ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 08000000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (มิติที่ 3.2 ของ สกก.)
[มิติที่ 3 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (มิติที่ 3.2 ของ สกก.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :7.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.75

100 / 100
2
3.36

100 / 100
3
3.36

0 / 0
4
7.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

องค์ประกอบที่ 1 ผลการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด โดยกองเภสัชกรรม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการดำเนินงานสำเร็จตามตัวชี้วัดจำนวน 1 ตัวชี้วัด และการรักษาหรือคงไว้หรือการพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีทีสุด โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด อยู่ระหว่างดำเนินการ องค์ประกอบที่ 2 สำนักอนามัย เคยได้รับรางวัลโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโด่ดเด่นเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

องค์ประกอบที่ 1 ผลการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด โดยกองเภสัชกรรม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการดำเนินงานสำเร็จตามตัวชี้วัดจำนวน 2 ตัวชี้วัด และการรักษาหรือคงไว้หรือการพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีทีสุด โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด อยู่ระหว่างดำเนินการ องค์ประกอบที่ 2 สำนักอนามัย เคยได้รับรางวัลโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโด่ดเด่นเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

องค์ประกอบที่ 1 ผลการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด โดยกองเภสัชกรรม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการดำเนินงานสำเร็จตามตัวชี้วัดจำนวน 2 ตัวชี้วัด และการรักษาหรือคงไว้หรือการพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีทีสุด โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด อยู่ระหว่างดำเนินการ องค์ประกอบที่ 2 สำนักอนามัย เคยได้รับรางวัลโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่นเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

องค์ประกอบที่ 1 ผลการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด โดยกองเภสัชกรรม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการดำเนินงานสำเร็จตามตัวชี้วัดจำนวน 3 ตัวชี้วัด และการรักษาหรือคงไว้หรือการพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีทีสุด โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด อยู่ระหว่างดำเนินการ องค์ประกอบที่ 2 สำนักอนามัย เคยได้รับรางวัลโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่นเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ (มิติที่ 3.1 ของสลป.)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ (มิติที่ 3.1 ของสลป.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.00

0 / 0
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เข้าระบบเรื่องราวร้องทุกข์ศูนย์ฯ กทม.1555 แจ้งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข ตอบรายงานผ่านระบบ MIS ทุกวัน ว่าเรื่องดำเนินการถึงขั้นตอนใด รายงานผ่านระบบ MIS ทุก 15 วัน เดือนละ 2 ครัิืง รายงานผู้อำนวยการศูนย์รับ ร้องทุกข์สำนักอนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 18 ธันวาคม 2562 ลำดับ ประเภทเรื่องร้องทุกข์ จำนวนเรื่องร้องทุกข์ ดำเนินการเสร็จ ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่น ๆ 11 9 2 2 การบริหารงานบุคคล 9 5 4 3 อาคาร 1 1 0 4 เหตุเดือดร้อนรำคาญ 285 171 114 รวมทั้งสื้น 306 186 120

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เข้าระบบเรื่องราวร้องทุกข์ศูนย์ฯ กทม.1555 แจ้งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข ตอบรายงานผ่านระบบ MIS ทุกวัน ว่าเรื่องดำเนินการถึงขั้นตอนใด รายงานผ่านระบบ MIS ทุก 15 วัน เดือนละ 2 ครัิืง รายงานผู้อำนวยการศูนย์รับ ร้องทุกข์สำนักอนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 18 ธันวาคม 2563 ลำดับที่ ประเภทเรื่องร้องทุกข์ จำนวนเรื่องร้องทุกข์ ดำเนินการเสร็จสื้น ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่น ๆ 55 15 40 2 การบริหารงานบุคคล 17 11 6 3 อาคาร 1 1 0 4 เหตุเดือดร้อนรำคาญ 665 417 248 รวมทั้งสิ้น 738 444 294

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เข้าระบบเรื่องราวร้องทุกข์ศูนย์ฯ กทม.1555 แจ้งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข ตอบรายงานผ่านระบบ MIS ทุกวัน ว่าเรื่องดำเนินการถึงขั้นตอนใด รายงานผ่านระบบ MIS ทุก 15 วัน เดือนละ 2 ครัิืง รายงานผู้อำนวยการศูนย์รับ ร้องทุกข์สำนักอนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1ตุลาคม2562 -16 มิถุนายน 2563 ลำดับ ประเภทเรื่องร้องทุกข์ จำนวนเรื่องร้องทุกข์ ดำเนินการเสร็จ ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่น ๆ 76 35 41 2 กระทำผิดในที่สาธารณะ 1 0 1 3 เรื่องฉุกเฉิน 6 2 4 4 การบริหารงานบุคคล 28 27 1 5 อาคาร 1 1 0 6 เหตุเดือดร้อนรำคาญ 933 571 362 7 สภาพแวดล้อมเป็นพิษ 1 1 0 8 เสนอแนะ 1 0 1 รวมทั้งสิ้น 1047 637 410

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ตอนใด รายงานผ่านระบบ MIS ทุก 15 วัน เดือนละ 2 ครัิืง ระหว่างวันที่ 1ตุลาคม 2562 - 8 กันยายน 2563 รายงานผู้อำนวยการศุนย์รับร้องทุกข์สำนักอนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร ลำดับ ประเภทเรื่องร้องทุกข์ จำนวนเรื่องร้องทุกข์ ดำเนินการเสร็จ ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่น ๆ 86 84 2 2 กระทำผิดในที่สาธารณะ 1 1 0 3 เรื่องฉุกเฉิน 10 8 2 4 บริหารงานบุคคล 35 34 1 5 อาคาร 1 1 0 6 เหตุเดือดร้อนรำคาญ 1302 920 382 7 สภาพแวดล้อมเป็นพิษ 2 1 1 8 เสนอแนะ 1 1 0 รวมทั้งสิ้น 1438 1050 368

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มิติที่ 3.3 ของ คณะผู้ตรวจราชการฯ และ กงต.)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มิติที่ 3.3 ของ คณะผู้ตรวจราชการฯ และ กงต.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :4.43


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
4.43

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 2. ประสานเรื่องการกำหนดน้ำหนักคะแนนของข้อคำถาม กับศูนย์บริการสาธารณสุข/หน่วยบริการทางการแพทย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ส่งค่าน้ำหนักคะแนนของข้อคำถามในแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กองงานผู้ตรวจราชการ 2. ประสานการเข้าดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 กับ สถาบันนัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) และศูนย์บริการสาธารณสุุข/หน่วยบริการทางการแพทย์ 3. จัดทำหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 68 แห่ง และหน่วยบริการทางการแพทย์ กทม.1 และ 2 ขอความร่วมมือดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อสำนักอนามัย ครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. แจ้งผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 2. รายงานผลการพัฒนารายงานผลการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการบริการด้านเว็บไซต์ (website) เฟสบุ๊ค (facebook) ไลน์ (Line) ของศูนย์บริการสาธารณสุข ผ่านระบบ Google Form ส่งกองงานผู้ตรวจราชการ 3. ประสานการเข้าดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) และศูนย์บริการสาธารณสุข/หน่วยบริการทางการแพทย์ กทม.1 และ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. แจ้งผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2. ร่วมประชุมรับฟังการสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด