ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 04070000

Home Home SED


มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(1) จำนวนประเด็นหรือหัวข้อทางด้านการตรวจสอบภายในและหรือด้านคอมพิวเตอร์และหรือด้านการบริหารจัดการองค์กร ที่ได้รับการสร้างสรรค์หรือพัฒนาขึ้นภายหลังจากเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือประชุมวิชาการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
จำนวนประเด็นหรือหัวข้อทางด้านการตรวจสอบภายในและหรือด้านคอมพิวเตอร์และหรือด้านการบริหารจัดการองค์กร ที่ได้รับการสร้างสรรค์หรือพัฒนาขึ้นภายหลังจากเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือประชุมวิชาการ

หน่วยนับ :ประเด็น

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :9.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ประเด็น)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
9.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบภายใน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก และคัดเลือกประเด็นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก และนำประเด็นที่ได้รับคัดเลือกมาดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำประเด็นที่ได้รับการคัดเลือกไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) จำนวนองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน หรือการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล และบันทึกในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
จำนวนองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน หรือการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล และบันทึกในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

หน่วยนับ :องค์ความรู้

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :6.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(องค์ความรู้)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
6.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการวางแผนและรวบรวมข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ที่ 3 และ 4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารแสดงองค์ความรู้ทั้งหมด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นหรือสอบถามจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำมาดำเนินการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นหรือสอบถามจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำมาดำเนินการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการรับข้อมูลจากหน่วยรับตรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการรับข้อมูลจากหน่วยรับตรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างการประเมินและสรุปผล

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(4) ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจสอบประจำปีและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจสอบประจำปีและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างการติดตามผลให้หน่วยงานปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) ร้อยละของหน่วยงานที่ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของหน่วยงานที่ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินงวดและเตรียมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (77 แห่งที่ได้จัดทำคำรับรองฯ) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการตรวจสอบแผนบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างการตรวจสอบแผนบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการปฏิบัติตามแผน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการปฏิบัติตามแผน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :43.97


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
43.97

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการวางแผนโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างเตรียมจัดโครงการตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการขออนุมัติคืนเงินงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลทะเบียนความเสี่ยงกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :93.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
93.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลแบบประเมินตนเอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมินตนเอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการประเมินคุณภาพ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนรอประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอแก้ไขกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอแก้ไขกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอแก้ไขกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) ความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมลักษณะต่าง ๆ เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาและหรือสั่งการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมลักษณะต่าง ๆ เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาและหรือสั่งการ

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
5.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างการเสนอรายงานให้ผู้บริหารพิจารณา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) จํานวนข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่หน่วยรับตรวจยอมรับและนําไปปฏิบัติ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
จํานวนข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่หน่วยรับตรวจยอมรับและนําไปปฏิบัติ

หน่วยนับ :ประเด็น

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ประเด็น)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
3.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) ร้อยละของจํานวนโครงการ/งาน/กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/หน่วยงาน ที่ได้รับการตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance or Operational Audit) และมีข้อเสนอแนะในเชิงของการพัฒนาโครงการ/งาน/กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/หน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของจํานวนโครงการ/งาน/กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/หน่วยงาน ที่ได้รับการตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance or Operational Audit) และมีข้อเสนอแนะในเชิงของการพัฒนาโครงการ/งาน/กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/หน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด