ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50470000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. หนังสือที่ กท 8404/550 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562แจ้งแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 1.1 ให้จัดส่งแบบ OCC1 (63) และแบบ ตชว. 4.2 (63) 1.2 เวียนแจ้งข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ และส่งข้อมูลตามแบบ R1 (63) 2. หนังสือที่ กท 8404/6341 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงผู้อำนวยการสำนักอนามัย เพื่อส่งโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตบางนาและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการตามข้อปฏิบัติฯ - งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดพาหะนำโรค จัดกิจกรรมสนทนาความปลอดภัย (Morning TalK) ทบทวนความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ และการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน จำนวน 2 ครั้ง - งานกวาดถนน ประเมินผลการทดลองใช้ข้อปฏิบัติงาน และปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง - การตัดแต่งต้นไม้ ประเมินผลการทดลองใช้ข้อปฏิบัติงาน และปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง 2. ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติงาน 3. ทุกส่วนราชการของสำนักงานเขตบางนา ดำเนินการตามข้อปฏิบัติฯ กลางการใช้รถยนต์ อยู่ระหว่างการประเมินผลการนำข้อปฏิบัติฯ ไปใช้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดพาหะนำโรค ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ งานกวาดถนน ,งานตัดแต่งต้นไม้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 1. เวียนทราบข้อปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติ 2. ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติงาน 3. จัดทำสถิติการเกิดโรค/อุบัติเหตุจากการทำงาน 4. ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามข้อปฏิบัติฯ ผ่านทาง Facebook และไลน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดพาหะนำโรค ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ งานกวาดถนน ,งานตัดแต่งต้นไม้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 1. เวียนทราบข้อปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติ 2. ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติงาน 3. จัดทำสถิติการเกิดโรค/อุบัติเหตุจากการทำงาน 4. ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามข้อปฏิบัติฯ ผ่านทาง Facebook และไลน์ 5. รายงานหัวหน้าหน่วยงานรับทราบผลการดำเนินงานภาพรวมของหน่วยงาน ตามหนังสือที่ กท 8404/811 ลว. 10 ส.ค. 63 6. รายงานสำนักอนามัย ตามหนังสือที่ กท 8404/3479 ลว. 11 ส.ค. 63

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

พิจารณาเลือกข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล พร้อมนำข้อมูลตามภารกิจหลักมาจัดลำดับความสำคัญและพิจารณาคัดเลือกภารกิจหลัก เพื่อดำเนินการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล จำนวน 1 ฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการจัดทำแบบ สยป. 4.1 (2) แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจชองสำนักงานเขต และแบบ สยป. 4.1 (4) แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต พร้อมปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต และจัดส่งแบบดังกล่าวให้ สยป. เรียบร้อยแล้วตามหนังสือที่ กท 8401/932 ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2563 - จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล - นำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลเชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ครบเรียบร้อยทั้ง 22 คารางภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 - นำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลผ่านโปรแกรม District Catalog เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- นำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลเชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ครบเรียบร้อยทั้ง 22 คาราง ภายในเวลาที่กำหนด - นำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลผ่านโปรแกรม District Catalog เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด