ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50470000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่ง กำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (ผลลัพธ์) - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
   - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่ง กำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (ผลลัพธ์)
   - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.50

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.27

100 / 100
2
7.45

100 / 100
3
10.86

100 / 100
4
12.50

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (เป้าหมายจาก สสล. = 15.97 ตัน/วัน) เดือน ตุลาคม 2561 ทำได้ 497.73 ตัน เดือน พฤศจิกายน 2561 ทำได้ 488.79 ตัน รวม 986.52 ตัน ทำได้เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 1.27 - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (เป้าหมายจาก สสล. = 21.71 ตัน/ปี) เดือน ตุลาคม 2561 ทำได้ 1.32 ตัน เดือน พฤศจิกายน 2561 ทำได้ 1.49 ตัน รวม 2.81 ตัน ทำได้ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 22.5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขอแก้ไขข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ในส่วนของปริมาณมูลฝอยอันตรายฯ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 คัดแยกได้รวม 2.81 ตัน คิดเป็นร้อยละ 12.94 ไตรมาสที่ 2 - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (เป้าหมายจาก สสล. = 15.97 ตัน/วัน) เดือน ธันวาคม 2561 คัดแยกได้ 523.43 ตัน เดือน มกราคม 2562 คัดแยกได้ 496.47 ตัน เดือน กุมภาพันธ์ 2562 คัดแยกได้ 506.22 ตัน รวม 1,526.12 ตัน คิดเป็นร้อยละ 6.18 - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (เป้าหมายจาก สสล. = 21.71 ตัน/ปี) เดือน ธันวาคม 2561 คัดแยกได้ 1.65 ตัน เดือน มกราคม 2562 คัดแยกได้ 1.30 ตัน เดือน กุมภาพันธ์ 2562 คัดแยกได้ 1.10 ตัน เดือนมีนาคม 2562 คัดแยกได้ 3.36 ตัน รวมคัดแยกได้ 7.41 ตัน คิดเป็นร้อยละ 34.13 สรุปไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 คัดแยกได้รวม 10.22 ตัน คิดเป็นร้อยละ 47.07

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 (เป้าหมายจาก สสล. = 15.97 ตัน/วัน) - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 เดือน มีนาคม 2562 คัดแยกได้ 495.07 ตัน เดือน เมษายน 2562 คัดแยกได้ 482.24 ตัน เดือน พฤษภาคม 2562 คัดแยกได้ 505.90 ตัน สรุปตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ทำได้ 3,965.19 ตัน คิดเป็นร้อยละ 68 - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 เดือน เมษายน 2562 คัดแยกได้ 6.06 ตัน เดือน พฤษภาคม 2562 คัดแยกได้ 3.62 ตัน สรุปตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ทำได้ 19.9 ตัน คิดเป็นร้อยละ 91.66

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 4 (เป้าหมายจาก สสล. = 15.97 ตัน/วัน) - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 เดือน มิถุนายน 2562 คัดแยกได้ 490.85 ตัน เดือน กรกฎาคม 2562 คัดแยกได้ 502.24 ตัน เดือน สิงหาคม 2562 คัดแยกได้ 504.59 ตัน เดือน กันยายน 2562 คัดแยกได้ 577.90 ตัน สรุปตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ทำได้ 6,071.43 ตัน คิดเป็นร้อยละ 104.13 - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 เดือน มิถุนายน 2562 คัดแยกได้ 3.79 ตัน เดือน กรกฎาคม 2562 คัดแยกได้ 2.89 ตัน เดือน สิงหาคม 2562 คัดแยกได้ 2.21 ตัน เดือน กันยายน 2562 คัดแยกได้ 2.07 ตัน สรุปตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ทำได้ 30.86 ตัน คิดเป็นร้อยละ 142.15

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.โครงการสายตรวจเพื่อนชุมชนออกพบปะประชาชน 52 ชุมชน 2.โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจออกบริการประชาชน 92 ครั้ง 3.โครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร ออกอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 162 ครั้ง 4.โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้าออกกวดขันดูแล 368 ครั้ง 5.โครงการสายตรวจตู้เขียวออกตรวจตราดูแล 368 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โครงการสายตรวจเพื่อนชุมชนออกพบปะประชาชน 52 ครั้ง 2.โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจออกบริการประชาชน 90 ครั้ง 3.โครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร ออกอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 104 ครั้ง 4.โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้าออกกวดขันดูแล 360 ครั้ง 5.โครงการสายตรวจตู้เขียวออกตรวจตราดูแล 360 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.โครงการสายตรวจเพื่อนชุมชนออกพบปะประชาชน 52 ชุมชน 2.โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจออกบริการประชาชน 91 ครั้ง 3.โครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร ออกอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 114 ครั้ง 4.โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้าออกกวดขันดูแล 364 ครั้ง 5.โครงการสายตรวจตู้เขียวออกตรวจตราดูแล 364 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.โครงการสายตรวจเพื่อนชุมชนออกพบปะประชาชน 52 ชุมชน 2.โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจออกบริการประชาชน 92 ครั้ง 3.โครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร ออกอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 124 ครั้ง 4.โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้าออกกวดขันดูแล 368 ครั้ง 5.โครงการสายตรวจตู้เขียวออกตรวจตราดูแล 368 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละความสําเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสําเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561 1. ดำเนินการจัดทำแผน 2. ดำเนินการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลเทพ และลงนามสัญญาวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เลขที่สัญญา 22-1-62 ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 5 ซอย (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) - ชุมชนวงศ์สวัสดิ์ - ซอยสันติภูมิ 4 - ซอยสันติภูมิ 5 - ซอยสุขุมวิท 103/1 (ซอยรุ่งเรือง 1) - ซอยสุขุมวิท 103/1 (ซอยรุ่งเรือง 2) กิจกรรมจัดเก็บผักตบชวาในแม่น้ำลำคลองในพื้นที่เขตบางนา 1. ดำเนินการจัดทำแผน 2. ดำเนินการจัดเก็ยผักตบชวาและวัชพืช - คูน้ำหน้าวัดศรีเอี่ยม จำนวน 2 ตัน - บริเวณคลองหลอด กม. 3 จำนวน 4.5 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม 2562-เดือนมีนาคม 2562 1ผู้รับจ้างดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 48 ซอย และดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา และดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อย กิจกรรมจัดเก็บผักตบชวาในแม่น้ำลำคลองในพื้นที่เขตบางนา ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช - คลองหลอด กม. 2 (ช่วงอุดมสุข 24 แยก 2-8) ขยะมูลฝอยจำนวน 3 ตัน - คลองหลอด กม. 2 ช่วงถนนเทพรัตน-โรงเรียนสิริรัตนาธร (ซอยอุดมสุข 30) จำนวน 15 ตัน - ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวาบริเวณคูน้ำท้ายซอยสุขุมวิท 68 จำนวน 4 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562 ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช - คูระบายน้ำข้างโรงงานแพรนด้าจิวเวลรี่ จำนวน 10 ตัน - คลองหลอด กม. 2 (ช่วงซอยบางนา-ตราด 13 ถึงซอยอุดมสุข 42 แยก 2-7 จำนวน 12.5 ตัน - คลองหลอด กม. 2 (ช่วงซอยบางนา-ตราด 13 ถึงซอยอุดมสุข 42 แยก 4 จำนวน 25 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เดือนกรกฎาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช - คูระบายน้ำซอยสุขุมวิท จำนวน 7.5 ตัน - คลองหลอด กม. 2 (ช่วงซอยอุดมสุข 42 แยก 2) จำนวน 9.5 ตัน - คลองหลอด กม. 2 (ช่วงจากสะพานโรงแรมเอวาน่าถึงคลองบางนา) จำนวน 200 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริม ให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริม
ให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
88.88

100 / 100
2
88.88

100 / 100
3
90.48

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ในพื้นที่เขตบางนา มีสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 441 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 392 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.88 ทั้งนี้อาจมีการการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทุกเดือน เนื่องจากใบรับรองหมดอายุและอยู่ในระหว่างการประเมินใหม่ 2. ตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืน เช่น สถานบันเทิง จำนวน 14 แห่ง (14 ครั้ง ตรวจร้องเรียนนอกเวลาราชการ จำนวน 10 แห่ง) 3. ตรวจสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุน ในการเสริมความรู้ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม จำนวน 125 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ในพื้นที่เขตบางนา มีสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 441 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 392 ราย คิดเป็นร้อยละ 89 ทั้งนี้อาจมีการการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทุกเดือน เนื่องจากใบรับรองหมดอายุและอยู่ในระหว่างการประเมินใหม่ 2. ตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืน เช่น สถานบันเทิง จำนวน 9 แห่ง ( 21 ครั้ง ตรวจร้องเรียนนอกเวลาราชการ จำนวน 12 แห่ง) 3. ตรวจสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุน ในการเสริมความรู้ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม จำนวน 90 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ในพื้นที่เขตบางนา มีสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 441 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 399 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.48 ทั้งนี้อาจมีการการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทุกเดือน เนื่องจากใบรับรองหมดอายุและอยู่ในระหว่างการประเมินใหม่ 2. - ตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืน เช่น สถานบันเทิง จำนวน 9 แห่ง (21 ครั้ง ตรวจร้องเรียนนอกเวลาราชการ จำนวน 9 แห่ง) - ตรวจอาชีวอนามัยอู่ซ่อมรถยนต์และร้านรถจักรยานยนต์ จำนวน 12 แห่ง - วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 จัดอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 และความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายเทศกิจ และผู้ประกอบการ จำนวน 250 คน - วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตบางนา 3. ตรวจสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุน ในการเสริมความรู้ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม จำนวน 103 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ในพื้นที่เขตบางนา มีสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 408 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 408 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 2. - ตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืน เช่น สถานบันเทิง จำนวน 8 แห่ง (6 ครั้ง ตรวจร้องเรียนนอกเวลาราชการ จำนวน 2 แห่ง) - ตรวจอาชีวอนามัยอู่ซ่อมรถยนต์และร้านรถจักรยานยนต์ จำนวน 18 แห่ง 3. ตรวจสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุน ในการเสริมความรู้ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม จำนวน 68 แห่ง (รวม 4 ไตรมาส จำนวน 386 แห่ง หรือ ร้อยละ 47.65)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบ รายการประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบ รายการประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่งแบบ checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ให้สำนักการโยธา (ครั้งที่ 1)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ส่งแบบ checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ให้สำนักการโยธา (ครั้งที่ 1)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ส่งแบบ checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ให้สำนักการโยธา (ครั้งที่ 2)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ส่งแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ ให้สำนักการโยธา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :88.75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
88.75

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการตามกำหนด และเบิกจ่ายงบประมาณรายการโครงการสอนภาษาจีน/โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 - กันยายน 2562 โครงการเพิ่มศักยภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เริ่มสอนเสริมแบบเข้มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 27 มกราคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการตามกำหนด ยกเว้นโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษาได้เวียนแจ้งแนวทางการดำเนินการกำหนดดำเนินการเดือนมีนาคม 2562-กรกฎาคม 2562 ฝ่ายการศึกษาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการตามแนวทางสำนักการศึกษากำหนด และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนา 7 แห่ง กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างเดือนมีนาคม 2562-กรกฎาคม 2562 และเบิกจ่ายงบประมาณรายการโครงการ สอนภาษาจีน/โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 - กันยายน 2562 โครงการเพิ่มศักยภาพ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เริ่มสอนเสริมแบบเข้มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 27 มกราคม 2562 และเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของศูนย์วิชาการเขตตามโครงการ ในวันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน จะมีดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ และโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ กิจกรรมประกอบด้วยจัดนิทรรศการ การคัดเลือกครูดีเด่น หรือแข่งขันความสามารถของครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ และนักเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการตามกำหนด และเบิกจ่ายงบประมาณรายการโครงการสอนภาษาจีน/โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 - กันยายน 2562 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียนเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายการศึกษาประสานโรงเรียนในสังกัด ส่งสื่อสร้างสรรค์สำนักการศึกษา โครงการเกษตรปลอดสารพิษ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์รับผิดชอบดำเนินการ ได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายฏีกาค่าวัสดุโครงการแล้ว และได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ส่งรายงานให้สำนักการศึกษาทราบเรียบร้อยแล้ว โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนาดำเนินการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเดือนมิถุนายน 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562 (เดือนพฤษภาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562) รวมเป็นระยะเวลา 20 สัปดาห์ โดยโรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาต่างประเทศเดือน พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โรงเรียนเครือข่ายได้จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ กิจกรรมประกอบด้วยจัดนิทรรศการ การคัดเลือกครูดีเด่น หรือแข่งขันความสามารถของครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ และนักเรียน โดยดำเนินการตั้งฏีกาเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่ากรรมการ และค่าวัสดุ เรียบร้อยแล้ว และรายงานโครงการเรียบร้อยแล้ว โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์รับผิดชอบจัดซื้อวัสดุกีฬา ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างจัดการแข่งขันกีฬาระดับเขต ในเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อส่งไปแข่งขันระดับกลุ่มเขตในเดือนกรกฎาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการตามกำหนด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ และโรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา และนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ดังนี้ 1. เด็กหญิงกีรติกา ผ่องจิต 2. เด็กชายสิทธิศักดิ์ วิพลชัย 3. เด็กชายธนธรณ์ ประวาลปัทม์ 4.เด็กชายณัฏฐากรณ์ หอมจิตต์ และนักเรียนจากโรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ ดังนี้ 1. เด็กชายพัชรพงศ์ สุจิรวรกุล 2. เด็กชายธนสิษฐ์ งามณรงค์กิจ ส่วนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามตัวชีวัดบูรณาการ ดังนี้ คะแนนของสำนักงานเขต : คะแนนรวมแต่ละระดับชั้น จำนวนระดับชั้นที่เปิดสอน คะแนนของสำนักงานเขต : 9.24 + 8.51 2 = 8.875 คิดเป็นร้อยละความสำเร็จของสำนักงานเขต : 88.75

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 ธันวาคม 2561 มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 29 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสบ้านในระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 29 จุด คิดเป็นดำเนินการได้ ร้อยละ 100 - กิจกรรมการการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 ธันวาคม 2561 มีผู้มาขออนุญาติก่อสร้างอาคาร จำนวน 29 ราย และมีการลงจุดแสดงตำแหน่งที่ที่มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 29 จุด คิดเป็นการดำเนินการได้ ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวามคม 2561 - 29 มีนาคม 2562 มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 51 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสบ้านในระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 51 จุด คิดเป็นดำเนินการได้ ร้อยละ 100 ตั้งแต่วันที่ เดือนมกราคม 2562 - เดือนมีนาคม 2562 มีผู้มาขออนุญาติก่อสร้างอาคาร จำนวน 36 ราย และมีการลงจุดแสดงตำแหน่งที่ที่มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 36 จุด คิดเป็นการดำเนินการได้ ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562 มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 35 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสบ้านในระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 35 จุด คิดเป็นดำเนินการได้ ร้อยละ 100 เดือน เมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562 มีผู้มาขออนุญาติก่อสร้างอาคาร จำนวน 32 ราย และมีการลงจุดแสดงตำแหน่งที่ที่มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 32 จุด คิดเป็นการดำเนินการได้ ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2562 - 20 กันยายน 2562 มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 40 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสบ้านในระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 40 จุด คิดเป็นดำเนินการได้ ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :51.35

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
27.00

100 / 100
4
51.35

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือและติดตามผลการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน เขตบางนา 2. มีการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือและติดตามผลการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน เขตบางนา 3. จัดทำเอกสารคู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 4. มีการจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. อยู่ระหว่างชุมชนดำเนินการจัดทำแผน 2. ดำเนินการส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน และผู้แทนชุมชน จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 -2 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน เพื่อดำเนินการจัดทำในพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ส่งเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน และผู้แทนชุมชน จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 -2 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน เพื่อดำเนินการจัดทำในพื้นที่เขตดำเนินการ 2.จัดทำแผนพัฒนาชุมชนแล้วเสร็จ จำนวน 10 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดทำแผนพัฒนาชุมชนแล้วเสร็จ จำนวน 19 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ผลลัพธ์) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
   - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ผลลัพธ์)
   - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :136.66

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.03

100 / 100
2
46.21

100 / 100
3
110.25

100 / 100
4
136.66

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท เป็นจำนวนเงิน 64,724,092.17 บาท จากยอดประมาณการ 380,040,000 บาท -ผลการจัดเก็บภาษีค้างชำระ ได้เป็นจำนวนร้อยละ 50,102,179.62 บาท จากยอดลูกหนึ้ทั้งหมด 51,895,097.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 96

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท เป็นจำนวนเงิน 175,603,089.98 บาท จากยอดประมาณการ 380,040,000 บาท -ผลการจัดเก็บภาษีค้างชำระ ได้เป็นจำนวนร้อยละ 50,984,501.22 บาท จากยอดลูกหนึ้ทั้งหมด 51,895,097.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท เป็นจำนวนเงิน 418,995,380.18บาท จากยอดประมาณการ 380,040,000 บาท -ผลการจัดเก็บภาษีค้างชำระ ได้เป็นจำนวน51,132,171.93 บาท จากยอดลูกหนึ้ทั้งหมด 51,895,097.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.53

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท เป็นจำนวนเงิน 519,352,632.10บาท จากยอดประมาณการ 380,040,000 บาท -ผลการจัดเก็บภาษีค้างชำระ ได้เป็นจำนวน51,140,517.63บาท จากยอดลูกหนึ้ทั้งหมด 51,895,097.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.55

** สรุปผลการดำเนินงาน **