ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50470000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :9.19

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.19

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน) เป้าหมายจากสำนักสิ่งแวดล้อม = 26,173.09 ตัน/ปี หรือ 71.71 ตัน/วัน เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 ทำได้ 8,017.944 ตัน คิดเป็นร้อยละ 30.63 แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1.มูลฝอยรีไซเคิล เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 ทำได้ 6,381.719 ตัน 2.มูลฝอยอินทรีย์ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 ทำได้ 1,636.225 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2563 - เดือนธันวาม 2563 ดำเนินการจัดทำโครงการ และดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพคลอง เพื่อกำหนดจุดที่จะดำเนินงานและจุดที่มีปัญหาอุปสรรคพร้อมสำรวจสิ่งปลูกสร้างริมคลองที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม เพื่อทำการซ่อมแซมแก้ไข หรือประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เข้าดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :25.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศราคากลาง 18 ธันวาคม 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเขตเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๕.๑ - มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ๕.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร
ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเขตเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการแล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานเครือข่ายประชาสังคมในพื้นที่เขตบางนาเพื่อกำหนดประเด็นสำคัญในการพัฒนาพื้นที่เขตบางนาต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่เขตบางนา โดยสำนักงานเขตบางนา ได้จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บึงในฝัน สวรรค์บางนา สำนักงานเขตบางนา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางนาและประชาชนทั่วไปร่วมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวไทยที่สืบทอดมาช้านาน เป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก สามัคคี และเห็นคุณค่าความสำคัญของประเพณีลอยกระทง ส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้า กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดส้มตำลีลา การประกวดเทพีสูงวัย กิจกรรมสอนทำกระทงจากใบตอง การแสดงนิทรรศการภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตบางนา การแสดงสินค้าชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละของมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :18.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.50

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ได้ปริมาณน้ำหนัก ๕๗๐ กิโลกรัม เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้ปริมาณน้ำหนัก ๖๙๐ กิโลกรัม เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ได้ปริมาณน้ำหนัก ๑,๐๓๐ กิโลกรัม รวม ๓ เดือน จัดเก็บได้ปริมาณน้ำหนัก ๒,๒๙๐ กิโลกรัม หรือ ๒.๒๙ ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ได้ปริมาณน้ำหนัก ๖๗๐ กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :20.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 ประสานการไฟฟ้านครหลวงบางนา - ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 49 ดวง ดำเนินการเรียบร้อย - ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 25 ดวง ดำเนินการเรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :25.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายเทศกิจ : - จัดเจ้าหน้าที่ออกกวดขัน ตรวจตราดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัยพ์สินของประชาชนในบริเวณซอยเปลี่ยว ที่รกร้าง ป้ายรถประจำทาง สะพานลอยและสถานีรถไฟฟ้า ฯลฯ จำนวน 1,840 ครั้ง จัดเจ้าหน้าที่ออกบริการรับ ส่งประชาชนบริเวณซอยเปลี่ยวจำนวน 92 ครั้ง - จัดเจ้าหน้าที่ออกอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนในตอนเช้า-เย็น จำนวน 8 โรงจำนวน 880 ครั้ง - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจเฝ้าระวังและพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) จำนวน 10 จุด อย่างน้อย 2 ครั้ง/จุด/เดือน และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยง จำนวน 10 จุด อย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/เดือน - ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม - จัดทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลบางนา ที่ กท 8409/4740 ลว. 3 พ.ย. 2563 และ กท 8409/5245 ลว. 10 ธ.ค. 2563 เรื่องขอสอบถามข้อมูลการเกิดอาชญากรรมในจุดเสี่ยง จุดหล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ - รายงานผลการดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงภัยที่สำนักงานเขตส่งให้สำนักเทศกิจ ทันภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ตามระยะเวลาที่กำหนด ฝ่ายโยธา : - เดือนตุลาคม 2563 ทำหนังสือประสานการไฟฟ้าเขตบางนา ที่ กท 8403/4631 ลว. 27 ต.ค.2563 เรื่องขอความร่วมมือแก้ไขไฟฟ้าสาธารณะ ปากซอยบางนา-ตราด 19 จำนวน 1 ดวง เลขที่รับแจ้ง รท.164/63 - เดือนพฤศจิกายนและเดิอนธันวาคม 2563 ไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งในบริเวณจุดเสี่ยง 10 จุด ตรวจสอบไม่พบความเสียหายและชำรุด ฝ่ายรักษาฯ : - รายงานการพัฒนาพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของสำนักงานเขตบางนา จำนวน 10 จุด ที่ กท 8406/809 ลว. 11 พ.ย. 2563, กท 8406/855 ลว. 30 พ.ย. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) จำนวนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
จำนวนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :65.00

ผลงาน :10.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.63) เสนอโครงการและและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ และประชาสัมพันธ์ให้อาสาสมัครกรุงเทพฯ และประชาชนในชุมชนทราบเพื่อจะดำเนินกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ในเดือนกุมภาพันธุ์ และมีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก

หน่วยนับ :นาที

เป้าหมาย :120.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2563 - เดือนธันวาม 2563 ดำเนินการดังนี้ 1. ดำเนินการจัดเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวา บริเวณคลองหลอด กม. 2 ช่วงซอยอุดมสุขแยก 42 แยก 2 จำนวน 34.75 2. โครงการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ดำเนินการสำรวจ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง,แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน โดยผู้มีอำนาจได้อนุมัติร่างขอบเขตงานและราคากลาง และอยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ร้อยละความสำเร็จของโครงการพัฒนาสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐาน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
ร้อยละความสำเร็จของโครงการพัฒนาสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :25.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปรับปรุงซอยแยกซอยลาซาล 24 เดือนตุลาคม 2563 - เดือนธันวาม 2563 ดำเนินการดังนี้ 1. แต่งตั้้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ กท 8403/1183 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 2. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการคำนวณราคากลางในระบบ e-GP และจัดทำบันทึกรายงานผลการกำหนดราคากลาง ,ตรวจร่างสัญญา และอยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงซอยแยกแบริ่ง 39 และซอยลาซาล 52 จากปากซอยถึงสุดทางสาธารณะ เดือนตุลาคม 2563 - เดือนธันวาม 2563 ดำเนินการดังนี้ 1. แต่งตั้้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ กท 8403/1184 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 2. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการคำนวณราคากลางในระบบ e-GP และจัดทำบันทึกรายงานผลการกำหนดราคากลาง,ตรวจร่างสัญญา และอยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ร้อยละสถานประกอบการ อาคาร สถานที่ได้รับการตรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละสถานประกอบการ อาคาร สถานที่ได้รับการตรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :30.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินงานตรวจไปแล้วร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก

หน่วยนับ :ค่าเปอร์เซ็นไทล์

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :29.12

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ค่าเปอร์เซ็นไทล์)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
29.12

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 ผู้ป่วยจำนวน 48 คน อัตราการป่วย 5.3259 ต่อแสนประชากร ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลังเท่ากับ 164.8595 คิดเป็นร้อย 29.115 ของของค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :2.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ณ เดือนธันวาคม 2563 - สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ร้อยละ ๑๐๐ (ส่งเสริมฯ สถานประกอบการอาหารที่มีใบอนุญาต ) - สถานประกอบการอาหารที่ไม่มีใบอนุญาต อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) จำนวนถนนสายหลักได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
จำนวนถนนสายหลักได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์

หน่วยนับ :สาย

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(สาย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเจ้าหน้าที่กวดขันดูแลตรวจตราผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้า ขับรถจอดบนทางเท้า การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค ตัดแต่งต้นไม้ ล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า สะพานลอยคนข้าม ของถนนสุขุมวิทและถนนสรรพาวุธ ตามมาตรการ 16 ข้อ ดังนี้ 1.ไม่มีการจอดหรือขับรถบนทางเท้า 2.ไม่มีหาบเร่-แผงลอยที่ผิดกฎหมาย 3.ไม่มีป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย 4.ไม่มีสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย 5.ไม่มีการตั้งวางกระถางต้นไม้หรือสิ่งใดๆบนทางเท้า 6.ปรับปรุง/เพิ่มเติม ป้ายเครื่องหมาย สัญญาณจราจร ไฟสัญญาณจราจร และทาสีขอบทางเท้าให้ชัดเจน 7.สำรวจและติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในจุดที่ยังไม่เพียงพอและตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 8.ปรับปรุง/ซ่อม ผิวจราจรที่ชำรุด 9.ปรับปรุง/ซ่อม ผิวทางเดินเท้าที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ 10.ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจร 11.ตรวจไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะ หากชำรุดเสียหายต้องแก้ไขให้ใช้การได้ และติดตั้งเพิ่มเติมในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ 12.ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในบริเวณริมทางเท้าเพื่อความร่มรื่น 13.ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับตา 14.จัดระเบียบความเรียบร้อยของสายสื่อสารริมทาง 15.ทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง 16.ทำความสะอาดสะพานลอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :26.43

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.43

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการรายงานโครงการงานประจำ 35 โครงการ ดำเนินการได้ในช่วงร้อยละ 10-60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.21

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.21

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเก็บภาษีทีีดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 -17 ธันวาคม 2563 ได้ทั้งสิ้น 646,937.77

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **