ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50450000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ตัวชี้วัด : 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ตัวชี้วัด : 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมและคัดเลือกกิจกรรมในการดำเนินงานตามโครงการ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรุปผลการประชุม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการการทบทวน จัดทำข้อปฏิบัติ แนวทาง คู่มือ หรือมาตรฐานปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย ในการทำงาน 3 งาน (งานลอกท่อระบายน้ำ งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย งานกวาดถนนในพื้นที่ที่มีแสงสว่างน้อย )และแจ้งเวียนผู้ปฏิบัติงานทราบและถือปฏิบัติ และดำเนินการรวบรวมสถิติ ข้อมูลการประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดทำสรุปการรายงานผลการดำเนินงานและกำกับติดตามโครงการ รวบรวมข้อมูล สถิติการเกิดอุบัติเหตุ จัดเตรียมเอกสารการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดทำสรุปการรายงานผลการดำเนินงานและกำกับติดตามโครงการ รวบรวมข้อมูล สถิติการเกิดอุบัติเหตุ จัดเตรียมเอกสารการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :6.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.60

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประชุมเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการทบทวนภารกิจของหน่วยงานและบัญชีรายการฐานข้อมูลของสำนักงานเขตที่ดำเนินการจัดเก็บหรือที่มีอยู่ ส่งให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการประสานการดำเนินการจาก สยป. ในขั้นต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลและนำเข้าระบบฐานข้อมูลของ สยป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการทบทวนสถานะของข้อมูลที่อยู่ในปัจจุบันและวิธีการเก็บจัดเก็บข้อมูล 2. จัดลำดับความสำคัญของข้อมูล 3. จัดทำแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ( ตั้งคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูล ) 4. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล 5. นำเข้าข้อมูลในระบบ District Catalogs - นำเข้าข้อมูลเข้าระบบ District Catalogs จำนวน 22 ฐานข้อมูล และดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน ( เฉพาะข้อมูลที่ต้องปรับปรุงทุกเดือน ) รวม 34 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด