ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50400000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพเเวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพเเวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประเมินความเสี่ยงในสถานที่ทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ควบคุมให้มีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในสถานที่ทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำกับและควบคุมให้มีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามขั้นตอน และรายงานความคืบหน้าสำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กำกับและควบคุมให้มีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามขั้นตอน -สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารและส่งเอกสารตัวชี้วัดให้กับสำนักอนามัย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
55.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเตรียมข้อมูลของสำนักงานเขตบางเเค เพื่อนำไปใช้กับการจัดทำระบบฐานข้อมูล ตามตัวชี้วัด 4.1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ส่งแผนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด 4.1 และปฏิทินและข้อมูลการดำเนินการตัวชี้วัด 4.1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามตัวชี้วัด 4.1 โดยนำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามตัวชี้วัด 4.1 โดยนำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดถูกต้องและครบถ้วน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด