ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04070000

Home Home SED

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
64.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำงบการเงินได้อย่างถูกต้องและส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการคัดเลือกและจัดประเภทของเอกสารตามหมวดหมู่ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการจัดเก็บเอกสารตามแผนการและนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการนำเอกสารเข้าสู่ระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

วางแผนการดำเนินการและจัดกิจกรรมรณรงค์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์ 4ป. ปรับ ปลด ปิด เปลี่ยน เพื่อณรงค์การประหยัดไฟฟ้าภายในอาคาร และการเตรียมการ Coaching หน่วยงานเพื่อส่งเสริมการตรวจสอบงานด้านการเงินด้วยตนเอง (Financial Operating Self-audit)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างปฏิบัติตามมาตรการลดการใช้ไฟฟ้า ปัจจุบันลดการใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ 15.08 และจัดเตรียมโครงการ Coaching หน่วยงานเพื่อส่งเสริมการตรวจสอบงานด้านการเงินด้วยตนเอง (Financial Operating Self-audit) ในรูปแบบออนไลน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามมาตรการลดการใช้ไฟฟ้า และจัดการให้ความรู้เรื่องการตรวจสอบงานด้านการเงินด้วยตนเอง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการทอดแบบสอบถาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กองงานผู้ตรวจราชการเวียนแจ้งผลคะแนนการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กองงานผู้ตรวจราชการเวียนแจ้งผลคะแนนการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการจัดทำข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการนำเข้าและปรับปรุงฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการนำเข้าข้อมูลเรียบร้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการสร้างเสริมความปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการสร้างเสริมความปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการสร้างเสริมความปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด