ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50380000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) ความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :15.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตสวนหลวง ได้รับงบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 377,285,820.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 55,439,625.41 บาท คงเหลือเป็นเงิน 321,846,194.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.68

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด