ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04060000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) สปท.10/ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
สปท.10/ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 16 กันยายน 2563) สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ร้อยละ 75.29 และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) สปท.11/ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
สปท.11/ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งให้ กองบัญชี สำนักการคลัง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการบันทึกรายการผ่านรายการจากสมุดบัญชีรายวันฯ ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท บันทึกรายการบัญชีใน สมุดรายวันเงินรับ บันทึกรายการบัญชีใน สมุดรายวันเงินรับ บันทึกรายการบัญชีใน สมุดรายวันทั่วไป และบันทึกรายการในสมุดบัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งให้ กองบัญชี สำนักการคลัง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการบันทึกรายการผ่านรายการจากสมุดบัญชีรายวันฯ ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท บันทึกรายการบัญชีใน สมุดรายวันเงินรับ บันทึกรายการบัญชีใน สมุดรายวันเงินรับ บันทึกรายการบัญชีใน สมุดรายวันทั่วไป และบันทึกรายการในสมุดบัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2562 ส่งให้สำนักการคลัง ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงานปกครองและทะเบียน ที่ กท 0406/6748 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด