ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04060000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) สปท.15/ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
สปท.15/ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ที่ สยป. กำหนด ภายในเดือน พ.ค. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำฐานข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากสำนกยุทธสาสตร์และประเมินผล เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ที่ สยป. กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. สำนักงานปกครองและทะเบียน ได้รับมอบหมายให้นำข้อมูล เข้าสู่ฐานข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ จัดลำดับความสำคัญภารกิจ ตัวชี้วัดระดับเมือง ข้อมูลประกอบ ของหน่วยงาน (ลำดับที่ 1 สำคัญที่สุด โดยระบุชื่อภารกิจ) 1. กรุงเทพมหานครเติบโต 1. ความหนาแน่นของประชากร จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างเป็นระบบตามผังเมืองรวม - ในเขตเมืองชั้นในการ เปลี่ยนแปลงของจำนวน (1) พื้นที่อนุรักษ์เมืองเก่าประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ย่านศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย หนาแน่นมาก - ในเขตเมืองชั้นกลาง 2. จำนวนบ้านในเขตเมืองชั้นในและ จำนวนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร ชั้นกลางเพิ่มขึ้น จำแนกตามเขต 2. กรุงเทพมหานครปลอดโรค ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพช่องปาก จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด คนเมือง อาหารปลอดภัย และฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก 2. รายละเอียดผลการดำเนินการของสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินเป็นผู้ตรวจประเมินจากฐานข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) สปท.16/ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
สปท.16/ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการตามแผนงาน และกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2 ให้ สนอ. ภายในเดือน เม.ย. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการตามแผนงาน และกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

คณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงาน-ปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ ช่วงที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 สำนักงานปกครองและทะเบียน ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้สำนักอนามัยประกอบด้วย 1.1 สำเนาโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในสำนักงานปกครองและทะเบียน ตามแบบ OCC2 (63) 1.2 สำเนาคำสั่งสำนักงานปกครองและทะเบียน ที่ 31/2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานปกครองและทะเบียน 1.3 แบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ตามแบบ R1 (63) พร้อมภาพถ่ายประกอบ 1.4 สำเนาหนังสือเวียนแจ้งข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ของสำนักงานปกครองและทะเบียน ช่วงที่ 2 วันที่ 21 เมษายน 2563 สำนักงานปกครองและทะเบียน ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้สำนักอนามัยประกอบด้วย 2.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานและการติดตามโครงการ ตามแบบ OCC3 (63) จำนวน 3 ชุด พร้อมภาพถ่ายประกอบ ประกอบด้วย - งานที่ 1 งานจัดทำเอกสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ - งานที่ 2 งานสำนักงาน (การจัดการองค์ความรู้แบบบูรณาการและสภาพแวดล้อมในการทำงาน) - งานที่ 3 งานขับรถยนต์ 2.2 แบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ตามแบบ R2 (63) พร้อมภาพถ่ายประกอบ ช่วงที่ 3 วันที่ 27 เมษายน 2563 สำนักงานปกครองและทะเบียน ได้ดำเนินการจัดส่งแบบสำรวจตัวชี้วัดที่ 4.2 กรณีหน่วยงานได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สำนักอนามัยเกี่ยวกับการปรับแนวทางการดำเนินงานและการประเมินตัวชี้วัดให้เหมาะสม ช่วงที่ 4 ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 สำนักงานปกครองและทะเบียน ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้สำนักอนามัยประกอบด้วย 4.1 สำเนาแบบรายงานการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ ตามแบบOCC4 (63) พร้อมภาพถ่ายประกอบ 4.2 สำเนาข้อปฏิบัติฯ ของหน่วยงาน ตามแบบ OCC5 (63) ยกเว้นงานที่ 3 จัดส่งในรูปสำเนาคำสั่งฯ 4.3 สำเนาหนังสือเวียนทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมภาพถ่ายการนำข้อปฏิบัติฯ ไปใช้ 4.4 สำเนาแบบการติดตามและประเมินผลการใช้ข้อปฏิบัติฯ ตามแบบ OCC6 (63) 4.5 สำเนาหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ พร้อมภาพถ่ายประกอบ 4.6 แบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 ตามแบบ R3 (63) 4.7 สำเนารายงานการประชุมคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานปกครองและทะเบียน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 4.8 สำเนาหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงหัวหน้าหน่วยงานรับทราบผลการดำเนินงานภาพรวมของหน่วยงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด