ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04060000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) สปท.12/การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
สปท.12/การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามแนวทาง/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามแนวทาง/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. สำนักงานปกครองและทะเบียน เป็นหน่วยงานที่อยู่กลุ่มเป้าหมายที่ถูกกำหนดให้รับการประเมิน ในตัวชี้วัดที่ 3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ได้จัดทำโครงการสร้างเสริมองค์ความรู้เชิงบูรณาการด้านการปกครองและการทะเบียน เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมืออีกทางหนึ่งในการนำองค์ความรู้ที่กระจายอยู่ในตัวบุคลากรและเอกสาร มาพัฒนาเชิงบูรณาการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้บุคลากร ของสำนักงานปกครองและทะเบียน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปกครองและการทะเบียน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันอาจทำให้สำนักงานปกครองและทะเบียน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่น แสดงถึงศักยภาพ ความเชี่ยวชาญในงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่และวิสัยทัศน์ของสำนักงานปกครองและทะเบียน 2. สำนักงานปกครองและทะเบียน ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยกลุ่มงานในสังกัด ภายใต้โครงการฯ จำนวน 10 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวข้อ 1 29 ต.ค. 62 “แกะรอยการทุจริตทางทะเบียน” 2 20 พ.ย. 62 "สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติ : กรณีศึกษาวิกฤติการณ์ รศ. 112 3 24 ธ.ค. 62 “การเกณฑ์ทหารเป็นหน้าที่ หรือ น่ากลัว” 4 9 ม.ค. 63 “คุยเฟื่องเรื่องภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2562” พร้อมเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน 5 12 ก.พ. 63 “เราคนไทย ภูมิใจที่มี...บัตรประจำตัวประชาชน” 6 26 ก.พ. 63 “เพราะครอบครัวดุจ ชีวิต ให้ ฌาปนกิจ ดูแล” 7 2 ก.ค. 63 "รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ในยุค New Normal” 8 31 ก.ค. 63 “การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร” 9 7 ส.ค. 63 “การจดทะเบียนสมรสเป็นรักแท้จริงหรือ” 10 28 ส.ค. 63 “ทำดี... ได้ดี... มีอยู่จริง !!!” (ประกาศเกียรติคุณ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติและการให้รางวัล) 3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการและบุคลากร ในสังกัดสำนักงานปกครองและทะเบียน เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอด องค์ความรู้/แลกเปลี่ยนประสบการณ์/สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือองค์ความรู้ที่จำเป็น/แนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานหรือแก้ไขปัญหา/แนวปฏิบัติที่ไม่ควรทำ/เทคนิควิธีการทำงานในภารกิจ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 80 4. ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานปกครองและทะเบียน สามาทำแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ภายหลังการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้ง 10 ครั้ง ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 80 5. บันทึกการถ่ายทอดองค์ความรู้เผยแพร่ลงในสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงานปกครองและทะเบียน ได้แก่ 5.1 เว็บไซต์ สปท. http//: office.bangkok.go.th/ard 5.2 เฟซบุ๊ก สปท. www.facebook.com/bangkok.sopoto 6 สรุปเนื้อหาที่ได้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ รายงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน เพื่อนำเรียน ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ โดยแบ่งการรายงานเป็น 2 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) รอบที่ 2 (เดือนเมษายน 2563 – กันยายน 2563)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) สปท.13/ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
สปท.13/ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนที่สำนักงานปกครองและทะเบียนดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดตามแนวทาง/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนที่สำนักงานปกครองและทะเบียนดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดตามแนวทาง/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) โครงการลดการใช้พลังงานการใช้ไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 1. ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้โปรดอนุมัติโครงการลดการใช้พลังงานการใช้ไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และมีหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบโครงการฯ โดยมีระยะเวลาดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 30 สิงหาคม 2563 2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ระหว่างหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โดยมีหน่วยงาน/ส่วนราชการตามโครงการฯ 17 หน่วยงาน/ส่วนราชการ ตกลงร่วมกันดำเนินการตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครได้ให้กรอบและแนวทางความร่วมมือภายในขอบเขตหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน/ส่วนราชการ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าฯ 3. ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้โปรดลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2101/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีคณะทำงานฯ รวม 45 ราย และมีผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานคณะทำงานฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณากำหนดนโยบายและมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยประสานความร่วมมือกับคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อกำกับดูแลลดการใช้พลังงานไฟฟ้าฯ ให้ลดไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดจุดห้า (7.5) ประกอบกับให้คณะทำงานฯ กำกับติดตามการใช้พลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและรายงานความก้าวหน้าการใช้ปริมาณไฟฟ้า ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะทุก 3 เดือน 4. การใช้พลังงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 30 สิงหาคม 2563 ลดลง 17.5478 2. โครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่ต้องรักษา/พัฒนา/คงไว้ที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเลือกตั้งโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1. สำนักงานปกครองและทะเบียนได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเลือกตั้งของสำนักงานเขต ๆ ละ ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ คน ในวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา 10.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Team ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเลือกตั้งของสำนักงานเขต เข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๕๐๐ คน ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการอบรม ฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๒๐ คน เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย ที่กำหนดไว้เดิม รวมมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ฯ ทั้งสิ้น ๕๒๐ คน 3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเลือกตั้งของสำนักงานเขต และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการอบรม ในวันดังกล่าว สามารถตอบแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม ฯ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จำนวน ๕๑๘ คน และไม่ผ่านเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ จำนวน ๒ คน จากผู้ตอบแบบทดสอบทั้งสิ้น จำนวน ๕๒๐ คน คิดเป็นผู้ผ่านการตอบแบบทดสอบ ฯ ร้อยละ 99.62

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) สปท.14/ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
สปท.14/ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 25 ธ.ค. 62 – 5 ก.พ. 63 โดยสถาบันนิด้า แล้วเสร็จ โดย สปท. มีคะแนนความพึงพอใจ เท่ากับ 4.338

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ (นิด้า)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานปกครองและทะเบียน มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดังนี้ ครั้งที่ 1 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.338 ครั้งที่ 2 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.216 ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานปกครองและทะเบียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เท่ากับ 4.233 อยู่ในระดับ มากที่สุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด