ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04070000

Home Home SED


**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) จำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่หน่วยรับตรวจยอมรับและนำไปปฏิบัติ
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
จำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่หน่วยรับตรวจยอมรับและนำไปปฏิบัติ

หน่วยนับ :ประเด็น

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ประเด็น)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(2) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสำรวจความคิดเห็นหรือสอบถามความคาดหวังจากผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจและหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสำรวจความคิดเห็นหรือสอบถามความคาดหวังจากผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจและหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยนับ :ระบบ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระบบ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาระบบฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการพัฒนาและทดสอบระบบเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการพัฒนาและทดสอบระบบเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละความสำเร็จของการนำข้อเสนอแนะจากระบบสำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำมาดำเนินการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการนำข้อเสนอแนะจากระบบสำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำมาดำเนินการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาระบบฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการพัฒนาและทดสอบระบบเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการพัฒนาและทดสอบระบบเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(4) ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการจัดหาช่องทางเผยแพร่ทางออนไลน์เพื่อทดแทนการจัดโครงการสัมมนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเนื้อหาสำหรับเผยแพร่ทางออนไลน์เพื่อทดแทนการจัดโครงการสัมมนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเตรียมเผยแพร่ความรู้สำหรับให้หน่วยงานตรวจสอบรายงานทางการเงินด้วยตนเอง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :86.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
86.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตรวจสอบหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการปฏิบัติตามแผน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการปฏิบัติตามแผน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :58.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
58.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบติดตามฯ และวางแผนการตรวจประเมินผลการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานตามทะเบียนความเสี่ยง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบติดตามฯ และวางแผนการตรวจประเมินผลการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานตามทะเบียนความเสี่ยง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการพัฒนาระบบติดตามฯ และตรวจประเมินผลการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานตามทะเบียนความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :93.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
93.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการรักษามาตรฐานและปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และนำมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด มาพิจารณาเพิ่มเติม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการรักษามาตรฐานและปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และนำมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด มาพิจารณาเพิ่มเติม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการรักษามาตรฐานและปรับปรุงการดำเนินงานตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร

หน่วยนับ :คณะ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คณะ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรอผลการหารือกับกรมบัญชีกลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างรอผลการหารือกับกรมบัญชีกลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างรอผลการหารือกับกรมบัญชีกลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างรอผลการหารือกับกรมบัญชีกลาง

** สรุปผลการดำเนินงาน **