ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50420000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.33

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.33

100 / 100
3
4.33

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลสำรวจความพึงพอใจรอบที่ 1 ได้คะแนน 4.325

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลสำรวจความพึงพอใจรอบที่ 1 ได้คะแนน 4.325 -ที่ปรึกษา(นิด้า) สำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2 เรียบร้อย อยู่ระหว่างการประเมินผลข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :40.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-โครงการสายไหม สายน้ำใจ สู่สายน้ำ อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมจัดระเบียบริมคลอง และตรวจสอบผู้บุกรุกแนวเขื่อน -โครงการ Saimai Happy Road Happy Life อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลและแก้ไขปัญหาการถมดินตามที่ได้รับการร้องเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โครงการสายไหม สายน้ำใจ สู่สายน้ำ อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมจัดระเบียบริมคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2.โครงการ Saimai Happy Road Happy Life อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลและแก้ไขปัญหาการถมดินตามที่ได้รับการร้องเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1..โครงการสายไหม สายน้ำใจ สู่สายน้ำ อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และจัดเก็บขยะมูลฝอย วัชพืชในคลองและริมคลอง 2.โครงการ Saimai Happy Road Happy Life อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาถนนชำรุด/ฝุ่นที่เกิดจากการถมดินตามที่ได้รับการร้องเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานผลเรื่องร้องเรียนประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานผลเรื่องร้องเรียนประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานผลเรื่องร้องเรียนประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **