ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50420000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :32.12

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
32.12

100 / 100
3
56.01

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไตรมาสที่ 1 ประมาณร้อยละ 10

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 32.12% โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ - เงินเดือนและค่าจ้าง 44.86% - ค่าจ้างชั่วคราว 47.67% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 33.25% - ค่าสาธารณูปโภค 26.37% - ค่าครุภัณฑ์ 23.03% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1.22% - เงินอุดหนุน 34.10 % - รายจ่ายอื่น 25.63%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยอดเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 56.01% 1. เงินเดือนและค่าจ้าง 72.86% 2. ค่าจ้างชั่วคราว 72.51% 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 53.83% 4. ค่าสาธารณูปโภค 34.72% 5. ค่าครุภัณฑ์ 100% 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 39.69% 7. เงินอุดหนุน 35.87% 8. รายจ่ายอื่น 43.43%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 7908/5462 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรียน ผู้อำนวยการกองบัญชี ตามหนังสือที่ กท 7908/5463 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท 7908/8461 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 7908/5462 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรียน ผู้อำนวยการกองบัญชี ตามหนังสือที่ กท 7908/5463 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท 7908/8461 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 7908/5462 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรียน ผู้อำนวยการกองบัญชี ตามหนังสือที่ กท 7908/5463 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท 7908/8461 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 7908/5462 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรียน ผู้อำนวยการกองบัญชี ตามหนังสือที่ กท 7908/5463 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท 7908/8461 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ กท 7908/7644 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ กท 7908/7644 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ กท 7908/7644 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ กท 7908/7644 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **