ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50400000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :20.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้ทันตามกำหนดและได้เเจ้งให้ประชาชนทราบ ประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้ทันตามกำหนดและได้เเจ้งให้ประชาชนทราบ ประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้ทันตามกำหนดและได้เเจ้งให้ประชาชนทราบ ประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีประชาชนผู้มาติดต่อราชการฝ่ายทะเบียนหย่อนบัตรคิวใส่ช่องวัดความพึงพอใจหลังจากได้รับการงานทะเบียนต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 726+673+823 = 2,222 ราย โดยหย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 2,222 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีประชาชนผู้มาติดต่อราชการฝ่ายทะเบียนหย่อนบัตรคิวใส่ช่องวัดความพึงพอใจหลังจากได้รับการงานทะเบียนต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 726+673+823 = 2,222 ราย โดยหย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 2,222 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-มีประชาชนผู้มาติดต่อราชการฝ่ายทะเบียนหย่อนบัตรคิวใส่ช่องวััดความพึงพอใจหลังจากได้รับการงานทะเบียนต่างๆเสร็จสิ้นแล้ว ใส่ช่องพอใจมากตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงมิถุนายน 2563 726+673+823+761+583+583+287+546+518=5,500 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--มีประชาชนผู้มาติดต่อราชการฝ่ายทะเบียนหย่อนบัตรคิวใส่ช่องวััดความพึงพอใจหลังจากได้รับการงานทะเบียนต่างๆเสร็จสิ้นแล้ว ใส่ช่องพอใจมากตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงกันยายน 2563 726+673+823+761+583+583+287+546+518+723+716+647 =6,973 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **