ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50450000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 1.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :14.89

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.60

100 / 100
2
9.34

100 / 100
3
13.49

100 / 100
4
14.89

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตวังทองหลางสามารถดำเนินการได้ 6.32 ตัน จากเป้าหมาย 16.50 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตวังทองหลางสามารถดำเนินการได้ 12.85 ตัน จากเป้าหมาย 16.50 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตวังทองหลางสามารถดำเนินการได้ 18.55 ตัน จากเป้าหมาย 16.50 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตวังทองหลางสามารถดำเนินการได้ 20.48 ตัน จากเป้าหมาย 16.50 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 1.2 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1.2 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.35

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.41

100 / 100
2
2.59

100 / 100
3
4.56

100 / 100
4
5.35

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตวังทองหลางสามารถดำเนินการได้ 6.34 ตัน จากเป้าหมาย 22.42 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตวังทองหลางสามารถดำเนินการได้ 11.62 ตัน จากเป้าหมาย 22.42 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตวังทองหลางสามารถดำเนินการได้ 20.45 ตัน จากเป้าหมาย 22.42 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตวังทองหลางสามารถดำเนินการได้ 20.45 ตัน จากเป้าหมาย 22.42 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 2.ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไขเฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไขเฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :99.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.10

100 / 100
3
0.10

100 / 100
4
99.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการเฝ้าระวังและตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 1. เตรียมการ และสำรวจกำหนดจุดพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อติดตั้งตู้เขียว จำนวน 14 จุด ดังนี้ (1) ซ.ลาดพร้าว 80 แยก 21 (2) ซ.ลาดพร้าว 80 แยก 26 (3) ซ.ลาดพร้าว 64 แยก 4 (4) ซ.ลาดพร้าว 122 (5) ซ.ลาดพร้าว 124 (6) ซ.ลาดพร้าว 126 (7) ซ.ลาดพร้าว 106 (8) ซ.ลาดพร้าว 69 (9) ซ.ลาดพร้าว 83 (10) ซ.ลาดพร้าว 87 (11) ซ.ลาดพร้าว 93 (12) ซ.รามคำแหง 43/1 (13) ซ.พระยาประเสริฐ (14) ซ.พัฒนาสามัคคี 2. ขอนุมัติโครงการ 3. จัดทำแผนการตรวจและมอบหมายเจ้าหน้าที่สายตรวจรับผิดชอบการตรวจและปฏิบัติหน้าที่ 4. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดตู้เขียว 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 14 จุด - เดือนตุลาคม 2561 ออกตรวจ 1,302 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ - เดือนพฤศจิกายน 2561 ออกตรวจ 1,260 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ - เดือนธันวาคม 2561 ออกตรวจ 1,302 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ รวมออกตรวจ 3,864 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราอาคารทิ้งร้างซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม 6. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นจุดเสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 16 จุด - เดือนตุลาคม 2561 ออกตรวจ 496 ครั้ง พบว่ามีการชำรุด จำนวน 5 จุด และมีหนังสือประสานสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไข - เดือนพฤศจิกายน 2561 ออกตรวจ 480 ครั้ง พบว่ามีการชำรุด จำนวน 4 จุด และมีหนังสือประสานสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไข - เดือนตุลาคม 2561 ออกตรวจ 496 ครั้ง พบว่ามีการชำรุด จำนวน 2 จุด และมีหนังสือประสานสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไข รวมออกตรวจ 1,472 ครั้ง พบว่ามีการชำรุด จำนวน 11 จุด และมีหนังสือประสานสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไข 7. การทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2562 โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ 1. กำหนดจุดการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรมตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ คือ บริเวณซอยลาดพร้าว 124 2. เตรียมการ และขอนุมัติโครงการ 3. จัดทำแผนการตรวจและมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามภารกิจโครงการฯ 4. เจ้าหน้าที่เทศกิจนำรถสายตรวจที่สัญญาณไฟวับวาบ จอดรับ – ส่งประชาชน ผู้มาขอใช้บริการที่กลับบ้านในเวลากลางคืน ตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ บริเวณปากซอยลาดพร้าว 124 มีประชาชนมาใช้บริการ จำนวน 27 ราย - เดือนตุลาคม 2561 มีประชาชนมาใช้บริการ จำนวน 27 ราย - เดือนพฤศจิกายน 2561 มีประชาชนมาใช้บริการ จำนวน 24 ราย - เดือนธันวาคม 2561 มีประชาชนมาใช้บริการ จำนวน 19 ราย รวมมีประชาชนมาใช้บริการ จำนวน 70 ราย โครงการจับจริง-ปรับจริง การจอดหรือขับขี่บนทางเท้า 1. เตรียมการ และขอนุมัติโครงการ 2. จัดทำแผนการตรวจและมอบหมายเจ้าหน้าที่สายตรวจรับผิดชอบการตรวจ 3. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเจ้าของอาคารร้านค้า สถานประกอบการ และประชาชนโดยทั่วไป มิให้จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถบนทางเท้า 4. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า 1 ครั้ง/วัน/จุด - เดือนตุลาคม 2561 ออกตรวจ 31 ครั้ง - เดือนพฤศจิกายน 2561 ออกตรวจ 30 ครั้ง - เดือนธันวาคม 2561 ออกตรวจ 31 ครั้ง รวมออกตรวจ 92 ครั้ง 5. จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า ดำเนินคดีเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 - เดือนตุลาคม 2561 จับกุมดำเนินคดี จำนวน 347 ราย แยกเป็นเปรียบเทียบปรับ จำนวน 327 ราย เป็นเงิน 184,000.- บาท ว่ากล่าวตักเตือน จำนวน 20 ราย - เดือนพฤศจิกายน 2561 จับกุมดำเนินคดี จำนวน 312 ราย แยกเป็นเปรียบเทียบปรับ จำนวน 297 ราย เป็นเงิน 174,500.- บาท ว่ากล่าวตักเตือน จำนวน 15 ราย - เดือนธันวาคม 2561 จับกุมดำเนินคดี จำนวน 132 ราย แยกเป็นเปรียบเทียบปรับ จำนวน 122 ราย เป็นเงิน 111,000.- บาท ว่ากล่าวตักเตือน จำนวน 10 ราย รวมจับกุมดำเนินคดี จำนวน 791 ราย แยกเป็นเปรียบเทียบปรับ จำนวน 746 ราย เป็นเงิน 469,500.- บาท ว่ากล่าวตักเตือน จำนวน 45 ราย 6. เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบกวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์ในทางจักรยาน เลียบด่วนรามอินทราถนนประดิษฐมนูธรรม 7. การทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ครั้งที่ 1 อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 โครงการเทศกิจอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน (School Care) 1. กำหนดจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน จำนวน 8 จุด ดังนี้ (1) หน้าโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (5) หน้าโรงเรียนอุดมศึกษา (2) หน้าโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก (6) หน้าโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) (3) หน้าโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว (7) หน้าโรงเรียนนานาชาติพระคุณกรุงเทพ (4) หน้าโรงเรียนอิสลามสันตืชน (8) หน้าโรงเรียนถนอมพิศวิทยา 2. เตรียมการ และขอนุมัติโครงการ 3. จัดทำแผนการตรวจและมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามภารกิจโครงการฯ 4. เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน 2 ครั้ง/วัน/จุด ที่มีการเรียนการสอน จำนวน 8 จุด - เดือนตุลาคม 2561 ปฏิบัติหน้าที่ 32 ครั้ง ไม่มีอุบัติเหตุ (เริ่มเปิดภาคเรียนวันที่ 30 ต.ค. 61) - เดือนพฤศจิกายน 2561 ปฏิบัติหน้าที่ 352 ครั้ง ไม่มีอุบัติเหตุ - เดือนธันวาคม 2561 ปฏิบัติหน้าที่ 288 ครั้ง ไม่มีอุบัติเหตุ รวมปฏิบัติหน้าที่ 672 ครั้ง ไม่มีอุบัติเหตุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการเฝ้าระวังและตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดตู้เขียว 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 14 จุด - เดือนมกราคม 2562 ออกตรวจ 1,302 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ออกตรวจ 1,176 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ - เดือนมีนาคม 2562 ออกตรวจ 1,302 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ รวมออกตรวจ 3,780 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ 2. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราอาคารทิ้งร้างซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม 3. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นจุดเสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 16 จุด - เดือนมกราคม 2562 ออกตรวจ 496 ครั้ง พบว่ามีการชำรุด จำนวน 3 จุด และมีหนังสือประสานสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไข - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ออกตรวจ 448 ครั้ง พบว่ามีการชำรุด จำนวน 7 จุด และมีหนังสือประสานสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไข - เดือนมีนาคม 2562 ออกตรวจ 496 ครั้ง พบว่ามีการชำรุด จำนวน 2 จุด และมีหนังสือประสานสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไข รวมออกตรวจ 1,440 ครั้ง พบว่ามีการชำรุด จำนวน 12 จุด และมีหนังสือประสานสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไข 4. การทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2562 โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจนำรถสายตรวจที่สัญญาณไฟวับวาบ จอดรับ – ส่งประชาชน ผู้มาขอใช้บริการที่กลับบ้านในเวลากลางคืน ตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ บริเวณปากซอยลาดพร้าว 124 - เดือนมกราคม 2562 มีประชาชนมาใช้บริการ จำนวน 18 ราย - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีประชาชนมาใช้บริการ จำนวน 21 ราย - เดือนมีนาคม 2562 มีประชาชนมาใช้บริการ จำนวน 10 ราย รวมมีประชาชนมาใช้บริการ จำนวน 49 ราย โครงการจับจริง-ปรับจริง การจอดหรือขับขี่บนทางเท้า 1. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเจ้าของอาคารร้านค้า สถานประกอบการ และประชาชนโดยทั่วไป มิให้จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถบนทางเท้า 2. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า 1 ครั้ง/วัน/จุด - เดือนมกราคม 2562 ออกตรวจ 31 ครั้ง - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ออกตรวจ 28 ครั้ง - เดือนมีนาคม 2562 ออกตรวจ 31 ครั้ง รวมออกตรวจ 90 ครั้ง 3. จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า ดำเนินคดีเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 - เดือนมกราคม 2562 จับกุมดำเนินคดี จำนวน 158 ราย เปรียบเทียบปรับ จำนวน 158 ราย เป็นเงิน 192,000.- บาท - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จับกุมดำเนินคดี จำนวน 182 ราย เปรียบเทียบปรับ จำนวน 182 ราย เป็นเงิน 199,900.- บาท - เดือนมีนาคม 2562 จับกุมดำเนินคดี จำนวน 190 ราย เปรียบเทียบปรับ จำนวน 190 ราย เป็นเงิน 194,500.- บาท รวมจับกุมดำเนินคดี จับกุมดำเนินคดี จำนวน 530 ราย เปรียบเทียบปรับ จำนวน 530 ราย เป็นเงิน 586,400.- บาท 4. เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบกวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์ในทางจักรยาน เลียบด่วนรามอินทราถนนประดิษฐมนูธรรม 5. ทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ครั้งที่ 1 6. สรุปผลการทอดแบบสอบถาม ครั้งที่ 1 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.75 โครงการเทศกิจอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน (School Care) 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน 2 ครั้ง/วัน/จุด ที่มีการเรียนการสอน จำนวน 8 จุด - เดือนมกราคม 2562 ปฏิบัติหน้าที่ 336 ครั้ง ไม่มีอุบัติเหตุ - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปฏิบัติหน้าที่ 288 ครั้ง ไม่มีอุบัติเหตุ - เดือนมีนาคม 2562 ปฏิบัติหน้าที่ 74 ครั้ง ไม่มีอุบัติเหตุ รวมปฏิบัติหน้าที่ 698 ครั้ง ไม่มีอุบัติเหตุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการเฝ้าระวังและตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดตู้เขียว 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 14 จุด - เดือนเมษายน 2562 ออกตรวจ 1,260 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ - เดือนพฤษภาคม 2562 ออกตรวจ 1,302 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ - เดือนมิถุนายน 2562 ออกตรวจ 1,260 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ รวมออกตรวจ 3,822 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ 2. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราอาคารทิ้งร้างซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม 3. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นจุดเสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 16 จุด - เดือนเมษายน 2562 ออกตรวจ 480 ครั้ง พบว่ามีการชำรุด จำนวน 1 จุด และมีหนังสือประสานสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไข - เดือนพฤษภาคม 2562 ออกตรวจ 496 ครั้ง พบว่ามีการชำรุด จำนวน 1 จุด และมีหนังสือประสานสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไข - เดือนมิถุนายน 2562 ออกตรวจ 480 ครั้ง ไม่พบว่ามีการชำรุด รวมออกตรวจ 1,456 ครั้ง พบว่ามีการชำรุด จำนวน 2 จุด และมีหนังสือประสานสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไข 4. ทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจนำรถสายตรวจที่สัญญาณไฟวับวาบ จอดรับ – ส่งประชาชน ผู้มาขอใช้บริการที่กลับบ้านในเวลากลางคืน ตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ บริเวณปากซอยลาดพร้าว 124 - เดือนเมษายน 2562 มีประชาชนมาใช้บริการ จำนวน 14 ราย - เดือนพฤษภาคม 2562 มีประชาชนมาใช้บริการ จำนวน 20 ราย - เดือนมิถุนายน 2562 มีประชาชนมาใช้บริการ จำนวน 21 ราย รวมมีประชาชนมาใช้บริการ จำนวน 55 ราย โครงการจับจริง-ปรับจริง การจอดหรือขับขี่บนทางเท้า 1. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเจ้าของอาคารร้านค้า สถานประกอบการ และประชาชนโดยทั่วไป มิให้จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถบนทางเท้า 2. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า 1 ครั้ง/วัน/จุด - เดือนเมษายน 2562 ออกตรวจ 30 ครั้ง - เดือนพฤษภาคม 2562 ออกตรวจ 31 ครั้ง - เดือนมิถุนายน 2562 ออกตรวจ 30 ครั้ง รวมออกตรวจ 91 ครั้ง 3. จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า ดำเนินคดีเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 - เดือนเมษายน 2562 จับกุมดำเนินคดี จำนวน 154 ราย เปรียบเทียบปรับ จำนวน 154 ราย เป็นเงิน 163,000.- บาท - เดือนพฤษภาคม 2562 จับกุมดำเนินคดี จำนวน 213 ราย เปรียบเทียบปรับ จำนวน 211 ราย เป็นเงิน 221,000.- บาท ว่ากล่าวตักเตือน 2 ราย - เดือนมิถุนายน 2562 จับกุมดำเนินคดี จำนวน 142 ราย เปรียบเทียบปรับ จำนวน 142 ราย เป็นเงิน 150,000.- บาท รวมจับกุมดำเนินคดี จับกุมดำเนินคดี จำนวน 509 ราย เปรียบเทียบปรับ จำนวน 507 ราย เป็นเงิน 534,000.- บาท 4. เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบกวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์ในทางจักรยาน เลียบด่วนรามอินทราถนนประดิษฐมนูธรรม 5. การทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562 โครงการเทศกิจอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน (School Care) 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน 2 ครั้ง/วัน/จุด ที่มีการเรียนการสอน จำนวน 8 จุด - เดือนเมษายน 2562 ไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน - เดือนพฤษภาคม 2562 ปฏิบัติหน้าที่ 156 ครั้ง ไม่มีอุบัติเหตุ - เดือนมิถุนายน 2562 ปฏิบัติหน้าที่ 304 ครั้ง ไม่มีอุบัติเหตุ รวมปฏิบัติหน้าที่ 460 ครั้ง ไม่มีอุบัติเหตุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการเฝ้าระวังและตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดตู้เขียว 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 14 จุด - เดือนกรกฎาคม 2562 ออกตรวจ 1,302 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ - เดือนสิงหาคม 2562 ออกตรวจ 1,302 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ - เดือนกันยายน 2562 ออกตรวจ 126 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ หมายเหตุ ข้อมูล วันที่ 1 - 3 กันยายน 2562 รวมออกตรวจ 2,730 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ 2. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราอาคารทิ้งร้างซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม 3. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นจุดเสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 16 จุด - เดือนกรกฎาคม 2562 ออกตรวจ 496 ครั้ง พบว่ามีการชำรุด จำนวน 2 จุด และมีหนังสือประสานสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไข - เดือนสิงหาคม 2562 ออกตรวจ 496 ครั้ง พบว่ามีการชำรุด จำนวน 1 จุด และมีหนังสือประสานสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไข - เดือนกันยายน 2562 ออกตรวจ 48 ครั้ง ไม่พบว่ามีการชำรุด หมายเหตุ ข้อมูล วันที่ 1 - 3 กันยายน 2562 รวมออกตรวจ 1,040 ครั้ง พบว่ามีการชำรุด จำนวน 3 จุด และมีหนังสือประสานสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไข 4. ทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 5. สรุปผลการทอดแบบสอบถามฯ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.45 โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจนำรถสายตรวจที่สัญญาณไฟวับวาบ จอดรับ – ส่งประชาชน ผู้มาขอใช้บริการที่กลับบ้านในเวลากลางคืน ตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ บริเวณปากซอยลาดพร้าว 124 - เดือนกรกฎาคม 2562 มีประชาชนมาใช้บริการ จำนวน 20 ราย - เดือนสิงหาคม 2562 มีประชาชนมาใช้บริการ จำนวน 17 ราย - เดือนกันยายน 2562 มีประชาชนมาใช้บริการ จำนวน 3 ราย หมายเหตุ ข้อมูล วันที่ 1 - 3 กันยายน 2562 รวมมีประชาชนมาใช้บริการ จำนวน 40 ราย โครงการจับจริง-ปรับจริง การจอดหรือขับขี่บนทางเท้า 1. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเจ้าของอาคารร้านค้า สถานประกอบการ และประชาชนโดยทั่วไป มิให้จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถบนทางเท้า 2. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า 1 ครั้ง/วัน/จุด - เดือนกรกฎาคม 2562 ออกตรวจ 31 ครั้ง - เดือนสิงหาคม 2562 ออกตรวจ 31 ครั้ง - เดือนกันยายน 2562 ออกตรวจ 3 ครั้ง หมายเหตุ ข้อมูล วันที่ 1 - 3 กันยายน 2562 รวมออกตรวจ 65 ครั้ง 3. จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า ดำเนินคดีเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 - เดือนกรกฎาคม 2562 จับกุมดำเนินคดี จำนวน 208 ราย เปรียบเทียบปรับ จำนวน 208 ราย เป็นเงิน 213,000.- บาท - เดือนสิงหาคม 2562 จับกุมดำเนินคดี จำนวน 116 ราย เปรียบเทียบปรับ จำนวน 116 ราย เป็นเงิน 122,500.- บาท - เดือนกันยายน 2562 ในขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่พบผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า หมายเหตุ ข้อมูล วันที่ 1 - 3 กันยายน 2562 รวมจับกุมดำเนินคดี จับกุมดำเนินคดี จำนวน 324 ราย เปรียบเทียบปรับ จำนวน 324 ราย เป็นเงิน 335,500.- บาท 4. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบกวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์ในทางจักรยาน เลียบด่วนรามอินทราถนนประดิษฐมนูธรรม 5. ทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ครั้งที่ 2 6. สรุปผลการทอดแบบสอบถามฯ ครั้งที่ 2 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.00 และรวม 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 : 80.75) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ในพื้นที่เขตวังทองหลาง อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 89.88 โครงการเทศกิจอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน (School Care) 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน 2 ครั้ง/วัน/จุด ที่มีการเรียนการสอน จำนวน 8 จุด - เดือนกรกฎาคม 2562 ปฏิบัติหน้าที่ 320 ครั้ง ไม่มีอุบัติเหตุ - เดือนสิงหาคม 2562 ปฏิบัติหน้าที่ 336 ครั้ง ไม่มีอุบัติเหตุ - เดือนกันยายน 2562 ปฏิบัติหน้าที่ 32 ครั้ง ไม่มีอุบัติเหตุ หมายเหตุ ข้อมูล วันที่ 1 - 3 กันยายน 2562 รวมปฏิบัติหน้าที่ 688 ครั้ง ไม่มีอุบัติเหตุ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 3.ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
3.ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
44.41

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการประกาศขอรับเอกสารเพื่อยื่นเสนอราคา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา คิดเป็นร้อยละ 44..41

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน จำนวน 23 ซอย ความยาวรวม 25,657 เมตร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) 4.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
4.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนและสารเคมี จำนวน 612 ตัวอย่าง ผลการตรวจไม่พบสารเคมีตกค้าง - จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 465 ร้าน 2. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย - ดำเนินการขอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนและสารเคมี จำนวน 591 ตัวอย่าง ผลการตรวจไม่พบสารเคมีตกค้าง - จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 465 ร้าน 2. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย 1. ปฏิบัติงานตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตวังทองหลาง 2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 3. ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในพื้นที่เขตวังทองหลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนและสารเคมี จำนวน 572 ตัวอย่าง ผลการตรวจไม่พบสารเคมีตกค้าง - จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 547 ร้าน 2. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย 1. ปฏิบัติงานตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตวังทองหลาง 2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 3. ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในพื้นที่เขตวังทองหลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนและสารเคมี จำนวน 572 ตัวอย่าง ผลการตรวจไม่พบสารเคมีตกค้าง - จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 547 ร้าน 2. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย 1. ปฏิบัติงานตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตวังทองหลาง 2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 3. ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในพื้นที่เขตวังทองหลาง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 5.ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
5.ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.10

100 / 100
3
0.10

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการส่งแบบแปลนและสิ่งอำนวยความสะดวกฯ และแบบ Check list ของอาคารที่เป็นมิตรกับผู้พิการและผู้สูงอายุ ( ครั้งที่ 1 ) ให้สำนักการโยธาตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการส่งแบบแปลนและสิ่งอำนวยความสะดวกฯ และแบบ Check list ของอาคารที่เป็นมิตรกับผู้พิการและผู้สูงอายุ ( ครั้งที่ 1 ) ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบและการประสานจากสำนักการโยธา ว่าต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรบ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการส่งแบบแปลนและสิ่งอำนวยความสะดวกฯ และแบบ Check list ของอาคารที่เป็นมิตรกับผู้พิการและผู้สูงอายุ ( ครั้งที่ 1 ) ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบและการประสานจากสำนักการโยธา ว่าต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรบ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ส่งแบบ แบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ จำนวน 2 ครั้ง และจัดทำแบบก่อสร้างและรายการประกอบ ในการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตฯ ให้เป็นไปตามแบบอาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและสูงอายุ ให้สำนักการโยธา ตามระยะเวลาที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :91.30

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.10

100 / 100
3
91.30

100 / 100
4
91.30

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการสอนเสริมให้กับเด็กนักเรียน(สอบO-NETประมาณเดือนกุมภาพันธ์)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบ (O-NET)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสำนักงานเขตวังทองหลาง มีผลคะแนน 9.13 คิดเป็นร้อยละ 91.3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสำนักงานเขตวังทองหลาง มีผลคะแนน 9.13 คิดเป็นร้อยละ 91.3

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 7.ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
7.ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายทะเบียนสามารถดำเนินการกำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 53 จุด ได้ดำเนินการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่งวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 27 ธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 53 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายทะเบียนสามารถดำเนินการกำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ รวมทั้งสิ้น 90 จุด ได้ดำเนินการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 27 มีนาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 90 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 % -ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างตารฯ ตั้งแต่เดือน ตค.61- มีค. 62 ได้ 126 ราย คิดเป็น 100%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายทะเบียนสามารถดำเนินการกำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้รวมทั้งสิ้น 124 จุด ได้ดำเนินการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 27 มิถุนายน 2562 รวมทั้งสิ้น 124 จุด -ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างตารฯ ตั้งแต่เดือน ตค.61- มิย. 62 ได้ 160 ราย คิดเป็น 100%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายทะเบียนสามารถดำเนินการกำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้รวมทั้งสิ้น 213 จุด ได้ดำเนินการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 23 กันยายน 2562 รวมทั้งสิ้น 213 จุด -ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างตารฯ ตั้งแต่เดือน ตค.61- 23 กย. 62 ได้ 205 ราย คิดเป็น 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 8. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
8. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผู้อำนวยการเขตวังทองหลางและคณะผู้บริหารเขตวังทองหลาง , ตำรวจนครบาลวังทองหลาง,ทหาร, ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมออกตรวจเยี่ยมเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ ในชุมชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง ได้แก่ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ชุมชนลาดพร้าว 64 วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ชุมชนสุเหร่าดอนสะแก วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ชุมชนจันทราสุข

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนรับเรื่องราวร้องทุกข์ในพื้นที่เขต วังทองหลาง วันที่ 5 มีนาคม 2562 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนคลองพลับพลา วันที่ 13 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมตรวจสอบการรุกล้ำคลองลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 64 แยก 6 วันที่ 14 มีนาคม 2562 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 18 มีนาคม 2562 ตรวจแนวเขื่อนคลองพลับพลา ณ ชุมชนคลองพลับพลา วันที่ 21 มีนาคม 2562 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมชุมชนลาดพร้าว 80 แยก 11

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยอาสาสมัครได้ลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมายจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่ในชุมชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา ชุมชนเทพลีลา ชุมชนสุเหร่าดอนสะแก ชุมชนทรัพย์สินใหม่ ชุมชนรามคำแหง 53 ชุมชนจันทราสุข ชุมชนลาดพร้าว 80 แยก 11

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดเวทีประชาคมในชุมชนทั้ง 10 ชุมชน โดยทำความเข้าใจกับชาวบ้านและดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ - ให้ชาวบ้านช่วยกันค้นหาปัญหาและเสนอปัญหาของชุมชน - วิเคราะห์ปัญหา - หาแนวทางการแก้ไขปัญหา - จัดทำแผนพํมนาชุมชน 2. รายละเอียดชุมชนและแผน - ชุมชนสุเหร่าดอนสะแก : กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษในครัวเรือน - ชุมชนเก้าพัฒนา : กิจกรรมตัดแยกขยะ - ชุมชนน้อมเกล้า : โครงการการมีส่วนร่วมการพัฒนา Big Cleaning Day และจัดระเบียบ ชุมชน -

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) 9.1 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด / 9.2 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป้าหมาย ร้อยละ 25
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
9.1 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด / 9.2 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป้าหมาย ร้อยละ 25

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :113.41

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.41

100 / 100
2
63.67

100 / 100
3
106.45

100 / 100
4
113.41

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท จำนวน 995 ราย เป็นจำนวนเงิน 26,259,694.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.41 / ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป็นจำนวนเงิน 4,611,191.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.81

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท จำนวน 7,364 ราย เป็นจำนวนเงิน 168,806,584.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.67 / ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป็นจำนวนเงิน 5,862,550.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.82

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท จำนวน 11,335 ราย เป็นจำนวนเงิน 282,203,700.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 106.45 / ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป็นจำนวนเงิน 8,387,803.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท จำนวน 12,133 ราย เป็นจำนวนเงิน 300,661,231.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 113.41 / ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป็นจำนวนเงิน 8,945,666.188 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด