ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 17000000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(1) 1. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
75.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- โครงลำดับที่ 8 และ 9 ดำเนินการแล้วเสร็จ - โครงลำดับที่ 1-7 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 2. ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชม. เมื่อได้รับการแจ้งหรือตรวจพบ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชม. เมื่อได้รับการแจ้งหรือตรวจพบ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาบำรุงรักษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาบำรุงรักษา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 3. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งระบบบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งระบบบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :85.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
85.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาบำรุงรักษา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 20. ร้อยละความสำเร็จของการบำรุงระบบบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
20. ร้อยละความสำเร็จของการบำรุงระบบบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :85.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
85.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาบำรุงรักษา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 21. ระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
21. ระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :92.20


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
92.20

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ค่าบำรุงรักษาศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ จัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-บำรุงรักษาศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ ได้ตัวผู้รับจ้าง ได้แก่ บริษัทมัลติอินโนเวชั่น เอนจิเนียร่ิง จำกัด สัญญาเลขที่ 22-4-62 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 ระยะวลาดำเนินการ 11 เดือน วงเงินตามสัญญา 10,109,000.- บาท (สิบล้านหนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน) ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 1 คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับการจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ตรวจรับงานงวดที่ 2-4 เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 3 งวด งวดที่ 1-3 ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจการจ้างงวดที่ 4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ตรวจรับงานงวดที่ 5-7 เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว 7 งวด ประเมินผลการดำเนินงาน - มีประชาชนมาขอภาพ จำนวน 12 ครั้ง และสามารถใช้ภาพได้ 7 ครั้ง (5 ครั้ง ไม่ได้ภาพเนื่องจาก ผู้ต้องสงสัยไม่ผ่านเส้นทาง ดังกล่าว) - ดำเนินการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจจากประชาชน จำนวน 200 ชุด ประชาชนผู้มาใช้บริการตลาดน้ำตลิ่งชันระดับ ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำฯ อยู่ในระดับพอใจมาก ที่คะแนนร้อยละ 92.2

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(6) 4. ร้อยละของจุดเสี่ยงสำคัญที่ดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุจราจร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
4. ร้อยละของจุดเสี่ยงสำคัญที่ดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุจราจร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :90.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
90.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ได้ดำเนินการรายงานผลการจัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว ได้จัดทำรายงานราคากลางแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาบำรุงรักษา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 5. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งระบบเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
5. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งระบบเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :90.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
90.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) 6. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
6. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
35.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางแผนงานขั้นตอนปฏิบัติเพื่อเวียนแจ้งแต่ละหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการองค์กรต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กรุงเทพมหานครโดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธี ภัททิยกุล) ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยภัยทางถนน พื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวียนแจ้งทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการ 1ร 2ส 3ข และ 4ม และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธี ภัททิยกุล) ได้ลงนามหนังสือวิทยุ ว.8 แจ้งทุกหน่วยงานดำเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ออกแบบรายละเอียดการติดตามประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดการประชุมคณะทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) 22. ร้อยละของจำนวนป้ายหรือเครื่องหมายจราจรที่ได้รับการติดตั้ง/ปรับปรุง และบำรุงรักษา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
22. ร้อยละของจำนวนป้ายหรือเครื่องหมายจราจรที่ได้รับการติดตั้ง/ปรับปรุง และบำรุงรักษา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการรายงานการจัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานจัดทำราคากลางแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา ตัวผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) 23. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
23. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :95.66


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
62.00

100 / 100
4
95.66

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รายงานจัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานราคากลางแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเรียบร้อยตามสัญญา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) 24. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร วินัยจราจร และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
24. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร วินัยจราจร และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :98.70


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
28.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
98.70

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน คณะกรรมการประมาณราคา กำหนดราคากลาง ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตงานแล้ว อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอีเลคทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 ช่วงระหว่างวันที่ 4- 11 มกราคม 2562 ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2662 ยกเลิกทั้ง 2 ครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้ค้ายื่นข้อเสนอราคา ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผลการเสนอราคาครั้งที่ 2 ให้ผู้บริหารทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้ตัวผู้รับจ้าง บริษัท ยูพีดี เซ็นเตอร์ จำกัด วงเงินตามสัญญา 590,000.- บาท สัญญาเลขที่ 22-7-62 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เริ่มสัญญา 18 พฤษภาคม 2562 วันสิ้นสุดสัญญา 17 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 10 เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา ดังนี้ -- จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏและวินัยจราจร รวมทั้งกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกความมีวินัย เอื้ออาทรและมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๖ รุ่น รวมจำนวน ๑,๘๔๖ คน (จากเป้าหมาย ๑,๘๐๐ คน) - ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร วินัยจราจร และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ ถนน ร้อยละ ๙๘.๗๐ (มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน ๑,๘๒๒ คน จากผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๑,๘๔๖ คน)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) 26. ผู้ใช้บริการเฉลี่ยโดยรวมมีความพึงพอใจ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
26. ผู้ใช้บริการเฉลี่ยโดยรวมมีความพึงพอใจ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
55.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

บ.กรุงเทพธนาคม บริหารจัดการให้บริการเดินรถ พร้อมจัดส่งรายงานผลจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเส้นทางและสถานี รายงานจำนวนเที่ยวการเดินรถและความถี่ของการเดินรถในแต่ละช่วงเวลา รายงานผลการประเมินความตรงต่อเวลาในการให้บริการเดินรถ รายงานปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเดินรถ รายงานยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือนของโครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-บ.กรุงเทพธนาคม บริหารจัดการให้บริการเดินรถ พร้อมจัดส่งรายงานผลจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเส้นทางและสถานี รายงานจำนวนเที่ยวการเดินรถและความถี่ของการเดินรถในแต่ละช่วงเวลา รายงานผลการประเมินความตรงต่อเวลาในการให้บริการเดินรถ รายงานปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเดินรถ รายงานยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือนของโครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-บ.กรุงเทพธนาคม บริหารจัดการให้บริการเดินรถ พร้อมจัดส่งรายงานผลจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเส้นทางและสถานี รายงานจำนวนเที่ยวการเดินรถและความถี่ของการเดินรถในแต่ละช่วงเวลา รายงานผลการประเมินความตรงต่อเวลาในการให้บริการเดินรถ รายงานปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเดินรถ รายงานยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือนของโครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- บ.กรุงเทพธนาคม บริหารจัดการให้บริการเดินรถ พร้อมจัดส่งรายงานผลจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเส้นทางและสถานี รายงานจำนวนเที่ยวการเดินรถและความถี่ของการเดินรถในแต่ละช่วงเวลา รายงานผลการประเมินความตรงต่อเวลาในการให้บริการเดินรถ รายงานปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเดินรถ รายงานยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือนของโครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) 25. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในการใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวัง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
25. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในการใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวัง

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 207,000 บาท และดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ (ช่วงปีใหม่และช่วงสงกรานต์) จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,312,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,519,000 บาท รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1904/01962 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(14) 32. ร้อยละของอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรขัดข้องเฉลี่ยต่อวัน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
32. ร้อยละของอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรขัดข้องเฉลี่ยต่อวัน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รายงานการจัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำรายงานราคากลาง อยู่ระหว่างการรายงานผลการพิจาณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาบำรุงรักษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการตามสัญญาบำรุงรักษา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(15) 7. ร้อยละความสำเร็จของโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
7. ร้อยละความสำเร็จของโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
80.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาบำรุงรักษา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

(16) 8. การจัดทำแนวทางการเชื่อมต่อการเดินทางด้วย Sky Walk
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
8. การจัดทำแนวทางการเชื่อมต่อการเดินทางด้วย Sky Walk

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
38.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ การเชื่อมต่อการเดินทางด้วย Sky Walk

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ การเชื่อมต่อการเดินทางด้วย Sky Walk

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ การเชื่อมต่อการเดินทางด้วย Sky Walk

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ การเชื่อมต่อการเดินทางด้วย Sky Walk

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(17) 9. มีการพัฒนาจุดเชื่อมต่อโครงข่ายการสัญจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร “ล้อ ราง เรือ” เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
9. มีการพัฒนาจุดเชื่อมต่อโครงข่ายการสัญจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร “ล้อ ราง เรือ” เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :จุด

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จุด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
38.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างจัดทำข้แผนพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดทำแผนพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(18) 10. ร้อยละความสำเร็จของการศึกษาความเหมาะสมเพื่อการเสนอออกข้อบังคับทางจักรยาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
10. ร้อยละความสำเร็จของการศึกษาความเหมาะสมเพื่อการเสนอออกข้อบังคับทางจักรยาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
70.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(19) 11. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้รถจักรยานสาธารณะ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
11. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้รถจักรยานสาธารณะ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาให้สิทธิ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาให้สิทธิ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาให้สิทธิ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการตามสัญญาให้สิทธิ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(20) 12. ร้อยละของท่าเรือที่มีอยู่เดิมและที่จะก่อสร้างเพิ่มเติมได้รับการบำรุงรักษา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
12. ร้อยละของท่าเรือที่มีอยู่เดิมและที่จะก่อสร้างเพิ่มเติมได้รับการบำรุงรักษา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :78.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
68.00

100 / 100
4
78.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) 13. การจัดทำแผนพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ำ บริเวณคลองภาษีเจริญ และคลองบางกอกใหญ่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
13. การจัดทำแผนพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ำ บริเวณคลองภาษีเจริญ และคลองบางกอกใหญ่

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(22) 14. การจัดทำรายงานสำรวจความคิดเห็นต่อการปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง (Bus – Stop) รูปแบบใหม่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
14. การจัดทำรายงานสำรวจความคิดเห็นต่อการปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง (Bus – Stop) รูปแบบใหม่

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :80.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
80.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(23) 27. ร้อยละความสำเร็จของการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนการใช้จักรยาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
27. ร้อยละความสำเร็จของการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนการใช้จักรยาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รายงานผลการจัดทำ TOR เรียบรอยแล้ว และได้รายงานราคากลางแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เบิกจ่ายแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เบิกจ่ายแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(24) 28. ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
28. ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00

100 / 100
2
28.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
75.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-อยู่ระหว่างดำเนินงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(25) 29. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
29. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการหาผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานจัดกิจกรรม Bangkok Car Free Day 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดกิจกรรม Bangkok Car Free Day 2019 วันที่ 22 กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(26) 30. ความสำเร็จในการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์สู่กลุ่มเป้าหมายทันภายในกำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
30. ความสำเร็จในการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์สู่กลุ่มเป้าหมายทันภายในกำหนด

หน่วยนับ :กันยายนปีหกสอง

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กันยายนปีหกสอง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- งานจัดพิมพ์วารสารสำนักการจราจรและขนส่ง ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำบทความวารสารสำนักการจราจรและขนส่ง ฉบับที่ 1 - หนังสือสถิติจราจรรายปี ขอความเห็นชอบ TOR เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-หนังสือสถิติจราจรรายปี เชิญผู้ประกอบการเข้าเสนอราคา และได้ตัวผุ้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนบางกอกบล๊อก จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานสรุปผลการจ้าง และรวบรวมสถิติข้อมูลจากหน่วยงานเพื่อจัดทำต้นฉบับหนังสือ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-งานจัดพิมพ์วารสารสำนักการจราจรและขนส่ง ได้จัดทำพิมพ์วารสารฉบับที่ 1 จำนวน 4,500 เล่ม พร้อมจัดส่งให้หน่วยงานต่างๆ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรูปเล่มวารสารสำนักการจราจรและขนส่ง ฉบับที่ 2 -หนังสือสถิติจราจร อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกบล๊อค และตรวจร่างสัญญาฯ และสรุปข้อมูลต้นฉบับหนังสือสถิติจราจร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- งานจัดพิมพ์วารสารสำนักการจราจรและขนส่ง ได้จัดพิมพ์วารสารฉบับที่ 2 จำนวน 4,500 เล่ม พร้อมจัดส่งให้หน่วยงานต่างๆ แล้ว - งานจัดพิมพ์หนังสือสถิติรายปี อยู่ระหว่างดำเนินการ (จำนวน 1,400 เล่ม ภาษาไทย จำนวน 1,200 เล่ม ภาษาอังกฤษ จำนวน 200 เล่ม)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(27) 31. ร้อยละของกล้อง CCTV เพื่อการจราจรที่ได้รับการบำรุงรักษา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
31. ร้อยละของกล้อง CCTV เพื่อการจราจรที่ได้รับการบำรุงรักษา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
80.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ส่งมอบงานงวดที่ 1-3 แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยูาระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(28) 33. ร้อยละของจำนวนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
33. ร้อยละของจำนวนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :80.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
80.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน TOR และราคากลาง - อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว 2.เห็นชอบจ้างแล้ว 3.อยู่ระหว่างหาตัวที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างหาตัวที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-อยู่ระหว่างดำเนินการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(29) 15. การจัดทำมาตรฐานแบบภูมิทัศน์ริมถนนและทางเท้าเพื่อทุกคนในสังคม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
15. การจัดทำมาตรฐานแบบภูมิทัศน์ริมถนนและทางเท้าเพื่อทุกคนในสังคม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ...

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการ...

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการตามแนวทางเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(30) 16. ร้อยละความสำเร็จของการจัดให้มีลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในสถานีระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
16. ร้อยละความสำเร็จของการจัดให้มีลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในสถานีระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :40.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
28.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
40.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขอเห็นชอบขอซื้อ/ขอจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างปรับแก้รายละเอียดโครงการเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เห็นชอบแบบรูปรายการแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาราคากลาง เพื่อจัดหาตัวผู้รับจ้าง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(31) 34. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้บริการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
34. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้บริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :83.89


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
83.89

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(32) 35. ร้อยละของจำนวนจุดที่ได้รับการจัดทำเครื่องหมายจราจรแล้วเสร็จ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
35. ร้อยละของจำนวนจุดที่ได้รับการจัดทำเครื่องหมายจราจรแล้วเสร็จ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :90.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
90.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รายงานการจัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานราคากลางแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการตามสัญญา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(33) 17. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Application BMA Traffic
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
17. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Application BMA Traffic

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 22-22-62 ลว.21 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการทอดแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมาย ผ่านทางเว็ปไซ BMA TRAFFIC

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลสำรวจความพึงพอใจ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(34) 18. การบูรณาการข้อมูลเชิงแผนที่ของโครงการด้านการจราจร เพื่อสนับสนุนการพัฒนา Smart City ของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
18. การบูรณาการข้อมูลเชิงแผนที่ของโครงการด้านการจราจร เพื่อสนับสนุนการพัฒนา Smart City ของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำหนังสือขอรายชื่อคณะทำงานการบูรณาการข้อมูลเชิงแผนที่ฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4839/2561 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประชุมคณะทำงานการบูรณาการข้อมูลเชิงแผนที่ฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของสำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำ ประชุมคณะทำงานการบูรณาการข้อมูลเชิงแผนที่ฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 24 เมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ประชุมคณะทำงานการบูรณาการข้อมูลเชิงแผนที่ฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ดำเนินการนำเข้าข้อมูลสาธารณูปโภคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 135 รายการ ประกอบด้วย 1. สำนักการจราจรและขนส่ง จำนวน 111 รายการ (ตามเอกสารแนบ 4) 2. สำนักการโยธา จำนวน 10 รายการ (ตามเอกสารแนบ 5) 3. สำนักการระบายน้ำ จำนวน 14 รายการ (ตามเอกสารแนบ 6) สำนักการจราจรและขนส่งอยู่ระหว่างพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง และพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้ข้อมูลการเดินทางเชื่อมต่อล้อ ราง เรือ และข้อมูลการเดินทางในรูปแบบอื่นๆ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี พ.ศ.2563 ซึ่งจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการให้ข้อมูลการเดินทางกับประชาชนได้ในอนาคต

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(35) 19. ร้อยละความสำเร็จของการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการเครือข่ายสายไฟเบอร์เส้นใยนำแสง (Fiber Optic)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
19. ร้อยละความสำเร็จของการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการเครือข่ายสายไฟเบอร์เส้นใยนำแสง (Fiber Optic)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
75.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(36) 36. ร้อยละความสำเร็จของโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
36. ร้อยละความสำเร็จของโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
48.50

100 / 100
2
67.50

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สัญญาเลขที่ 22-1-62 ลงวันที่ 24 ต.ค.61 ระยะเวลาดำเนินการ 11 เดือน 7 วัน เป็นเงิน 1856936 บาท ตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 12 พ.ย.61 ตรวจรับงานงวดที่ 2 วันที่ 13 ธ.ค.61

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ตรวจรับงาน งวดที่ 3 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ตรวจรับงานงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจรับงานงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ตรวจรับงานงวดที่ 6 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ตรวจรับงานงวดที่ 7 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ตรวจรับงานงวดที่ 8 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ตรวจรับงานงวดที่ 9 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ตรวจรับงานงวดที่ 10 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ตรวจรับงานงวดที่ 11 วันที่ 3 กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(37) 37. ร้อยละความสำเร็จของการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสาร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
37. ร้อยละความสำเร็จของการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสาร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :85.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
85.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาบำรุงรักษา

** สรุปผลการดำเนินงาน **