ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50450000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ( Best Service )
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ( Best Service )

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :7.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.10

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
7.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :4.15


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.10

100 / 100
3
0.10

100 / 100
4
4.15

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประชุมเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.816

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างรอผลสำรวจความพึงพอใจ รอบที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

คะแนนผลสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 ได้ผลคะแนนเฉลี่ย 3.816 คะแนนผลสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2 ได้ผลคะแนนเฉลี่ย 4.477 ผลคะแนนความพึงพอใจ จำนวน 2 ครั้ง ได้ผลคะแนนเฉลี่ย 4.146

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :7.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
7.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
7.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาส 1 ( เดือนตุลาคม 2562 – 27 ธันวาคม 2562 ) มีทั้งหมด 502 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 494 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 8 เรื่อง โดยมีเรื่องร้องเรียนดังนี้ 1.การกระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 71 เรื่อง, 2. เรื่องร้องทุกข์อื่นๆ จำนวน 14 เรื่อง, 3.สะพานจำนวน 1 เรื่อง, 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 20 เรื่อง, 5.ถนน จำนวน 11 เรื่อง, 6.การบริหารงานบุคคล จำนวน 8 เรื่อง, 7.ท่อระบายน้ำ จำนวน 39 เรื่อง, 8.อาคาร จำนวน 23 เรื่อง, 9.น้ำท่วม จำนวน 1 เรื่อง, 10.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 108 เรื่อง, 11.โทรศัพท์ จำนวน 10 เรื่อง, 12.ปัญหาจราจร จำนวน 21 เรื่อง, 13.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 58 เรื่อง, 14 ไฟฟ้า จำนวน 117 เรื่อง โดยทุกเรื่องสามารถตอบรับได้ภายใน 1 วันทำการ และแจ้งผลการดำเนินงานได้ภายใน 3 วันทำการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาส 2 ( เดือนมีนาคม 2562 – 24 มีนาคม 2563 ) มีทั้งหมด 442 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 421 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 21 เรื่อง โดยมีเรื่องร้องเรียนดังนี้ 1.การกระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 46 เรื่อง, 2. เรื่องร้องทุกข์อื่นๆ จำนวน 10 เรื่อง, 3.สะพานจำนวน - เรื่อง, 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 20 เรื่อง, 5.ถนน จำนวน 14 เรื่อง, 6.การบริหารงานบุคคล จำนวน 4 เรื่อง, 7.ท่อระบายน้ำ จำนวน 36เรื่อง , 8.อาคาร จำนวน 26 เรื่อง, 9.น้ำท่วม จำนวน - เรื่อง, 10.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 121 เรื่อง, 11.โทรศัพท์ จำนวน 4 เรื่อง, 12.ปัญหาจราจร จำนวน 14 เรื่อง, 13.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 50 เรื่อง, 14 ไฟฟ้า จำนวน 84 เรื่อง , 15. เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 9 เรื่อง , 16. บาทวิถี จำนวน 4 เรื่อง โดยทุกเรื่องสามารถตอบรับได้ภายใน 1 วันทำการ และแจ้งผลการดำเนินงานได้ภายใน 3 วันทำการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาส 3 ( เดือนเมษายน 2563 – 24 มิถุนายน 2563 ) มีทั้งหมด 488 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 473 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 15 เรื่อง โดยมีเรื่องร้องเรียนดังนี้ 1.การกระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 71 เรื่อง, 2. เรื่องร้องทุกข์อื่นๆ จำนวน 8 เรื่อง, 3.สะพานจำนวน - เรื่อง, 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 25 เรื่อง, 5.ถนน จำนวน 13 เรื่อง, 6.การบริหารงานบุคคล จำนวน 5 เรื่อง, 7.ท่อระบายน้ำ จำนวน 67 เรื่อง , 8.อาคาร จำนวน 24 เรื่อง, 9.น้ำท่วม จำนวน 9 เรื่อง, 10.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 75 เรื่อง, 11.โทรศัพท์ จำนวน 7เรื่อง, 12.ปัญหาจราจร จำนวน 16 เรื่อง, 13.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 69 เรื่อง, 14 ไฟฟ้า จำนวน 57 เรื่อง , 15. เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 39 เรื่อง , 16. บาทวิถี จำนวน 2 เรื่อง, 17 เขื่อน คูคลอง จำนวน 1 เรื่อง โดยทุกเรื่องสามารถตอบรับได้ภายใน 1 วันทำการ และแจ้งผลการดำเนินงานได้ภายใน 3 วันทำการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ส่วนที่ 1 ด้านปริมาณฯ : ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนภายใน 1 วันทำการ และรายงานผลในระบบรับเรื่องร้องเรียนภายใน 3 วันทำการทุกเรื่อง รวมถึงส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักปลัดกรุงเทพมหานครภายในกำหนดทุกเดือน ส่วนที่ 2 ด้านคุณภาพการแก้ไขปัญหาฯ : เรื่องร้องเรียนทุกเรื่องสามารถระบุรายละเอียดการดำเนินงานได้ชัดเจน มีสมบูรณ์ด้านเนื้อหา ตามหลักเกณฑ์ เรื่องราวร้องทุกข์ : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 9 กันยายน 2563 มีทั้งหมด 1924 เรื่อง ดังนี้ 1.กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 224 เรื่อง, 2.เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ จำนวน 37 เรื่อง, 3.สะพาน จำนวน 1 เรื่อง, 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 103 เรื่อง, 5.ถนน จำนวน 64 เรื่อง, 6.เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 74 เรื่อง, 7.การบริหารงานบุคคล จำนวน 21 เรื่อง, 8.ท่อระบายน้ำ จำนวน 184 เรื่อง, 9.อาคาร จำนวน 90 เรื่อง, 10.น้ำท่วม จำนวน 32 เรื่อง, 11.เขื่อน คูคลอง จำนวน 1 เรื่อง, 12.บาทวิธี จำนวน 9 เรื่อง, 13.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 423 เรื่อง, 14.ปัญหาจราจร จำนวน 70 เรื่อง, 15.โทรศัพท์ จำนวน 28 เรื่อง, 16.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 233 เรื่อง, 17.ไฟฟ้า จำนวน 330 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด