ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50400000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) (2.1) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(2.1) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.37

100 / 100
2
29.99

100 / 100
3
52.74

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 26,207,587.31 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 7,282,451.61 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 5,175,714.76 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 2,189,407.29 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 56,000.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " - บาท หมวดเงินอุดหนุน " 359,199.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 633,352.00 บาท รวมเบิกจ่าย " 41,903,711.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.37% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 230,357.300.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 8,413,673.05 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 28,337,920.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 11,235,174.00 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 66,195,395.40 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 18,140,098.69 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 18,767,914.96 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 5,657,745.03 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 12,077,038.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " - บาท หมวดเงินอุดหนุน " 5,619,857.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 7,708,917.00 บาท รวมเบิกจ่าย " 134,166,966.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.99% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 230,432.720.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 74,257,131.98 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 73,041,742.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 55,935,828.00 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 22 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 117,083,966.21 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 32,575,002.98 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 30,964,219.06 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 8,026,600.84 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 12,244,838.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 4,747,075.20 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 6,998,669.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 14,238,713.00 บาท รวมเบิกจ่าย " 226,879,084.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.74% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 223,566.743.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 77,220,115.10 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 82,413,573.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 64,413,573.00 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 21 กันยายน 2563 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 132,175,550.53 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 36,096,105.38 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 51,137,704.93 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 10,098,266.57 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 12,244,838.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 18,017,848.50 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 11,912,114.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 25,998,593.52 บาท รวมเบิกจ่าย " 297,681,021.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.91% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 190,755.867.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 129,409,365.52 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 102,102,486.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 79,853,042.00 บาท รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 29 กันยายน 2563 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 145,259,781.82 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 39,618,305.26 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 51,903,079.93 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 10,105,073.05 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 12,244,838.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 20,107,848.50 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 14,889,504.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 27,626,213.52 บาท รวมเบิกจ่าย " 321,754,644.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.09% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 171,486.536.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 136,876,557.00 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 103,097,524.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 86,833,895.00 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) (2.2) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2.2.1) การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(2.2) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(2.2.1) การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8708/6551 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8708/6551 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 -

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8708/6551 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 -

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8708/6551 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 -

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) (2.2) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน ประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.2.2 คะเเนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(2.2) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน ประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.2.2 คะเเนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อย ตามหนังสือ ที่ กท 8708/5925 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อย ตามหนังสือ ที่ กท 8708/5925 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อย ตามหนังสือ ที่ กท 8708/5925 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อย ตามหนังสือ ที่ กท 8708/5925 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด