ชุมชนแม่บ้านร่วมใจพัฒนา 8. ชุมชนสัมพันธ์สายน้ำผึ้ง 9. ชุมชนหมู่บ้านทัพฟ้า 10. ชุมชนเสือใหญ่ 11. ชุมชนวัดหนองใหญ่ 12. ชุมชนมารวย 1 13. ชุมชนเคหะรัชดา - ออเงิน 14. ชุมชนดวงมณี 15. ชุมชนสะพานดวงมณีพัฒนา 16. ชุมชนธาราทิพย์พัฒนา 17. ชุมชนวัดลุ่มเจริญศรัทธา 18. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1 19. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 2 20. ชุมชนเพิ่มสินทรัพย์ 21. ชุมชนเกาะแก้ววิลล่า 22. ชุมชนทองสถิตย์วิลล่า 23. ชุมชนหมู่บ้าน ทอส. 10 24. ชุมชนการเคหะพรพระร่วงประสิทธิ์ 25. ชุมชนพรพระร่วงพัฒนา 26. ชุมชนริมอินทรา 27. ชุมชนทิมเรืองเวช (สะพานใหม่) 28. ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล 29. ชุมชนหมู่บ้านระเบียงทอง 3 30. ชุมชนซอยทหารอากาศ 31. ชุมชนรวมใจสามัคคี (หนองผักชี) 32. ชุมชนหมู่บ้านเทพนครนิเวศน์ 33. ชุมชนหมู่บ้านเจริญวงศ์ 34. ชุมชนประชานุกูล 35. ชุมชนหมู่บ้านซิลค์วิลเลจ 36. ชุมชนหมู่บ้านอรุณวรรณ 37. ชุมชนหมู่บ้านสายไหมวิลล่า 38. ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 3 39. ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 2 40. ชุมชนพหลโยธิน 66 รวมใจพัฒนา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) (19) การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(19) การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :103.54

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.17

100 / 100
2
4.17

100 / 100
3
4.17

100 / 100
4
103.54

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ออกสำรวจและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 25 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 3,437,336.68 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ออกสำรวจและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 25 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 3,437,336.68 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ออกสำรวจและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 25 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 3,437,336.68 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ออกสำรวจและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 เป็นจำนวนเงิน 85,419,177.05 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด