ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50430000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 1.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2561 1.2 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
1.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปี 2561 
1.2 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.52

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
5.12

100 / 100
3
7.88

100 / 100
4
12.52

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมคัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากยังดำเนินการตามตัวชี้วัดไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ เป้าหมายเพื่อขึ้นร้อยละ 12 (14326.25 ตัน) สามารถเก็บได้ 6112.7 ตัน คิดเป็น ร้อยละ 42.67 จากเป้าหมายที่กำหนด ส่วนปริมาณมูลฝอยอันตราย เป้าหมาย ร้อยละ 5 (14.48 ตัน) สามารถจัดเก็บได้ 9.47 ตัน คิดเป็นร้อยละ 65.40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอินทรีย์ ตลอดทั้งเดือน -ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย 2 ครั้ง/เดือน - ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์สามารถเก็บได้ 2,554.2 ตัน คิดเป็น ร้อยละ 7.88 จากเป้าหมาย ร้อยละ 12 - ปริมาณมูลฝอยอันตราย เป้าหมาย ร้อยละ 5 (14.48 ตัน) สามารถจัดเก็บได้ 16.55 ตัน คิดเป็นร้อยละ 5.71 จากเป้าหมาย ร้อยละ 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- -ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอินทรีย์ ตลอดทั้งเดือน - ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย 2 ครั้ง/เดือน - ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตลอดทั้งเดือน ผลการดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 61- ก.ย. 62 จำนวน 4,059.20 ตัน ร้อยละ 12.52 - ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย 2 ครั้ง/เดือน ผลการดำเนินการจัดเก็บตั้งแต่เดือน ต.ค. 61- ก.ย. 62 จัดเก็บได้ จำนวน 20.53 ตัน ร้อยละ 7.08

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 2. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างตรวจพื้นทีเสี่ยง ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากยังดำเนินการตามตัวชี้วัดไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างตรวจพื้นทีเสี่ยง ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด และรายงานผลการปฏิบัติงานให้สำนักเทศกิจทราบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างตรวจพื้นทีเสี่ยง ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจสอบการทำงานของกล้องcctv และไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงภัย และรายงานผลการปฏิบัติงานให้สำนักเทศกิจทราบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยง(ตู้เขียว) ตรวจไฟฟ้าส่องสว่างตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้อง (CCTV) ตามที่กำหนด จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด 2.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนในพื้นที่จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1)โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 2)โรงเรียนคันนายาว และ 3)โรงเรียนจินดาบำรุง จำนวน 3 จุด วันละ 2 ครั้ง 3.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจจำนวน 3 นาย เพื่อรับ-ส่ง ประชาชนบริเวณซอยรามอินทรา 62 เวลา 21.00 – 24.00 น. ทุกวัน 4.ฝ่ายโยธา ได้สำรวจจุดติงตั้งไฟฟ้าส่องว่าง จัดทำแผนฯ และส่งให้การไฟฟ้าดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามที่กำหนด.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 3. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
3. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
82.44

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการขุดลอกคูคลอง (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากยังดำเนินการตามตัวชี้วัดไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ ความยาวทั้งหมด 55957 เมตร ดำเนินการได้ 46146 เมตร คิดเป็นร้อยละ 82.44 และขุดลอกคูคลอง/ เปิดทางน้ำไหล แยกเป็น จ้างเหมา 7860 เมตร สามารถดำเนินการได้ 5060 เมตร คิดเป็นร้อยละ 64.78 และเปิดทางน้ำไหล 9630 เมตร ดำเนินการได้ 9030 เมตร คิดเป็น ร้อยละ 93.77

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ,เก็บวัชพืช คู คลอง เสร็จเรียบร้อยตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ,เก็บวัชพืช คู คลอง เสร็จเรียบร้อยตามแผนที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
46.30

100 / 100
3
93.62

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างส่งเสริมสถานประกอบการ มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากยังดำเนินการตารมตัวชี้วัดไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีสถานประกอบการ ร้านอาหาร ที่เป็นเป้าหมายทั้งหมด 257 ร้าน มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี แล้ว จำนวน 119 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 46.30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สถานประกอบการ ร้านอาหาร ที่เป็นเป้าหมายทั้งหมด 282 ร้าน มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดีแล้ว จำนวน 264 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 93.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สถานประกอบการ ร้านอาหาร ที่เป็นเป้าหมายทั้งหมด 274 ร้าน มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดีแล้ว จำนวน 274 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 5. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบ รายการประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
5. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบ รายการประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ รอบที่ 1 (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากยังดำเนินการตารมตัวชี้วัดไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายปกครองได้สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ส่งสำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการออกสิ่งอำนวยความสะดวกฯ โดยฝ่ายโยธา เพื่อจัดเตรียมทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกฯ โดยฝ่ายโยธา เพื่อจัดเตรียมทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ครั้งที่ 2 ส่งแบบ Checklistอาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับผู้พิการและผู้สูงอายุ (รายงานผลการดำเนินงาน) และแบบก่อสร้าง เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62 โดย ครั้งที่ 3 กำหนดส่งแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบพร้อมใบประมาณราคาเพื่อขอเสนอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 13 กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :85.20

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
85.20

100 / 100
4
85.20

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมสอนเสริมให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคันนายาว (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุผลงานได้ เนื่องจากยังดำเนินการโครงการไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สอบ O-net เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 โดยอยู่ระหว่างรอผลจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- โรงเรียนในสังกัด สนข.คันนายาว จำนวน 2 โรงเรียน 1.โรงเรียนคันนายาว 2. โรงเรียนจินดาบำรุง ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เรียบร้อยแล้ว สำนักการศึกษาส่งผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา ดังนี้ ผลคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 ระดับเขต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ภาษาไทย ได้คะแนน 54.43 - คณิตศาสตร์ ได้คะแนน 36.41 - วิทยาศาสตร์ ได้คะแนน 36.31 - ภาษาอังกฤษ ได้คะแนน 41.81 สรุปคะแนนเขต ป.6 ได้ 8.52 คะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สรุปคะแนนเขต ได้ 8.52 คะแนน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) 7. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
7. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ลงจุดแสดงตำแหน่งเป็นประจำทุกเดือน (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุผลงานได้ เนื่องจากยังดำเนินการโครงการไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายทะเบียนได้ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำที่บ้านฯ และฝ่ายโยธาลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง ทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายทะเบียนได้ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำที่บ้านฯ และฝ่ายโยธาลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างทุกเดือน ตามระบบการรายงานผล พร้อมรายงานสำนักผังเมืองทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ฝ่ายทะเบียนได้ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำที่บ้านฯ และฝ่ายโยธาลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างทุกเดือน ตามระบบการรายงานผล พร้อมรายงานสำนักผังเมืองทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 8. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
8. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :52.38

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
30.95

100 / 100
3
37.71

100 / 100
4
52.38

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุผลงานได้ เนื่องจากยังดำเนินการโครงการไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีชุมชนที่ส่งแผนพัฒนาชุมชนฯ และ จำนวน 13 ชุมชน คิดเป็น ร้อยละ 30.95

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาชุมชน แล้วเสร็จ จำนวน 15 ชุมชน เหลือ จำนวน 7 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาชุมชน แล้วเสร็จ จำนวน 22 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 9. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) 9.1 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ผลลัพธ์) 9.2 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
9. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
9.1 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี  3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด  (ผลลัพธ์)
9.2 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :120.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
16.13

100 / 100
3
81.39

100 / 100
4
120.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสำรวจ และประชาสัมพันธ์ การเสียภาษี 3 ประเภท (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุผลงานได้ เนื่องจากยังดำเนินการโครงการไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สามารถจัดเก็บภาษี ได้ 22,727,616.45 คิดเป็นเป็น ร้อยละ 16.13 (จากเป้าหมายที่กำหนด) และยอดรวมของการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป้าหมาย 7,087,453.98 สามารถจัดเก็บได้ 2,487,678.53 คิดเป็นร้อยละ 35.10

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สามารถจัดเก็บภาษี ได้ 144,955,185.30 คิดเป็นเป็น ร้อยละ 81.39 และยอดรวมของการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท สามารถจัดเก็บได้ 3,004,422.14 คิดเป็นร้อยละ 42.39

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สามารถจัดเก็บภาษี 3 ประเภทในปี 2562 (ยอด ณ วันที่ 31 สิงหาคม2562)ดังนี้ รวมเป็นค่าภาษีทั้งสิ้น 214,808,919.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 120.61 ของประมาณการ -ยอดรวมของการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท รวมเป็นค่าภาษีทั้งสิ้น 3,579,357.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.50 ของเป้าหมายที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด