ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 08000000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (มิติที่ 2.1 ของ สงม.)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (มิติที่ 2.1 ของ สงม.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :4.26

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.39

0 / 0
4
4.26

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 25 ธันวาคม 2562 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 642,098,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 58,279,062.73 บาท คิดเป็น 9.08% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 65,197,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 13,729,573.69 บาท คิดเป็น 34 .67% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 103,257,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,126,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 72,577,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 832,776.00 บาท คิดเป็น 1.15% รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,097,256,600.- บาท เบิกจ่ายได้ 72,841,412.42 บาท คิดเป็น 6.64%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 มีนาคม 2563 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 642,098,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 175,749,835.82 บาท คิดเป็น 27.37% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 65,197,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 27,274,105.28 บาท คิดเป็น 41.83% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 93,167,890.- บาท เบิกจ่ายได้ 6,772,000.00 บาท คิดเป็น 7.27 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,126,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 214,126,000.00 บาท คิดเป็น 100.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 71,821,157.- บาท เบิกจ่ายได้ 6,153,441.50 บาท คิดเป็น 8.57% รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,086,410,947.- บาท เบิกจ่ายได้ 430,075,382.60 บาท คิดเป็น 39.59%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 29 มิถุนายน 2563 งบประมาณที่ได้รับ 482,323,659.- บาท เบิกจ่ายได้ 334,260,287.14 บาท คิดเป็น 52.06% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 65,197,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 43,898,836.85 บาท คิดเป็น 67.33% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 41,684,525.- บาท เบิกจ่ายได้ 27,713,656.00 บาท คิดเป็น 61.24 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,126,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 214,126,000.00 บาท คิดเป็น 100.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 65,909,853.- บาท เบิกจ่ายได้ 22,801,824.29 บาท คิดเป็น 31.96% รวม งบประมาณที่ได้รับ 869,241,537.- บาท เบิกจ่ายได้ 642,800,604.28 บาท คิดเป็น 73.95%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 11 กันยายน 2563 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 539,806,079.- บาท เบิกจ่ายได้ 455,116,306.60 บาท คิดเป็น 70.97% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 65,197,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 56,803,865.30 บาท คิดเป็น 86.83% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 41,684,525.- บาท เบิกจ่ายได้ 39,881,525.00 บาท คิดเป็น 95.67 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,126,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 214,126,000.00 บาท คิดเป็น 100.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 66,897,307.- บาท เบิกจ่ายได้ 27,612,621.43 บาท คิดเป็น 57.05% รวม งบประมาณที่ได้รับ 927,711,411.- บาท เบิกจ่ายได้ 793,540,318.33 บาท คิดเป็น 85.54% เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 30 กันยายน 2563 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 575,459,493.- บาท เบิกจ่ายได้ 497,475,821.84 บาท คิดเป็น 86.45% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 58,437,011.- บาท เบิกจ่ายได้ 58,211,607.76 บาท คิดเป็น 99.62% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 47,808,556.- บาท เบิกจ่ายได้ 41,659,525.00 บาท คิดเป็น 87.14 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,126,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 214,126,000.00 บาท คิดเป็น 100.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 46,969,671.- บาท เบิกจ่ายได้ 42,289,621.43 บาท คิดเป็น 90.04% - งบกลาง งบประมาณที่ได้รับ 264,316,755.- บาท เบิกจ่ายได้ 264,316,755. บาท คิดเป็น 100.00% รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,207,117,486.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,118,079,331.03 บาท คิดเป็น 92.624%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2.2.1 ของ สนค.)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2.2.1 ของ สนค.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :1.50

ผลงาน :1.20


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.90

100 / 100
2
0.92

100 / 100
3
0.92

0 / 0
4
1.20

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดส่งรายงานให้สำนักการคลังและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 2. บันทึกรายการในสมุดบัญชีทุกประเภทได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่คูมือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการบันทึกบัญชี 1. จัดส่งรายงานให้สำนักการคลังและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 2. บันทึกรายการในสมุดบัญชีทุกประเภทได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่คูมือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการบันทึกบัญชี 1. จัดส่งรายงานให้สำนักการคลังและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 2. บันทึกรายการในสมุดบัญชีทุกประเภทได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่คูมือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างขั้นตอนการบันทึกบัญชี 1. จัดส่งรายงานให้สำนักการคลังและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 2. บันทึกรายการในสมุดบัญชีทุกประเภทได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่คูมือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) คะแนนความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) (2.2.2 ของ สนค.)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
คะแนนความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) (2.2.2 ของ สนค.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :1.50

ผลงาน :1.43


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
1.43

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี พ.ศ.2562 และส่งสำนักการคลังภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 - ส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัยเตรียมจัดทำข้อมูลเพื่อจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 มายังสำนักงาน เลขานุการ - สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย จัดทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังหน่วยงานสำนักอนามัย เพื่อให้ตรวจสอบและจัดทำรายงานพัสดุไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัยตรวจสอบและจัดทำรายงานพัสดุ ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62) ส่งสรุปรายงานมายังสำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ตามหนังสือ ที่ กท 0701/6379 ลว. 9 ธ.ค. 62 -จัดส่งรายงานการตรวจสอบยืนยันข้อมูลทรัพย์สิน ระหว่างหน่วยงานกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุและกองบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62) ในภาพรวมสำนักอนามัยส่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง ตามหนังสือ ที่ กท 0701/100 ลว. 6 ม.ค. 63 -คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปีเริ่มได้-2546,2543-2546,2547,2548,2549,2550,2551,2552,2553 และ 2554 -จัดทำบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปีเริ่มได้-2546,2543-2546,2547,2548,2549,2550,2551,2552,2553 และ 2554 -จัดทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัยเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำรายงานพัสดุประจำไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63) ตามหนังสือ ที่ กท 0701/1120 ลว. 27 ก.พ. 63 -ส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัยตรวจสอบและจัดทำรายงานพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 - 1 มี.ค. 63) ส่งสรุปรายงานมายังสำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ตามหนังสือ ที่ กท 0701/1120 ลว. 27 ก.พ. 63 -สำนักอนามัยรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการในสังกัดอนามัยเพื่อเตรียมจัดส่งรายงานทรัพย์สินประจำไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างตรวจสอบยืนยันยอดร่วมกันระหว่างฝ่ายพัสดุและฝ่ายการคลังของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563) เพื่อจัดส่งสำนักการคลัง -คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2555,2556,2557,2558,2559,2560,2561 และ 2562 -จัดทำบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2555,2556,2557,2558,2559,2560,2561 และ 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้างประจำปี 2563 2. จัดทำบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้างประจำปี 2563 3. สำนักอนามัยกำลังดำเนินการตรวจสอบและจัดทำรายงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 -30 ก.ย. 63) เพื่อยืนยันข้อมูลทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และกองบัญชี และจะจัดส่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง ภายในวันที่ 10 ต.ค. 63 4. สำนักอนามัยได้จัดทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัย เพื่อจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2563 ตามหนังสือที่ กท 0701/7243 ลว. 11 ก.ย. 63

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด