ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50430000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.68

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.68

100 / 100
3
4.68

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)ดำเนินการสำรวจ ซึ่งสถาบันฯ ได้ดำเนินการสำรวจครั้งที่ 1 เมืออาทิตย์ที่ 2 ของเดือนมกราคม 2563 - ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานเขตคันนายาว รอบที่ 1 ได้ 4.680 - อยู่ระหว่างการนำประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำสุด 2 อันดับจากผลการสำรวจฯ ครั้งที่ 1 มาพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ทางสถาบันนิด้าเข้าสำรวจฯ รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 - อยู่ระหว่างรอผลสำรวจฯรอบที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ประชุมฯ ครั้งที่1/2562/อนุมัติโครงการ/จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ /คณะทำงานฯลงพื้นที่ร่วมพิจารณาจุดปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง/ฝ่ายโยธาลงพื้นที่สำรวจสะพานทางเดิน คสล.ริมคลองเพื่อซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด/คณะทำงานฯร่วมกับ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน บริษัท จินซาน จำกัด ชุมชนเกาะจวน และฝ่ายรักษาฯ เพื่อหารือการจัดกิจกรรมปลูกต้นทองอุไรริมคลอง/สำนักงานเขตคันนายาวร่วมกับ ชุมชน สถานีตำรวจนครบาลบางชัน ประชาชนจิตอาสาและเครือข่ายคันนายาวรวมใจรักษ์คลองหลอแหลทำกิจกรรมเก็บขยะ ผักตบชวา วัชพืชบริเวณคลองหลอแหล/คำสั่งสำนักงานเขตคันนายาว ที่ 379/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคันนายาวรวมใจรักษ์คลองหลอแหล/สำนักงานเขตคันนายาวร่วมกับ นิคมอุตสาหกรรมบางชันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ชุมชน(คันนายาวและมีนบุรี) สถานีตำรวจนครบาลบางชันและเครือข่ายคันนายาวรวมใจรักษ์คลองหลอแหลทำกิจกรรมขี่จักรยานริมคลองหลอแหล “ปั่น ปั่น ปั่น เพื่อชุมชนสีเขียว” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ/กิจกรรมปลูกต้นทองอุไรริมคลองหลอแหล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ 3 จุด /ปรับปรุงยอ 3 จุด /ดำเนินการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม -ตรวจวัดคุณภาพน้ำ/ความลึก/ไม่มีขยะและผักตบชวา -โครงการรักษารอบฯ : ได้มีการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุฯสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-Best ปี63 : โครงการคันนายาวรวมใจรักษ์คลองหลอแหล จัดกิจกรรมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพคูคลองให้สวยงามและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลอง ตามแผนกิจกรรม/จัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวาในคลอง/อนุรักษ์และฟื้นฟูยอจำนวน 2 ยอ/การปรับภูมิทัศน์เพื่อเป็นแลนด์มาร์ค/กิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางคลองหลอแหลสวนน้ำเสรีไทย /กิจกรรมกำแพงศิลปะเล่าวิถีชุมชนแห่งสายน้ำ (อยู่ระหว่างลงสีรองพื้น)/กิจกรรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เรื่องการรุกล้ำที่สาธารณะ /กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบำบัดน้ำทิ้งครัวเรือนบริเวณริมคลองหลอแหล -Best รักษารอบ ได้มีการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุฯจำนวน 150 ราย อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในด้านสุขภาพ และการปฏิบัติตน ในช่วงสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นต้น , ผู้สูงอายุที่เป็นภูมิปัญญาในชุมชน ได้รับการจดทะเบียนด้านอาหาร จำนวน 1 ราย และมีการเผยแพร่ภูมิปัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :75.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จำนวนเรื่องร้องเรียน ระหว่างวันที่ 1 ต.ค 62 – 25 ธ.ค. 62 มีจำนวนทั้งสิ้น 211 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 181 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 85.73 อยู่ระหว่างดำเนินการ 30 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.22 ได้ดำเนินการตรวจสอบ และ แก้ไขเรื่องร้องเรียน พร้อมส่งรายงานให้ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จำนวนเรื่องร้องเรียน (1 ม.ค. - 27 มี.ค. 63) รวมทั้งสิ้น 173 เรื่อง สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียนแล้วเสร็จ จำนวน 151 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 87.28 อยู่ระหว่างดำเนินการ 22 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 12.72

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จำนวนเรื่องร้องเรียน (1 เม.ย. - 26 มิ.ย. 63) รวมทั้งสิ้น 186 เรื่อง สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียนแล้วเสร็จ จำนวน 168 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 90.32 อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 9.68

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **