ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50430000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๖.๓ - เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ เป้าหมายที่ ๖.๓.๑ กรุงเทพมหาครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- แต่งตั้งคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานเขตคันนายาว - เชิญคณะกรรมการและคณะทำงานฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 / - ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามโครงการจัดการความเสี่ยงในการทำงานของสำนักงานเขตคันนายาว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีกำจัดยุง การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และการปฏิบัติตนหลังฉีดพ่นสารเคมี 2. จัดกิจรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการจัดเก็บป้ายโฆษณา และจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมออกปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด ตามขั้นตอนที่ 1- 5 - ซึ่งได้ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 5 : ข้อ 5.1 (1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและผลสำเร็จของการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด ตามขั้นตอนที่ 1- 5 - ซึ่งได้ดำเนินการครบ 5 ขั้นตอน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู่ระหว่างรอการชี้แจงแนวทางการจัดทำฐานข้อมูล และการอบรมในการจัดทำฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการทบทวนสถานะข้อมูลเชิงพื้นที่ปัจจุบัน/จัดลำดับความสำคัญของภารกิจฯ และจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล ตามแบบ สยป.4.1 (2), สยป.4.1 (4) และปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 และอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบบันทึกฐานข้อมูล ตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่ ตามเอกสารหมายเลข 1 ,นำเข้าข้อมูลเชิงพิ้นที่ในระบบบันทึกฐานข้อมูล พร้อมทำหนังสือและแนบเอกสารหน้าแรกของรายการข้อมูลทุกรายงการ ส่ง สยป. ภายในกำหนด (วันที่ 29 พ.ค. 63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-นำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบบันทึกฐานข้อมูล (เฉพาะ file ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายเดือน) ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **