ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50470000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 มีเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 327 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 271 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 56 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 มีเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 317 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 242 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 75 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 มีเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 274 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 204 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 70 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 4 มีเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 331 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 331 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) การรักษาหรือคงไว้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) การรักษาหรือคงไว้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำแผน 2. ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำตามที่ได้รับแจ้ง และสำรวจพบ จำนวน 11 จุด 2.1 ซอยบางนา-ตราด 23 2.2 ซอยบางนา-ตราด 19 2.3 ซอยวชิรธรรม 28 หน้าบ้านเลขที่ 100 2.4 ซอยอุดมสุข 42 แยก 10-4 2.5 ซอยบางนา-ตราด 23 2.6 ซอยลาซาล 12 2.7 ซอยสุขุมวิท 103/1 หน้าบ้านเลขที่ 12-21 2.8 ซอยสุขุมวิท 103/1 หน้าบ้านเลขที่ 13/9 2.9 ปากซอยสุขุมวิท 103/1 2.10 ซอยสุขุมวิท 103/1 หน้าบ้านเลขที่ 179 2.11 ซอยสุขุมวิท 103/1 หน้าบ้านเลขที่ 121 ร้องเรียนผ่านศูนย์ 1555 จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 416/7 ซอยสุขุมวิท 103/2 2. ซอยอุดมสุข 24 ถนนอุดมสุข 104

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 21 จุด 1. ซอยลาซาล 24 2. ซอยบางนา-ตราด 23 3. ซอยร่มโพธิ์ 4. ซอยอุดมสุข 30 5. ซอยลาซาล 24 6. ซอยอุดมสุข 30 7. ซอยจ่าโสดแยก 16 8. ซอยจ่าโสดแยก 16 9. ซอยวัดบางนาใน 10. ซอยสุขุมวิท 103/2 11. ซอยบางนา-ตราด 13 แยก 2 12. ซอยบางนา-ตราด 4 13. ซอยวัดบางนาใน 14. ซอยลาซาล 16 15. ซอยลาซาล 32 แยก 3 16. ซอยลาซาล 32 หน้าบ้านเลขที่ 316 17. หน้าโรงงานบาจาเก่าซอยแยกลาซาล 17 18. ซอยลาซาล 32 แยก 5-1-1 หน้าบ้านเลขที่ 50/854 19. ซอยอุดมสุข 42 แยก 10-4 20. ซอยชุมชนกุศลศิลป์ 21. ซอยอุดมสุข 30 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำตามเรื่องร้องเรียน 1555 จำนวน 7 เรื่อง 1. ซอยลาซาล 42 2. ซอยบางนา-ตราด 6 3. ซอยสุขุมวิท 66/1 4.ซอยลาซาล 55 หน้าโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 5.ซอยบางนา-ตราด 19 ระหว่างแยก 10 กับแยก 12 6.ซอยอุดมสุข 27 7.ซอยอุดมสุข 42

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 26 จุด 1.ซอยอุดมสุข 50 (ฝาบ่อเสียงดัง) 2.ซอยชุมชนวงศ์สวัสดิ์ 3.ซอยจ่าโสด 4.ซอยชุมชนรุ่งสว่าง 5.ซอยบางนา-ตราด 19 แยก 15 6.ซอยลาซาล 32 7.ซอยบางนา-ตราด 21 แยก 15 8.ซอยลาซาล 42 9.ซอยร่วมใจสามัคคี-ชุมชนพูนสวัสดิ์ 10.ซอยบางนา-ตราด 19 แยก 12 11.ซอยอุดมสุข 30 แยก 17 12.ซอยวัดบางนาใน 13.ซอยสุขุมวิท 70 14.ถนนลาซาลตัดใหม่ 15.ปากซอยลาซาล 42 16.ซอยอุดมสุข 26 แยก 37 17.ซอยอุดมสุข 30 แยก 6-1 18.หน้าวัดศรีเอี่ยม 19.ซอยชุมชนพูนสวัสดิ์ 20.ซอยอุดมสุข 52 21.ซอยอุดมสุข 42 แยก 8-2 22.ถนนลาซาล 38 23.ซอยวชิรธรรมสาธิต 26 24.ซอยวัดบางนาใน 25.ซอยวชิรธรรมสาธิต 26 หน้าบ้านเลขที่134 26.ซอยอุดมสุข30 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำตามเรื่องร้องเรียน ผ่าน 1555 จำนวน 6 เรื่อง 1.ซอยวชิรธรรมสาธิต 14 หน้าบ้านเลขที่ 23 2.ซอยวชิรธรรมสาธิต 26 หน้าบ้านเลขที่ 137 3.ซอยอุดมสุข 25 หน้าบ้านเลขที่ 214 4.ซอยอุดมสุข 42 แยก 8-2 5.ซอยวชิรธรรมสาธิต 26 หน้าบ้านเลขที่ 97 6.ซอยวชิรธรรมสาธิต 26 หน้าบ้านเลขที่ 112

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 20 จุด ดังนี้ 1. ซอยร่มโพธิ์ 2. ซอยแบริ่ง 13 (ลาซาล 24) 3. หน้าโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ 4. ซอยบางนา-ตราด 19 แยก 22 5. ซอยอุดมสุข 25 5. ซอยลาซาล 36 (บ่ารองฝาชำรุด) 6. ซอยลาซาล 24 7. เกาะกลางถนนสุขุมวิทช่วงปากซอยสุขุมวิท 103/2 8. ซอยลาซาล 24 หน้าบ้านเลขที่ 56 9. ซอยลาซาล 16 10. ซอยลาซาล 25 11. ซอยอุดมสุข 30 12. ซอยจ่าโสด 19 13. ชุมชนบัวเกิด 14. ซอยข้างโรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 15. ซอยจ่าโสด แยก 11 (ชุมชนรุ่งสว่าง) 16. ซอยวชิรธรรมสาธิต 28 17. ซอยยจ่าโสด แยก 11 18. ซอยวชิรธรรมสาธิต 32 19. ซอยอุดมสุข 30 แยก 21 - 6 20. ซอยอุดมสุข 30 แยก 21-4 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ตามเรื่องร้องเรียน 1555 จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1. ซอยอุดมสุข 29 2. ซอยบางนา-ตราด 19 แยก 6 3. หน้าบ้านเลขที่ 44 ซอยลาซาล 17 4. ซอยบางนา-ตราด 24 5. ซอยบางนา-ตราด 21

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ปี 2563 (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ปี 2563 (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 : ดำเนินการตามโครงการดังนี้ 1.สำรวจพื้นที่ 2.ประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ในพื้นที่เขตบางนา เพื่อรับทราบข้อมูลเบื้องต้น เสนอแนวความคิดเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำและดำเนินการในโครงการบึงในฝัน สวรรค์บางนา 3.เสนอขออนุมัติโครงการ 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 : สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตบางนา ซ่อมแซมประตูระบายน้ำเพื่อปิดรอยรั่วและตรวจสอบคุณภาพของน้ำในบึง 5.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 : ชุมชนโดยรอบบึง มีส่วนร่วมในการพัฒนา ทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในพื้นที่โดยรอบบึง เดือนละ 1 ครั้ง 6.ดำเนินการกิจกรมที่ 4 : สำนักงานคุมประพฤติ ประจำศาลแขวงพระโขนง มีส่วนร่วมในการส่งบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะมาพัฒนาทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในบึง เดือนละ 1 ครั้ง 7.ดำเนินการกิจกรรมที่ 5 : สำนักสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบบึงและสนับสนุนพันธุ์ไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง 8.ดำเนินการกิจกรรมที่ 6 : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของบึงและพื้นที่โดยรอบบึง ร่วมกับชุมชนในพื้นที่เขตบางนาและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่เขตบางนา 9.ดำเนินการกิจกรรมที่ 7 : โรงเรียนอรรถวิทย์ มีส่วนร่วมในการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง เดือน 1 ครั้ง 10.ดำเนินการกิจกรรมที่ 11 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนามีส่วนร่วมในการจัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลที่ 9 โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ฯ เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว์ เผาถ่าน ทำปุ๋ยจากใบไม้แห้ง ฯลฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 : ดำเนินการตามโครงการดังนี้ 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 : สำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำ ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ มาขุดลอกบึงร่วมกับฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 : ชุมชนโดยรอบบึง มีส่วนร่วมในการพัฒนา ทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในพื้นที่โดยรอบบึง เดือนละ 1 ครั้ง 3.ดำเนินการกิจกรมที่ 4 : สำนักงานคุมประพฤติ ประจำศาลแขวงพระโขนง มีส่วนร่วมในการส่งบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะมาพัฒนาทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในบึง เดือนละ 1 ครั้ง 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 5 : สำนักสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบบึงและสนับสนุนพันธุ์ไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง 5.ดำเนินการกิจกรรมที่ 6 : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของบึงและพื้นที่โดยรอบบึง ร่วมกับชุมชนในพื้นที่เขตบางนาและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่เขตบางนา 6.ดำเนินการกิจกรรมที่ 7 : โรงเรียนอรรถวิทย์ มีส่วนร่วมในการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง เดือน 1 ครั้ง 7.ดำเนินการกิจกรรมที่ 11 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนามีส่วนร่วมในการจัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลที่ 9 โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ฯ เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว์ เผาถ่าน ทำปุ๋ยจากใบไม้แห้ง ฯลฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 : ดำเนินการตามโครงการดังนี้ ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน 2563 เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างรวดเร็ว รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในระยะต่อมา เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมที่ 3, 4, 7 และ 11 ตามแผนที่กำหนดไว้ได้ อีกทั้งยังส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่ทุกภาคส่วน รวมไปถึงบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทำให้บางจากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ 8 ตามแผนที่กำหนดไว้ได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ไตรมาสที่ 4 ผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จมีดังนี้ 1.บึงรับน้ำและพื้นที่โดยรอบบึงทั้งหมด 11 ไร่ ไม่มีขยะมูลฝอยและวัชพืช -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 -ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 (ปราศจากขยะและวัชพืช) 2.คุณภาพน้ำในบึงรับน้ำดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนดำเนินโครงการ -ค่าเป้าหมาย ค่า DO ไม่น้อยกว่าก่อนดำเนินการ และ ค่า BOD ไม่มากกว่าก่อนดำเนินการ -ผลการดำเนินงาน ตรวจคุณภาพน้ำ 4 ครั้ง ค่า DO มีค่าไม่น้อยกว่าก่อนดำเนินการ (ผ่าน), ค่า BOD มีค่ามากกว่า ก่อนดำเนินการ (ไม่ผ่าน) 3.ร้อยละเความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแผนที่กำหนด -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 -ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 (พื้นที่ดำเนินการโครงการ 11 ไร่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 11 ไร่) 4.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางนาเพิ่มขึ้น 1 แห่ง -ค่าเป้าหมาย 1 แห่ง -ผลการดำเนินงาน 1 แห่ง 5.จำนวนจุด Check-in 2 จุด 5.1 จุด Check-in เชิงอัตลักษณ์ของบึงรับน้ำหลังสำนักงานเขตบางนา (ประวัติความเป็นของบึง) จำนวน 1 จุด 5.2 จุด Check-in สวนเกษตรในพื้นที่สำนักงานเขตบางนา จำนวน 1 จุด -ค่าเป้าหมาย 2 จุด -ผลการดำเนินงาน 2 จุด 6.จำนวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 -ค่าเป้าหมาย 500 คน/ปี -ผลการดำเนินงาน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนเข้ามาศึกษาดูงาน จำนวน 526 คน 7.จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและร่วมดำเนินการไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม/ปี -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 (จำนวน 10 กิจกรรม) -ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 (จำนวน 15 กิจกรรม) ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทำความสะอาด กิจกรรมที่ 2 เพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมที่ 3 ซ่อมประตูระบายน้ำ กิจกรรมที่ 4 ขุดลอกบึง กิจกรรมที่ 5 ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย กิจกรรมที่ 6 ติดตั้งไฟฟ้า กิจกรรมที่ 7 จัดเก็บขยะในบึง กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมดูงานแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมที่ 9 ปลูกข้าวดำนา กิจกรรมที่ 10 การเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมที่ 11 ตรวจสอบคุณภาพน้ำ กิจกรรมที่ 12 จัดทำจุด Check-in 2 จุด กิจกรรมที่ 13 ตกแต่งสถานที่รอบบึง กิจกรรมที่ 14 การไฟฟ้าฯ อบรมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า กิจกรรมที่ 15 การจัดงานลอยกระทง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.21


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.01

100 / 100
3
4.01

100 / 100
4
4.21

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตามที่กองงานผู้ตรวจราชการกำลังดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

NIDA ได้ดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการต่อการบริการของสำนักงานเขตบางนา ครั้งที่ 1 และส่งผลคะแนนกลับมายังสำนักงานเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

NIDA ได้ดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการต่อการบริการของสำนักงานเขตบางนา ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

NIDA ได้ส่งผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของสำนักงานเขตบางนา ครั้งที่ 2 มาที่สำนักงานเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด