ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50470000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 มีเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 327 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 271 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 56 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 มีเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 317 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 242 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 75 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 มีเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 274 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 204 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 70 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) การรักษาหรือคงไว้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) การรักษาหรือคงไว้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :40.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำแผน 2. ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำตามที่ได้รับแจ้ง และสำรวจพบ จำนวน 11 จุด 2.1 ซอยบางนา-ตราด 23 2.2 ซอยบางนา-ตราด 19 2.3 ซอยวชิรธรรม 28 หน้าบ้านเลขที่ 100 2.4 ซอยอุดมสุข 42 แยก 10-4 2.5 ซอยบางนา-ตราด 23 2.6 ซอยลาซาล 12 2.7 ซอยสุขุมวิท 103/1 หน้าบ้านเลขที่ 12-21 2.8 ซอยสุขุมวิท 103/1 หน้าบ้านเลขที่ 13/9 2.9 ปากซอยสุขุมวิท 103/1 2.10 ซอยสุขุมวิท 103/1 หน้าบ้านเลขที่ 179 2.11 ซอยสุขุมวิท 103/1 หน้าบ้านเลขที่ 121 ร้องเรียนผ่านศูนย์ 1555 จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 416/7 ซอยสุขุมวิท 103/2 2. ซอยอุดมสุข 24 ถนนอุดมสุข 104

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 21 จุด 1. ซอยลาซาล 24 2. ซอยบางนา-ตราด 23 3. ซอยร่มโพธิ์ 4. ซอยอุดมสุข 30 5. ซอยลาซาล 24 6. ซอยอุดมสุข 30 7. ซอยจ่าโสดแยก 16 8. ซอยจ่าโสดแยก 16 9. ซอยวัดบางนาใน 10. ซอยสุขุมวิท 103/2 11. ซอยบางนา-ตราด 13 แยก 2 12. ซอยบางนา-ตราด 4 13. ซอยวัดบางนาใน 14. ซอยลาซาล 16 15. ซอยลาซาล 32 แยก 3 16. ซอยลาซาล 32 หน้าบ้านเลขที่ 316 17. หน้าโรงงานบาจาเก่าซอยแยกลาซาล 17 18. ซอยลาซาล 32 แยก 5-1-1 หน้าบ้านเลขที่ 50/854 19. ซอยอุดมสุข 42 แยก 10-4 20. ซอยชุมชนกุศลศิลป์ 21. ซอยอุดมสุข 30 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำตามเรื่องร้องเรียน 1555 จำนวน 7 เรื่อง 1. ซอยลาซาล 42 2. ซอยบางนา-ตราด 6 3. ซอยสุขุมวิท 66/1 4.ซอยลาซาล 55 หน้าโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 5.ซอยบางนา-ตราด 19 ระหว่างแยก 10 กับแยก 12 6.ซอยอุดมสุข 27 7.ซอยอุดมสุข 42

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 26 จุด 1.ซอยอุดมสุข 50 (ฝาบ่อเสียงดัง) 2.ซอยชุมชนวงศ์สวัสดิ์ 3.ซอยจ่าโสด 4.ซอยชุมชนรุ่งสว่าง 5.ซอยบางนา-ตราด 19 แยก 15 6.ซอยลาซาล 32 7.ซอยบางนา-ตราด 21 แยก 15 8.ซอยลาซาล 42 9.ซอยร่วมใจสามัคคี-ชุมชนพูนสวัสดิ์ 10.ซอยบางนา-ตราด 19 แยก 12 11.ซอยอุดมสุข 30 แยก 17 12.ซอยวัดบางนาใน 13.ซอยสุขุมวิท 70 14.ถนนลาซาลตัดใหม่ 15.ปากซอยลาซาล 42 16.ซอยอุดมสุข 26 แยก 37 17.ซอยอุดมสุข 30 แยก 6-1 18.หน้าวัดศรีเอี่ยม 19.ซอยชุมชนพูนสวัสดิ์ 20.ซอยอุดมสุข 52 21.ซอยอุดมสุข 42 แยก 8-2 22.ถนนลาซาล 38 23.ซอยวชิรธรรมสาธิต 26 24.ซอยวัดบางนาใน 25.ซอยวชิรธรรมสาธิต 26 หน้าบ้านเลขที่134 26.ซอยอุดมสุข30 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำตามเรื่องร้องเรียน ผ่าน 1555 จำนวน 6 เรื่อง 1.ซอยวชิรธรรมสาธิต 14 หน้าบ้านเลขที่ 23 2.ซอยวชิรธรรมสาธิต 26 หน้าบ้านเลขที่ 137 3.ซอยอุดมสุข 25 หน้าบ้านเลขที่ 214 4.ซอยอุดมสุข 42 แยก 8-2 5.ซอยวชิรธรรมสาธิต 26 หน้าบ้านเลขที่ 97 6.ซอยวชิรธรรมสาธิต 26 หน้าบ้านเลขที่ 112

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ปี 2563 (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ปี 2563 (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 : ดำเนินการตามโครงการดังนี้ 1.สำรวจพื้นที่ 2.ประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ในพื้นที่เขตบางนา เพื่อรับทราบข้อมูลเบื้องต้น เสนอแนวความคิดเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำและดำเนินการในโครงการบึงในฝัน สวรรค์บางนา 3.เสนอขออนุมัติโครงการ 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 : สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตบางนา ซ่อมแซมประตูระบายน้ำเพื่อปิดรอยรั่วและตรวจสอบคุณภาพของน้ำในบึง 5.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 : ชุมชนโดยรอบบึง มีส่วนร่วมในการพัฒนา ทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในพื้นที่โดยรอบบึง เดือนละ 1 ครั้ง 6.ดำเนินการกิจกรมที่ 4 : สำนักงานคุมประพฤติ ประจำศาลแขวงพระโขนง มีส่วนร่วมในการส่งบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะมาพัฒนาทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในบึง เดือนละ 1 ครั้ง 7.ดำเนินการกิจกรรมที่ 5 : สำนักสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบบึงและสนับสนุนพันธุ์ไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง 8.ดำเนินการกิจกรรมที่ 6 : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของบึงและพื้นที่โดยรอบบึง ร่วมกับชุมชนในพื้นที่เขตบางนาและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่เขตบางนา 9.ดำเนินการกิจกรรมที่ 7 : โรงเรียนอรรถวิทย์ มีส่วนร่วมในการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง เดือน 1 ครั้ง 10.ดำเนินการกิจกรรมที่ 11 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนามีส่วนร่วมในการจัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลที่ 9 โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ฯ เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว์ เผาถ่าน ทำปุ๋ยจากใบไม้แห้ง ฯลฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 : ดำเนินการตามโครงการดังนี้ 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 : สำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำ ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ มาขุดลอกบึงร่วมกับฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 : ชุมชนโดยรอบบึง มีส่วนร่วมในการพัฒนา ทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในพื้นที่โดยรอบบึง เดือนละ 1 ครั้ง 3.ดำเนินการกิจกรมที่ 4 : สำนักงานคุมประพฤติ ประจำศาลแขวงพระโขนง มีส่วนร่วมในการส่งบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะมาพัฒนาทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในบึง เดือนละ 1 ครั้ง 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 5 : สำนักสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบบึงและสนับสนุนพันธุ์ไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง 5.ดำเนินการกิจกรรมที่ 6 : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของบึงและพื้นที่โดยรอบบึง ร่วมกับชุมชนในพื้นที่เขตบางนาและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่เขตบางนา 6.ดำเนินการกิจกรรมที่ 7 : โรงเรียนอรรถวิทย์ มีส่วนร่วมในการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง เดือน 1 ครั้ง 7.ดำเนินการกิจกรรมที่ 11 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนามีส่วนร่วมในการจัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลที่ 9 โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ฯ เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว์ เผาถ่าน ทำปุ๋ยจากใบไม้แห้ง ฯลฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 : ดำเนินการตามโครงการดังนี้ ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน 2563 เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างรวดเร็ว รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในระยะต่อมา เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมที่ 3, 4, 7 และ 11 ตามแผนที่กำหนดไว้ได้ อีกทั้งยังส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่ทุกภาคส่วน รวมไปถึงบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทำให้บางจากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ 8 ตามแผนที่กำหนดไว้ได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.01


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.01

100 / 100
3
4.01

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตามที่กองงานผู้ตรวจราชการกำลังดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

NIDA ได้ดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการต่อการบริการของสำนักงานเขตบางนา ครั้งที่ 1 และส่งผลคะแนนกลับมายังสำนักงานเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

NIDA ได้ดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการต่อการบริการของสำนักงานเขตบางนา ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **