ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50340000

Home Home SED

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตประเวศ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตประเวศ

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 1.จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการฯ 2.สำรวจแหล่งข้อมูลกำเนิดน้ำเสียเพื่อจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 3.รวบรวมข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตประเวศส่งสำนักการระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 1.ดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 2.ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 1.ดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 2.ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 1.ดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 2.ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการในพื้นที่ 3.รวบรวมเอกสารผลการดำเนินโครงการฯ ส่งสำนักการระบายน้ำ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :26.29


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.87

100 / 100
2
9.55

100 / 100
3
15.44

0 / 0
4
26.29

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดอบรมสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนำมาผสมกับผักตบชวาในการทำความสะอาดคูคลอง ชุมชนคลองปักหลักพัฒนา มีเข้าร่วมกิจกรรม 60 คน และชุมชนสุเหร่าจระเข้ขบ เพื่อรองรับการดำเนินการบำบัดน้ำเสียในคลองจรเข้ขบ มีตัวแทนกลุ่มย่อยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน 2.สาธิตการคัดแยกเศษอาหารนำมาเลี้ยงเป็ดและเลี้ยงปลา โดยประสานกับตลาดนัมเบอร์วันและร้านค้าบริเวณศูนย์การค้านัมเบอร์วันแลนด์ ถนนรามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ 3.ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกผลไม้ โดยเศษผลไม้ จำนวน 22 ตัน ได้น้ำหมักชีวภาพ24,000 ลิตร 4.ผลิตปุ๋ยหมักจากเศษผลไม้หมักผสมเปลือกส้มและเศษผักเศษอาหาร โดยใช้เศษอาหาร 240 ตัน ได้ปุ๋ยหมัก จำนวน 300 ลูกบาศก์เมตร 5.เปิดโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพบริเวณถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก บริเวณคลองปักหลัก 2 เพื่อเป็นจุดเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักผักตบชวาผสมกับเศษผักและเศษผลไม้ โดยมีกำลังการผลิตวันละ 3 ตัน 6.แจกจ่ายเป็นปุ๋ยหมักแก่ประชาชน 30 ลูกบาศก์เมตร แจกน้ำหมักชีวภาพแก่ประชาชน 1,200 ลิตร รวมปริมาณมูลฝอย เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 จำนวน 2,293.12 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดอบรมการกระตุ้นการดำเนินงานแปรรูปน้ำหมักชีวภาพ ณ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ เพื่อรองรับการดำเนินการบำบัดน้ำเสียในคลองจรเข้ขบ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน และโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กิจกรรมในงาน ได้แก่ สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ให้ความรู้ในด้านการคัดแยกมูลฝอยเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เทน้ำหมักชีวภาพลงคลองจระเข้ขบเพื่อปรับสภาพน้ำ จำนวน 200 ลิตร แจกน้ำหมักชีวภาพให้แก่ผู้มาร่วมงาน จำนวน 200 ขวด เป็นต้น 2.ผลิตปุ๋ยหมักจากเศษผักผลไม้ ได้ผลผลิต 50 ลูกบาศก์เมตร ใช้เศษอาหารจำพวกเศษผักผลไม้ จำนวน 265 ตัน 3.ผลิตน้ำหมักจากเปลือกส้ม เปลือกสับปะรด ได้ผลผลิต 29,000 ลิตร ใช้เศษผักผลไม้ทั้งสิ้น จำนวน 29 ตัน 4.แจกจ่ายเป็นปุ๋ยหมักแก่ประชาชน 50 ลูกบาศก์เมตร แจกน้ำหมักชีวภาพแก่ประชาชน 2,400 ลิตร 5.จัดอบรมกลุ่มเป้าหมายชุมชนดอกไม้ คัดแยกขยะอินทรีย์นำมาผลิตปุ๋ยหมักแบบกองรวมและคัดแยกรวบรวมมูลฝอยเศษอาหารนำมาใช้เลี้ยงปลา โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลามารับไปใช้ประโยชน์ 6.จัดอบรมเจ้าหน้าที่และบุคลากรของโรงพยาบาลสิรินธรคัดแยกขยะเศษอาหารเพื่อนำไปใช้เลี้ยงสัตว์และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้บำบัดน้ำเสียและรดน้ำต้นไม้ในโรงพยาบาล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน รวมปริมาณเศษอาหารที่คัดแยกได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 3,734.2 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. คัดแยกขยะอินทรีย์นำมาผลิตปุ๋ยหมักแบบกองรวมและคัดแยกรวบรวมมูลฝอยเศษอาหารนำมาใช้เลี้ยงปลา โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลามารับไปใช้ประโยชน์ 2.รวบรวมเศษผักผลไม้ให้กับชุมชนบ้านม้ามารับไปเลี้ยงเป็ดเทศและเลี้ยงแพะ 3.ผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้บำบัดน้ำเสียและรดน้ำต้นไม้ภายในสำนักงานเขต 4. เทน้ำหมักชีวภาพลงคลองตาสาด ช่วงหมู่บ้านมิตรภาพ ซอย 6 ถึงถนนศรีนครินทร์ จำนวน 200 ลิตร และคลองจรเข้ขบ จำนวน 400 ลิตร เพื่อปรับสภาพน้ำ 5.แจกจ่ายปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพแก่ประชาชน จำนวน 500 คน รวมปริมาณเศษอาหารที่คัดแยกได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 6,025.84 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัดอบรมการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นน้ำหมักชีวภาพ ณ ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณริมคลองประเวศบุรีรมย์ในการลดปัญหาขยะประเภทเศษอาหารและนำมาใช้ประโยชน์ โดยนำมาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพใช้บำบัดน้ำเสีย ล้างห้องสุขา และรดน้ำต้นไม้ภายในครัวเรือนของตัวเอง 2.ผลิตปุ๋ยหมักจากเศษผักผลไม้ ได้ผลผลิต 50 ลูกบาศก์เมตร ใช้เศษอาหารจำพวกเศษผักผลไม้ จำนวน 165 ตัน 3.ผลิตน้ำหมักจากเปลือกส้ม ได้ผลผลิต 15,000 ลิตร ใช้เศษผักผลไม้ทั้งสิ้น จำนวน 15 ตัน 4.แจกจ่ายเป็นปุ๋ยหมักแก่ประชาชน 4 ลูกบาศก์เมตร แจกน้ำหมักชีวภาพแก่ประชาชน 200 ลิตร 5.ตรวจสอบจุดพักขยะพร้อมทั้งมอบถังรองรับมูลฝอยและตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากฯชุมชนสามัคคีธรรม 6.มอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการชักลากขยะของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ 7.มอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะชุมชนพร้อมทั้งตรวจสอบการปฎิบัติหน้าที่ อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนกระทุ่มเสือปลา 8.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนหมู่บ้านร่มเย็นพร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน 9.ตรวจสอบพร้อมทั้งประเมินผลงานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ 10.ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนซอยวาสเจริญ 11.ลงพื้นที่รณรงค์ แบบเคาะประตูบ้าน จัดรถประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ในชุมชน หมู่บ้านพงษ์นิมิตร หมู่บ้านธนาคารกรุงเทพ ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ 12.จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตเขตประเวศ เช่น สถานประกอบการ โรงพยาบาล บริษัท วัด ตลาด โรงเรียน ห้างร้านฯ สถานีบริการน้ำมัน และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานเขตประเวศ 13.จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะตามหลัก 3 R และสาธิตการคัดแยกอันตรายออกจากขยะทั่วไป ณ ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละของมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :17.06


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.73

100 / 100
2
10.04

100 / 100
3
15.28

0 / 0
4
17.06

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ลงพื้นที่รณรงค์ แบบเคาะประตูบ้าน จัดรถประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ในชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ อ่อนนุช 19 ไร่ อ่อนนุช 14 ไร่ และหมู่บ้านดีวัน ชุมชนบ้านม้า ชุมชนสุเหร่าเราะห์มาตุ้ลอิลสาม หมู่บ้านริมสวน ถนนอ่อนนุช ถนนสุขาภิบาล 2 2.สาธิตการคัดแยกขยะอันตราย ณ ชุมชนคลองมอญ 3.ประชุมเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย และพนักงานกวาด เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจนโยบายการจัดเก็บขยะอันตราย 4.จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตเขตประเวศ เช่น สถานประกอบการ โรงพยาบาล บริษัท วัด ตลาด โรงเรียน ห้างร้านฯ สถานีบริการน้ำมัน และเครือขายที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานเขตประเวศ 5.จัดกิจกรรมขยะอันตรายและสินค้าอุปโภคและบริโภค ณ ชุมชนคลองมอญ เพื่อให้ประชาชนคัดแยกขยะอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไปอย่างถูกวิธี 6.สนับสนุนถังรองรับมูลฝอยอันตราย ในชุมชนคลองมอญ และชุมชนบ้านม้า ปริมาณมูลฝอยอันตรายตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 รวม 12.15 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ลงพื้นที่รณรงค์ แบบเคาะประตูบ้าน จัดรถประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ในชุมชนริมคลองประเวศบุรีรมย์ หมู่บ้านนันทวัน หมู่บ้านเมืองทอง2/2 ตลาดพัฒนาการ และถนนสายหลักเฉลิมพระเกียรติ ร.9 2.สาธิตการคัดแยกขยะอันตราย โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์และโรงพยาบาลสิรินธร 3.ประชุมเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย และพนักงานกวาด เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจนโยบายการจัดเก็บขยะอันตราย 4.จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตเขตประเวศ เช่น สถานประกอบการ โรงพยาบาล บริษัท วัด ตลาด โรงเรียน ห้างร้านฯ สถานีบริการน้ำมัน และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานเขตประเวศ 5.สนับสนุนถังรองรับมูลฝอยอันตราย ในชุมชนคลองเคล็ด ชุมชนบ้านม้า ชุมชนทับช้างล่างฝั่งธน รวมปริมาณมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 กิโลกรัม จำนวน 23,890 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มาสเตอร์ไพรเวท หมู่บ้านปาร์คอเวนิว หมู่บ้านเซนโทร หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ 1 และตลาดยงเจริญ 2.จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตเขตประเวศ เช่น สถานประกอบการ โรงพยาบาล บริษัท วัด ตลาด โรงเรียน ห้างร้านฯ สถานีบริการน้ำมัน และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานเขตประเวศ 3.จัดประชุมเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย เพื่อขอความร่วมมือคัดแยกขยะอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตะหนักถึงพิษภัยของขยะอันตราย 4.จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะตามหลัก 3 R และสาธิตการคัดแยกอันตรายออกจากขยะทั่วไป ณ โรงพยาบาลสิรินธร รวมปริมาณมูลฝอยอันตรายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 32.36 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ลงพื้นที่รณรงค์ แบบเคาะประตูบ้าน จัดรถประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ในชุมชน หมู่บ้านพงษ์นิมิตร หมู่บ้านธนาคารกรุงเทพ ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ 2.จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตเขตประเวศ เช่น สถานประกอบการ โรงพยาบาล บริษัท วัด ตลาด โรงเรียน ห้างร้านฯ สถานีบริการน้ำมัน และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานเขตประเวศ 3.จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะตามหลัก 3 R และสาธิตการคัดแยกอันตรายออกจากขยะทั่วไป ณ ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ 4.สนับสนุนถังรองรับมูลฝอยอันตรายชุมชนบ้านม้า

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(4) การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.00

100 / 100
2
64.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานการขอติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวนแผนที่ตั้งไว้ 100 ดวง อยู่ระหว่างขั้นตอนขอจัดสรรเงิน จำนวน 27 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ในขั้นตอนของการเบิกจ่าย จำนวน 64 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยตามแผนที่ตั้งไว้ จำนาวน 100 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยตามแผนที่ตั้งไว้ จำนาวน 100 ดวง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

หน่วยนับ :ดวง

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :462.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ดวง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
462.00

100 / 100
2
462.00

100 / 100
3
462.00

0 / 0
4
462.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามแผน จำนวน 200 ดวง จำนวนที่ซ่อมแซม 462 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายละเอียดผลการดำเนินการ พื้นที่เสี่ยงภัยเป็นพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายมีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุอาชญากรรมกับประชาชน เดิม ปี 2562 มีจำนวน 8 จุด และปี 2563 มีการสำรวจและจัดทำบัญชีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน จำนวน 5 จุด และขอรายงานผลการดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงภัย มีรายละเอียดดังนี้คือ 1. การติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 พบว่าบริเวณจุดที่ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 5 จุด อยู่ในสภาพเรียบร้อยและไม่ต้องดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมและซ่อมแซมแต่อย่างใด และกล้องวงจรปิด (CCTV) ไม่ต้องดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมและมีการซ่อมแซมแต่อย่างใด 2. การดูแลตัดต้นไม้ การทำความสะอาดพื้นที่ ฯลฯ ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 พบว่าต้นไม้อยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกจุดและการทำความสะอาดพื้นที่ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 ครั้ง รวม 3 เดือน 15 ครั้ง 3. การติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 และเดือนพฤศจิกายน 2562 พบว่าบริเวณจุดเสี่ยงภัย จำนวน 5 จุด มีการติดตั้งแล้ว 3 จุด ยังไม่มีการติดตั้ง 2 จุด จำนวนกล้องติดตั้งอยู่เดิม 10 ตัว ใช้งานได้ปกติ จำนวน 10 ตัว และบริเวณจุดที่ 5 ซอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ตัดถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง 4. การติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 5 จุด พบว่าสภาพเรียบร้อย ครบถ้วนทุกจุด 5. การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่ โดยการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราเพื่อเป็นการป้องปรามการก่อเหตุอาชญากรรมหรือเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนครั้งการตรวจ (อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด) ผลการดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 พบว่าเดือนตุลาคม 2562 สามารถทำได้จำนวน 465 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2562 สามารถทำได้ จำนวน 450 ครั้งและเดือนธันวาคม 2562 สามารถทำได้ จำนวน 465 ครั้ง รวม 3 เดือน จำนวน 1,380 ครั้ง 6. รายงานสถิติการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่เขต ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 จำนวน 5 จุด 6.1 อาคารร้างพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 พื้นที่รับผิดชอบของ สน.ประเวศ 6.2 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 พื้นที่รับผิดชอบของ สน.ประเวศ 6.3 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 62 ตัดถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก พื้นที่รับชอบของ สน.อุดมสุข 6.4 สะพานลอยคนข้ามหน้าห้างซีคอนสแควร์ พื้นที่รับผิดชอบของ สน.ประเวศ 6.5 ซอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ตัดถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ พื้นที่รับผิดชอบของ สน.บางนา และไม่มีคดีอุบัติเหตุทั้ง 5 จุดแต่อย่างใด (รายละเอียดแนบท้ายตามแบบรายงานผลการดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย (การตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามโครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่) ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

พื้นที่เสี่ยงภัยเป็นพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายมีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุอาชญากรรมกับประชาชน เดิม ปี 2562 มีจำนวน 8 จุด และปี 2563 มีการสำรวจและจัดทำบัญชีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน จำนวน 5 จุด และขอรายงานผลการดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงภัย มีรายละเอียดดังนี้คือ 1. การติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 พบว่าบริเวณจุดที่ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 5 จุด อยู่ในสภาพเรียบร้อยและไม่ต้องดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมและซ่อมแซมแต่อย่างใด และกล้องวงจรปิด (CCTV) ไม่ต้องดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมและมีการซ่อมแซมแต่อย่างใด 2. การดูแลตัดต้นไม้ การทำความสะอาดพื้นที่ ฯลฯ ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2563 พบว่าต้นไม้อยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกจุดและการทำความสะอาดพื้นที่ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 ครั้ง รวม 3 เดือน 15 ครั้ง 3. การติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 พบว่าบริเวณจุดเสี่ยงภัย จำนวน 5 จุด มีการติดตั้งแล้ว 3 จุด ยังไม่มีการติดตั้ง 2 จุด จำนวนกล้องติดตั้งอยู่เดิม 10 ตัว ใช้งานได้ปกติ จำนวน 10 ตัว และบริเวณจุดที่ 5 ซอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ตัดถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง 4. การติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 5 จุด พบว่าสภาพเรียบร้อย ครบถ้วนทุกจุด 5. การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่ โดยการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราเพื่อเป็นการป้องปรามการก่อเหตุอาชญากรรมหรือเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนครั้งการตรวจ (อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด) ผลการดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 พบว่าเดือนมกราคม 2563 สามารถทำได้จำนวน 465 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำได้ จำนวน 435 ครั้งและเดือนมีนาคม 2563 สามารถทำได้ จำนวน 465 ครั้ง รวม 3 เดือน จำนวน 1,365 ครั้ง 6. รายงานสถิติการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่เขต ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 จำนวน 5 จุด 6.1 อาคารร้างพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 พื้นที่รับผิดชอบของ สน.ประเวศ 6.2 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 พื้นที่รับผิดชอบของ สน.ประเวศ 6.3 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 62 ตัดถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก พื้นที่รับชอบของ สน.อุดมสุข 6.4 สะพานลอยคนข้ามหน้าห้างซีคอนสแควร์ พื้นที่รับผิดชอบของ สน.ประเวศ 6.5 ซอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ตัดถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ พื้นที่รับผิดชอบของ สน.บางนา และไม่มีคดีอุบัติเหตุทั้ง 5 จุดแต่อย่างใด (รายละเอียดแนบท้ายตามแบบรายงานผลการดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย (การตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามโครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่) ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

พื้นที่เสี่ยงภัยเป็นพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายมีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุอาชญากรรมกับประชาชน เดิม ปี 2562 มีจำนวน 8 จุด และปี 2563 มีการสำรวจและจัดทำบัญชีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน จำนวน 5 จุด และขอรายงานผลการดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงภัย มีรายละเอียดดังนี้คือ 1. การติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 พบว่าบริเวณจุดที่ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 5 จุด อยู่ในสภาพเรียบร้อยและไม่ต้องดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมและซ่อมแซมแต่อย่างใด และกล้องวงจรปิด (CCTV) ไม่ต้องดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมและมีการซ่อมแซมแต่อย่างใด 2. การดูแลตัดต้นไม้ การทำความสะอาดพื้นที่ ฯลฯ ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 พบว่าต้นไม้อยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกจุดและการทำความสะอาดพื้นที่ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 ครั้ง รวม 3 เดือน 15 ครั้ง 3. การติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 พบว่าบริเวณจุดเสี่ยงภัย จำนวน 5 จุด มีการติดตั้งแล้ว 3 จุด ยังไม่มีการติดตั้ง 2 จุด จำนวนกล้องติดตั้งอยู่เดิม 10 ตัว ใช้งานได้ปกติ จำนวน 10 ตัว และบริเวณจุดที่ 5 ซอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ตัดถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง 4. การติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 5 จุด พบว่าสภาพเรียบร้อย ครบถ้วนทุกจุด 5. การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่ โดยการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราเพื่อเป็นการป้องปรามการก่อเหตุอาชญากรรมหรือเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนครั้งการตรวจ (อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด) ผลการดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 พบว่าเดือนเมษายน 2563 สามารถทำได้จำนวน 450 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2563 สามารถทำได้ จำนวน 465 ครั้งและเดือนมิถุนายน 2563 สามารถทำได้ จำนวน 450 ครั้ง รวม 3 เดือน จำนวน 1,365 ครั้ง 6. รายงานสถิติการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่เขต ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 จำนวน 5 จุด 6.1 อาคารร้างพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 พื้นที่รับผิดชอบของ สน.ประเวศ 6.2 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 พื้นที่รับผิดชอบของ สน.ประเวศ 6.3 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 62 ตัดถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก พื้นที่รับชอบของ สน.อุดมสุข 6.4 สะพานลอยคนข้ามหน้าห้างซีคอนสแควร์ พื้นที่รับผิดชอบของ สน.ประเวศ 6.5 ซอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ตัดถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ พื้นที่รับผิดชอบของ สน.บางนา และไม่มีคดีอุบัติเหตุทั้ง 5 จุดแต่อย่างใด (รายละเอียดแนบท้ายตามแบบรายงานผลการดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย (การตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามโครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่) ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

พื้นที่เสี่ยงภัยเป็นพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายมีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุอาชญากรรมกับประชาชน เดิม ปี 2562 มีจำนวน 8 จุด และปี 2563 มีการสำรวจและจัดทำบัญชีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน จำนวน 5 จุด และขอรายงานผลการดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงภัย มีรายละเอียดดังนี้คือ 1. การติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 พบว่าบริเวณจุดที่ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 5 จุด อยู่ใน สภาพเรียบร้อยและไม่ต้องดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมและซ่อมแซมแต่อย่างใด และกล้องวงจรปิด (CCTV) ไม่ต้องดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมและมีการซ่อมแซมแต่อย่างใด 2. การดูแลตัดต้นไม้ การทำความสะอาดพื้นที่ ฯลฯ ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 พบว่าต้นไม้อยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกจุดและการทำความสะอาดพื้นที่ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 ครั้ง รวม 3 เดือน 15 ครั้ง 3. การติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 พบว่าบริเวณจุดเสี่ยงภัย จำนวน 5 จุด มีการติดตั้งแล้ว 3 จุด ยังไม่มีการติดตั้ง 2 จุด จำนวนกล้องติดตั้งอยู่เดิม 10 ตัว ใช้งานได้ปกติ จำนวน 10 ตัว และบริเวณจุดที่ 5 ซอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ตัดถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง 4. การติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 5 จุด พบว่าสภาพเรียบร้อย ครบถ้วนทุกจุด 5. การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่ โดยการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราเพื่อเป็นการป้องปรามการก่อเหตุอาชญากรรมหรือเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนครั้งการตรวจ (อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด) ผลการดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 พบว่าเดือนกรกฎาคม 2563 สามารถทำได้จำนวน 465 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2563 สามารถทำได้ จำนวน 465 ครั้งและเดือนกันยายน 2563 สามารถทำได้ จำนวน 450 ครั้ง รวม 3 เดือน จำนวน 1,380 ครั้ง 6. รายงานสถิติการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่เขต ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 จำนวน 5 จุด 6.1 อาคารร้างพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 พื้นที่รับผิดชอบของ สน.ประเวศ 6.2 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 พื้นที่รับผิดชอบของ สน.ประเวศ 6.3 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 62 ตัดถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก พื้นที่รับชอบของ สน.อุดมสุข 6.4 สะพานลอยคนข้ามหน้าห้างซีคอนสแควร์ พื้นที่รับผิดชอบของ สน.ประเวศ 6.5 ซอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ตัดถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ พื้นที่รับผิดชอบของ สน.บางนา และไม่มีคดีอุบัติเหตุทั้ง 5 จุดแต่อย่างใด (รายละเอียดแนบท้ายตามแบบรายงานผลการดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย (การตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามโครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่) ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สรุประหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 (รายไตรมาสที่ 1) โครงการนี้เชื่อมโยงกันโครงการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันการเกิดอาชญากรรมและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ สนองตอบนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ด้านความปลอดภัย และทำให้ประชาชนในพื้นที่เขตมีความเชื่อมั่นในชีวิตและทรัพย์สิน และจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 85

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุประหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 (รายไตรมาสที่ 2) โครงการนี้เชื่อมโยงกันโครงการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันการเกิดอาชญากรรมและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ สนองตอบนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ด้านความปลอดภัย และทำให้ประชาชนในพื้นที่เขตมีความเชื่อมั่นในชีวิตและทรัพย์สิน และจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 85

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สรุประหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 (รายไตรมาสที่ 3) โครงการนี้เชื่อมโยงกันโครงการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันการเกิดอาชญากรรมและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ สนองตอบนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ด้านความปลอดภัย และทำให้ประชาชนในพื้นที่เขตมีความเชื่อมั่นในชีวิตและทรัพย์สิน และจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 85

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุประหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 (รายไตรมาสที่ 4) โครงการนี้เชื่อมโยงกันโครงการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันการเกิดอาชญากรรมและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ สนองตอบนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ด้านความปลอดภัย และทำให้ประชาชนในพื้นที่เขตมีความเชื่อมั่นในชีวิตและทรัพย์สิน และจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) จำนวนครั้งในการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จำนวนครั้งในการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :80.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
80.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่ โดยการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราเพื่อเป็นการป้องปรามการก่อเหตุอาชญากรรมหรือเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนครั้งการตรวจ (อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด) ผลการดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 พบว่าเดือนตุลาคม 2562 สามารถทำได้จำนวน 465 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2562 สามารถทำได้ จำนวน 450 ครั้งและเดือนธันวาคม 2562 สามารถทำได้ จำนวน 465 ครั้ง รวม 3 เดือน จำนวน 1,380 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่ โดยการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราเพื่อเป็นการป้องปรามการก่อเหตุอาชญากรรมหรือเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนครั้งการตรวจ (อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด) ผลการดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 พบว่าเดือนมกราคม 2563 สามารถทำได้จำนวน 465 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำได้ จำนวน 435 ครั้งและเดือนมีนาคม 2563 สามารถทำได้ จำนวน 465 ครั้ง รวม 3 เดือน จำนวน 1,365 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่ โดยการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราเพื่อเป็นการป้องปรามการก่อเหตุอาชญากรรมหรือเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนครั้งการตรวจ (อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด) ผลการดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 พบว่าเดือนเมษายน 2563 สามารถทำได้จำนวน 450 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2563 สามารถทำได้ จำนวน 465 ครั้งและเดือนมิถุนายน 2563 สามารถทำได้ จำนวน 450 ครั้ง รวม 3 เดือน จำนวน 1,365 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่ โดยการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราเพื่อเป็นการป้องปรามการก่อเหตุอาชญากรรมหรือเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนครั้งการตรวจ (อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด) ผลการดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 พบว่าเดือนกรกฎาคม 2563 สามารถทำได้จำนวน 465 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2563 สามารถทำได้ จำนวน 465 ครั้งและเดือนกันยายน 2563 สามารถทำได้ จำนวน 450 ครั้ง รวม 3 เดือน จำนวน 1,380 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน -ดำเนินการจัดซื้่อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการดังกล่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยกเลิกโครงการและดำเนินการส่งเงินคืน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ยกเลิกโครงการและดำเนินการส่งเงินคืน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) ร้อยละของสถานประกอบการที่ร่วมดำเนินการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ร้อยละของสถานประกอบการที่ร่วมดำเนินการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :55.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 1.จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 2.จัดทำฐานข้อมูลจำนวนสถานประกอบการในพื้นที่เขตประเวศ 3. จัดทำแผนปฏิบัติงาน 4.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติดและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแก่ผู้ประกอบการ จำนวน 12 แห่ง 2.สุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ จำนวน 15 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติดและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแก่ผู้ประกอบการ จำนวน 23 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติดและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแก่ผู้ประกอบการ จำนวน 23 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติดและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแก่ผู้ประกอบการ จำนวน 15 แห่ง 2. รวบรวมข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(12) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1)สำรวจคลองในพื้นที่ 2)เตรียมจัดทำแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1)ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน 2)จัดทำร่างแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1)ขออนุมัติแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

(13) ร้อยละความสำเร็จในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
ร้อยละความสำเร็จในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
70.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ลงนามสัญญาไปแล้ว 2 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเบิกจ่าย แล้วเสร็จ 1 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ยกเลิก โครงการปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. จำนวน 3 โครงการ -ลงนามสัญญา 3 โครงการ ดำเนินการต่อในปี 64 โดยใช้เงินยืมเงินสะสม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(14) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 1.จัดทำโครงการฯ ขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขต 2.จัดทำแผนการปฏิบัติงานตามโครงการและดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะด้านการภาพ ตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนของจุลินทรีย์และสารเคมีในอาหารของสถานประกอบ จำนวน 90 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 1.จัดทำแผนการปฏิบัติงานตามโครงการและดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะด้านการภาพ ตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนของจุลินทรีย์และสารเคมีในอาหารของสถานประกอบการ จำนวน 90 แห่ง 2.จัดทำฏีกาเบิกจ่ายค่าอาหารนอกเวลา 3. จัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์ฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 1.จัดทำแผนการปฏิบัติงานตามโครงการและดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะด้านการภาพ ตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนของจุลินทรีย์และสารเคมีในอาหารของสถานประกอบ จำนวน 50 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 1.จัดทำแผนการปฏิบัติงานตามโครงการและดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะด้านการภาพ ตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนของจุลินทรีย์และสารเคมีในอาหารของสถานประกอบ จำนวน 40 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(15) ร้อยละความสำเร็จในการการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :125.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
125.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายเทศกิจ 1. ดำเนินการกวดขัน จัดเก็บ และปรับป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะ 2. ดำเนินการกวดขัน ตักเตือน ปรับ เพื่อไม่ให้มีการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ ขึ้นมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้า ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 1. ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนอ่อนนุช ตั้งแต่แยกประเวศ ถึงสะพานคลองวัดกระทุ่มเสือปลา 2. ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้บนทางเท้าและเกาะกลางถนนอ่อนนุช ฝ่ายโยธา 1. ดำเนินการทาสีขอบทางเท้าช่วงสะพานข้ามคลองจรเข้ขบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายเทศกิจ 1. ดำเนินการกวดขัน จัดเก็บ และปรับป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะ 2. ดำเนินการกวดขัน ตักเตือน ปรับ เพื่อไม่ให้มีการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ ขึ้นมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้า ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 1. ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนอ่อนนุช 2. ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้บนทางเท้าและเกาะกลางถนนอ่อนนุช และปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนอ่อนนุช (ต้นราชพฤกษ์ และหญ้านวลน้อย) ฝ่ายโยธา 1. ดำเนินการทาสีขอบทางเท้าถนนอ่อนนุช ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่คลองตาพุกถึงคลองสองห้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายเทศกิจ 1. ดำเนินการกวดขัน จัดเก็บ และปรับป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะ 2. ดำเนินการกวดขัน ตักเตือน ปรับ เพื่อไม่ให้มีการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ ขึ้นมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้า ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 1. ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนอ่อนนุช 2. ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้บนทางเท้าและเกาะกลางถนนอ่อนนุช และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำอัตลักษณ์ถนนอ่อนนุช

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายเทศกิจ 1. ดำเนินการกวดขัน จัดเก็บ และปรับป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะ 2. ดำเนินการกวดขัน ตักเตือน ปรับ เพื่อไม่ให้มีการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ ขึ้นมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้า ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 1. ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนอ่อนนุช 2. ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้บนทางเท้าและเกาะกลางถนนอ่อนนุช และดำเนินการจัดทำอัตลักษณ์ถนน ฝ่ายโยธา ดำเนินการปรับปรุงทางเท้าตามที่ตรวจสอบพบ จำนวน 38 จุด -การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน - สำนักงานเขตประเวศดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก (ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ) จำนวน 2 ครั้ง ผู้ตอบแบบสอบถามครั้งละ 150 ชุด ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ครั้งที่ 1 – ร้อยละ 87.05 อยู่ในระดับมาก ครั้งที่ 2 – ร้อยละ 90.60 อยู่ในระดับดีมาก เฉลี่ยร้อยละ 88.83 อยู่ในระดับมาก -สรุปผลการดำเนินการรายงานผู้อำนวยการเขต และสำเนาแจ้งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการ รายงานผู้อำนวยการเขตประเวศทราบ และสำเนาแจ้งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการบังคับการตามมาตรการและกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการบังคับการตามมาตรการและกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขัน ไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาขาย ณ จุดเดิม สรุปผลการดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 6 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 6 ครั้ง เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 6 ครั้ง สรุปผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 1 จำนวน 18 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขัน ไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาขาย ณ จุดเดิม สรุปผลการดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ เดือนมกราคม 2563 จำนวน 279 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 261 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 279 ครั้ง สรุปผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 2 จำนวน 819 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขัน ไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาขาย ณ จุดเดิม สรุปผลการดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ เดือนเมษายน 2563 จำนวน 270 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 279 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 270 ครั้ง สรุปผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 3 จำนวน 819 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขัน ไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาขาย ณ จุดเดิม สรุปผลการดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 279 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 279 ครั้ง เดือนกันยายน 2563 จำนวน 270 ครั้ง สรุปผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 4 จำนวน 828 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ร้อยละเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการจัดให้มีจุดปฏิบัติงานกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า จำนวน 3 จุด และจัดให้มีการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต โดยการแจกใบปลิว แผ่นพับ ประกาศหรือใช้รถยนต์เคลื่อนที่ เครื่องขยายเสียงและให้ความรู้ ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อปลูกจิตสำนึกในการกระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 จำนวน 15 เรื่อง มีรายละเอียดดังนี้คือ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 3 เรื่อง เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 6 เรื่องและเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 6 เรื่อง รวมผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 1 จำนวน 15 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการจัดให้มีจุดปฏิบัติงานกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า จำนวน 3 จุด และจัดให้มีการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต โดยการแจกใบปลิว แผ่นพับ ประกาศหรือใช้รถยนต์เคลื่อนที่ เครื่องขยายเสียงและให้ความรู้ ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อปลูกจิตสำนึกในการกระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 จำนวน 15 เรื่อง มีรายละเอียดดังนี้คือ เดือนมกราคม 2563 จำนวน 3 เรื่อง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 6 เรื่องและเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 6 เรื่อง รวมผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 2 จำนวน 15 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการจัดให้มีจุดปฏิบัติงานกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า จำนวน 3 จุด และจัดให้มีการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต โดยการแจกใบปลิว แผ่นพับ ประกาศหรือใช้รถยนต์เคลื่อนที่ เครื่องขยายเสียงและให้ความรู้ ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อปลูกจิตสำนึกในการกระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 จำนวน 15 เรื่อง มีรายละเอียดดังนี้คือ - เดือนเมษายน 2563 กวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฯบนทางเท้า จำนวน 5 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 10,000 บาท และไม่พบว่ามีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด - เดือนพฤษภาคม 2563 กวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฯบนทางเท้า จำนวน 5 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 10,000 บาท และพบว่ามีเรื่องร้องเรียน จำนวน 4 เรื่อง - เดือนมิถุนายน 2563 กวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฯบนทางเท้า จำนวน 3 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 6,000 บาท และพบว่ามีเรื่องร้องเรียน จำนวน 11 เรื่อง รวมผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 3 จำนวน 15 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้ดำเนินการจัดให้มีจุดปฏิบัติงานกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า จำนวน 3 จุด และจัดให้มีการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต โดยการแจกใบปลิว แผ่นพับ ประกาศหรือใช้รถยนต์เคลื่อนที่ เครื่องขยายเสียงและให้ความรู้ ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อปลูกจิตสำนึกในการกระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 จำนวน 15 เรื่อง มีรายละเอียดดังนี้คือ - เดือนกรกฎาคม 2563 กวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฯบนทางเท้า จำนวน 6 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 12,000 บาท และพบว่ามีเรื่องร้องเรียน จำนวน 4 เรื่อง - เดือนสิงหาคม 2563 กวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฯบนทางเท้า จำนวน 5 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 10,000 บาท และพบว่ามีเรื่องร้องเรียน จำนวน 1 เรื่อง - เดือนกันยายน 2563 กวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฯบนทางเท้า จำนวน 9 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 18,000 บาท และพบว่ามีเรื่องร้องเรียน จำนวน 3 เรื่อง รวมผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 4 จำนวน 8 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) ร้อยละความสำเร็จในการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้ายฯ จำแนกรายเขต
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้ายฯ จำแนกรายเขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การปฏิบัติงานในการตรวจตรา กวดขันและดำเนินการ กรณีมีการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในที่สาธารณะในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 8 เส้นทางหลักและได้ดำเนินการจับกุมผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 10 เดือนตุลาคม 2562 จับกุมผู้กระทำผิด จำนวน 3 ราย และเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 5,000 บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 จับกุมผู้กระทำผิด จำนวน 6 ราย และเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 12,000 บาท เดือนธันวาคม 2562 จับกุมผู้กระทำผิด จำนวน 6 ราย และเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 18,000 บาท รวม 3 เดือน จับกุมผู้กระทำผิด จำนวน 15 ราย และเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 35,000บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การปฏิบัติงานในการตรวจตรา กวดขันและดำเนินการ กรณีมีการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในที่สาธารณะในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 8 เส้นทางหลักและได้ดำเนินการจับกุมผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 10 เดือนมกราคม 2563 จับกุมผู้กระทำผิด จำนวน 1 ราย และเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 5,000 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จับกุมแล้วปรากฎว่าไม่พบผู้กระทำผิด เดือนมีนาคม 2563 จับกุมแล้วปรากฎว่าไม่พบผู้กระทำผิด รวม 3 เดือน จับกุมผู้กระทำผิด จำนวน 1 ราย และเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 5,000บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การปฏิบัติงานในการตรวจตรา กวดขันและดำเนินการ กรณีมีการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในที่สาธารณะในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 8 เส้นทางหลักและได้ดำเนินการจับกุมผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 10 เดือนเมษายน 2563 จับกุมแล้วปรากฎว่าไม่พบผู้กระทำผิด เดือนพฤษภาคม 2563 จับกุมแล้วปรากฎว่าไม่พบผู้กระทำผิด เดือนมิถุนายน 2563 จับกุมผู้กระทำผิด จำนวน 2 ราย และเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 8,000 บาท รวม 3 เดือน จับกุมผู้กระทำผิด จำนวน 2 ราย และเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 8,000บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การปฏิบัติงานในการตรวจตรา กวดขันและดำเนินการ กรณีมีการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในที่สาธารณะในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 8 เส้นทางหลักและได้ดำเนินการจับกุมผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 10 เดือนกรกฎาคม 2563 จับกุมผู้กระทำผิด จำนวน 2 ราย และเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 6,500 บาท เดือนสิงหาคม 2563 จับกุมแล้วปรากฎว่าไม่พบผู้กระทำผิด เดือนกันยายน 2563 จับกุมผู้กระทำผิด จำนวน 1 ราย และเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 5,000 บาท รวม 3 เดือน จับกุมผู้กระทำผิด จำนวน 3 ราย และเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 11,500บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการมีจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับ ในที่สาธารณะ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการมีจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับ ในที่สาธารณะ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการปฏิบัติงานประจำจุดกวดขันทิ้ง-จับปรับ ตามโครงการฯ โดยการจัดให้มีจุดกวดขัน ทิ้งสิ่งใด ๆ ในพื้นที่สาธารณะ อย่างน้อย 1 จุด ผลการดำเนินการสามารถทำได้ 1 จุด และจัดให้กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต เป้าหมายเดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการสามารถทำได้ 1 จุด และกิจกรรมรณรงค์ จำนวน 2 ครั้งต่อเดือน และไม่พบว่ามีผู้กระทำความผิดและดำเนินการเปรียบเทียบปรับแต่อย่างใด รวม 1 จุด (3 เดือน) และกิจกรรมรณรงค์ฯ 6 ครั้ง (3 เดือน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการปฏิบัติงานประจำจุดกวดขันทิ้ง-จับปรับ ตามโครงการฯ โดยการจัดให้มีจุดกวดขัน ทิ้งสิ่งใด ๆ ในพื้นที่สาธารณะ อย่างน้อย 1 จุด ผลการดำเนินการสามารถทำได้ 1 จุด และจัดให้กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต เป้าหมายเดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 สรุปผลการดำเนินการสามารถทำได้ 1 จุด และกิจกรรมรณรงค์ จำนวน 2 ครั้งต่อเดือน และไม่พบว่ามีผู้กระทำความผิดและดำเนินการเปรียบเทียบปรับแต่อย่างใด รวม 1 จุด (3 เดือน) และกิจกรรมรณรงค์ฯ 6 ครั้ง (3 เดือน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการปฏิบัติงานประจำจุดกวดขันทิ้ง-จับปรับ ตามโครงการฯ โดยการจัดให้มีจุดกวดขัน ทิ้งสิ่งใด ๆ ในพื้นที่สาธารณะ อย่างน้อย 1 จุด ผลการดำเนินการสามารถทำได้ 1 จุด และจัดให้กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต เป้าหมายเดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 สรุปผลการดำเนินการสามารถทำได้ 1 จุด และกิจกรรมรณรงค์ จำนวน 2 ครั้งต่อเดือน และไม่พบว่ามีผู้กระทำความผิดและดำเนินการเปรียบเทียบปรับแต่อย่างใด รวม 1 จุด (3 เดือน) และกิจกรรมรณรงค์ฯ 6 ครั้ง (3 เดือน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้ดำเนินการปฏิบัติงานประจำจุดกวดขันทิ้ง-จับปรับ ตามโครงการฯ โดยการจัดให้มีจุดกวดขัน ทิ้งสิ่งใด ๆ ในพื้นที่สาธารณะ อย่างน้อย 1 จุด ผลการดำเนินการสามารถทำได้ 1 จุด และจัดให้กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต เป้าหมายเดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 สรุปผลการดำเนินการสามารถทำได้ 1 จุด และกิจกรรมรณรงค์ จำนวน 2 ครั้งต่อเดือน และไม่พบว่ามีผู้กระทำความผิดและดำเนินการเปรียบเทียบปรับแต่อย่างใด รวม 1 จุด (3 เดือน) และกิจกรรมรณรงค์ฯ 6 ครั้ง (3 เดือน)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(20) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2. สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไตรมาสที่ 1 จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 2.1 ที่ว่างริมทางใกล้ประตูทางเข้าสวนหลวง ร.8 ด้านประตูเฟื้องฟ้า ขนาดพื้นที่ 1 งาน รหัสพื้นที่ 17271 2.2 ที่ว่างริมทางถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ด้านข้างศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ขนาดพื้นที่ 1 งาน รหัสพื้นที่ 17270 2.3 ที่ว่างริมทางถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ด้านข้างศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ขนาดพื้นที่ 1 งาน รหัสพื้นที่ 17269

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูกตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพัฒนาการใหม่ 2. สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไตรมาสที่ 2 จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 2.1 ที่ว่างถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 39 แยก 2 ขนาดพื้นที่ 1 งาน รหัสพื้นที่ 17445 2.2 ที่ว่างถนนเฉลิมพระเกียติ ร.9 ซอย 39 ซอย 2 ขนาดพื้นที่ 1 งาน รหัสพื้นที่ 17446 2.3 ที่ว่างถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซอย 39 ซอย 3 ขนาดพื้นที่ 1 งาน รหัสพื้นที่ 17447

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูกตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 2. สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไตรมาสที่ 3 จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 2.1 ที่ว่างริมทางถนนกาญจนาภิเษกติดกับหมู่บ้านนาราโฮม ขนาดพื้นที่ 13 ไร่ รหัสพื้นที่ 17676 2.2 ที่ว่างริมทางถนนกาญจนาภิเษก ซอย 39 ขนาดพื้นที่ 7 ไร่ รหัสพื้นที่ 17677 2.3 ที่ว่างริมทางถนนกาญจนาภิเษกติดกับคลองปากน้ำ ขนาดพื้นที่ 7 ไร่ รหัสพื้นที่ 17678

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเรียบร้อย 2. สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไตรมาสที่ 4 จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 2.1 ที่ว่างริมทางด้านหลังอาคารดีคอนโด ขนาดพื้นที่ 13 ไร่ รหัสพื้นที่ 17920 2.2 ที่ว่างริมทางหลังหมู่บ้านสุธาทิพย์ ขนาดพื้นที่ 10 ไร่ รหัสพื้นที่ 17921 2.3 ที่ว่างริมทางถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ใกล้ทางลัดเข้าดีคอนโด ขนาดพื้นที่ 4 ไร่ รหัสพื้นที่ 1717922

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(21) จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ภูมิปัญญา

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชนในชุมชน และชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่เขตประเวศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการสำรวจภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตประเวศเพื่อคัดเลือกเป็นภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตประเวศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- คัดเลือก นางสาวสุปราณี เส็งสืบผล อายุ 65 ปี ภูมิปัญญา ด้านคหกรรม “ข้าวเกรียบปากหม้อ”

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดทำบัญชีข้อมูลภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(22) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :84.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
84.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำเเผนออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเเก้ไขปัญหาหนี้สินเเละความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่ข้าราชการ/ลูกจ้างฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลูกจ้างสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 800 คน วันที่ 18,19,25,26 มกราคม, 3,4,5,6 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ติดตามผู้ผ่านการอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการสำรวจติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากกลุ่มเป้าหมาย 800 คน สามารถจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ได้ จำนวน 672 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(23) ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :23.33


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
23.33

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำรวจความต้องการของชุมชนเพื่อกำหนดหลักสูตรวิชาในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดอบรมวิชาชีพ จำนวน 10 วิชา 20 ครั้ง วันที่ 22 ก.พ. - 8 มีนาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย 300 คน ณ ชุมชนในพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ติดตามผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ กลุ่มเป้าหมาย 300 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการติดตามผู้เข้ารับการอบรมจากกลุ่มเป้าหมาย 300 คน สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริมได้ จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(24) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ในข้ันตอนการสอนเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ในข้ันตอนดำเนินการสอบรอประกาศผลสอบ O-NET

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 -คะแนนรวมทุกระดับชั้น 17.91 - คะแนนสำนักงานเขต 5.96 - ร้อยละความสำเร็จของสำนักงานเขต 59.69

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 -คะแนนรวมทุกระดับชั้น 17.91 - คะแนนสำนักงานเขต 5.96 - ร้อยละความสำเร็จของสำนักงานเขต 59.69

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(25) ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ในข้ันตอนจัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครได้ผ่านมาตราฐานวิชาชีพ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ในระหว่างจัดเตรียมการประชุมครู แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงต้องเลื่อนการประชุมไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดประชุมครูผ่านโปรแกรมZOOM ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดประชุมครูผ่านโปรแกรมZOOM ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(26) ร้อยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศทราบ เกี่ยวกับโครงการนี้เพื่อนำไปใช้ในโรงเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โรงเรียนได้ดำเนินจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเสร็จสิ้นแล้ว และได้สรุปผลการดำเนินงานมาที่สำนักงานเขตแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปผลการดำเนินการดำเนินงานให้ผอ.เขตทราบ เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(27) จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสำคัญต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสำคัญต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

0 / 0
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทำบุญตักบาตร “หิ้วปิ่นโต สวมผ้าไทยใส่บาตรพระ” ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณท่าน้ำวัดระทุ่มเสือปลา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สวนพัฒนาภิรมย์ เขตประเวศ กทม. - กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาด้านอาชีพเขตประเวศ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ - จัดกิจกรรมปั่นจักรยานตามเส้นทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2562 - จัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจัดกิจกรรม ประกวดส้มตำลีลาสามัคคีชุมชน โรตีมะตะบะ สวนถาด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ สวนสุขภาพและลานกีฬาประเวศ จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ศาลเจ้าปึงเถ่ากง เขตประเวศ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(28) ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขตได้รับการสำรวจ จัดเก็บและจัดทำระบบฐานข้อมูล
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขตได้รับการสำรวจ  จัดเก็บและจัดทำระบบฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานความก้าวหน้าของานให้สำนักผังเมือง ดังนี้ 1) ขออนุมัติโครงการ 2) ส่งรายงานสำนักผังเมือง ตามหนังสือสำนักงานเขตประเวศ ที่กท 7303/9665 ลว. 1 พ.ย. 62 เรื่อง รายงานการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร(เชิงรายการ) เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 31 ราย 2) ส่งรายงานสำนักผังเมือง ตามหนังสือสำนักงานเขตประเวศ ที่กท 7303/10733 ลว. 8 ธ.ค. 62 เรื่อง รายงานการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร(เชิงรายการ) เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 58 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เดือน มกราคม 2563 ส่งรายงานสำนักผังเมือง ตามหนังสือสำนักงานเขตประเวศ ที่ กท 7303/10733 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรื่อง รายงานการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร(เชิงรายการ) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 56 ราย - เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ส่งรายงานสำนักผังเมือง ตามหนังสือสำนักงานเขตประเวศ ที่ กท 7303/130 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รายงานการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร(เชิงรายการ) ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวน 45 ราย - เดือน มีนาคม 2563 ส่งรายงานสำนักผังเมือง ตามหนังสือสำนักงานเขตประเวศ ที่ กท 7303/1995 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่อง รายงานการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร(เชิงรายการ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 45 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือน เมษายน 2563 ส่งรายงานสำนักผังเมือง ตามหนังสือสำนักงานเขตประเวศ ที่ กท 7303/2791 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง รายงานการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร(เชิงรายการ) ประจำเดือน มีนาคม จำนวน 46 ราย - เดือน พฤษภาคม 2563 ส่งรายงานสำนักผังเมือง ตามหนังสือสำนักงานเขตประเวศ ที่ กท 7303/3581 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง รายงานการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร(เชิงรายการ) ประจำเดือน เมษายน 2563 จำนวน 55 ราย - เดือน มิถุนายน 2563 ส่งรายงานสำนักผังเมือง ตามหนังสือสำนักงานเขตประเวศ ที่ กท 7303/4317 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง รายงานการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร(เชิงรายการ) ประจำเดือน พฤาภาคม 2563 จำนวน 45 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ส่งรายงานสำนักผังเมือง ตามหนังสือสำนักงานเขตประเวศ ที่ กท 7303/5194 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รายงานการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร(เชิงรายการ) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 31 ราย ส่งรายงานสำนักผังเมือง ตามหนังสือสำนักงานเขตประเวศ ที่ กท 7303/5876 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร(เชิงรายการ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 42 ราย 2) ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(29) จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :6.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

0 / 0
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์ท้องถิ่นเขตประเวศ วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แบมะฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้บ้านเจียระไนพลอย และศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 มกราคม 2563 - กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 - กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- กิจกรรมที่ 6 พืชพันธุ์หรรษากิจกรรมสร้างสัมพันธ์ในครอบครัว วันที่ 11 ก.ค.63 ณ ชุมชนสหกรณ์เคหสถานชุมชนบัวหลวงจำกัด วันที่ 12 ก.ค.63 ณ ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ วันที่ 18 ก.ค.63 ณ ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ วันที่ 19 ก.ค.63 ณ ชุมชนสุเหร่าคลองเคล็ดและหมู่บ้านเสรี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(30) - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ผลผลิต) - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
- จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ผลผลิต)
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :11.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
6.00

0 / 0
4
11.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำเเผนการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตประเวศให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนสุเหร่าทางควาย ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมการแปรรูปสมุนไพรให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563ณ ชุมชนมัสยิดดอกไม้ ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรมการเพาะเห็ดฟางตะกร้า/เห็ดภูฐานให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลอย ครั้งที่ 4 จัดกิจกรรมการแปรรูปผักตบชวาให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ ครั้งที่ 5 กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้แก่กลุ่มอาชีพน้ำพริก แปรรูป วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนมัสยิดดอกไม้ ครั้งที่ 6 จัดกิจกรรมการเพาะเห็ดฟางตะกร้า/เห็ดภูฐานให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปวันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนสหกรณ์เคหสถานชุมชนบัวหลวงจำกัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - ตรวจเยี่ยมเกษตรกร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ครั้งที่ 7 จัดกิจกรรมถ่ายทอดทักษะความรู้ทางการเกษตรและรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ณ ชุมชนสหกรณ์เคหสถานชุมชนบัวหลวงจำกัด ครั้งที่ 8 จัดกิจกรรมถ่ายทอดทักษะความรู้ทางการเกษตรและรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ณ ชุมชนริมคลองประเวศ ฝั่งเหนือ ครั้งที่ 9 จัดกิจกรรมถ่ายทอดทักษะความรู้ทางการเกษตรและรับสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ ชุมชนกระทุ่มเสือปลา ครั้งที่ 10 จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำกิจกรรมทางการเกษตรสำหรับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป “การปลูกผักสวนครัวและการบำรุงรักษาต้นไม้ในครัวเรือน” วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ ครั้งที่ 11 จัดอบรมทำน้ำหมักชีวภาพให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนมัสยิดดอกไม้ - ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน แบบสอบถาม จำนวน 5 ข้อ ระดับความ พึงพอใจ 5 ระดับ ค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.69 สรุปผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดต่อการจัดกิจกรรมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 93.84

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(31) จำนวนการปลูกต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
จำนวนการปลูกต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

หน่วยนับ :ต้น

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :240.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ต้น)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
240.00

0 / 0
4
240.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำรวจพื้นที่ในการปลูกต้นไม้เเละจัดทำแผนการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ จำนวน 3 ครั้ง - จัดกิจกรรมถ่ายทอดทักษะทางการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป หัวข้อ “การปฏิบัติดูแลรักษาพืชยืนต้นสำหรับชุมชนเมือง” วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชน 3 ชุมชน ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ ชุมชนจรเข้ขบ (เกาะล่าง) ชุมชนมัสยิดดอกไม้ จำนวน 42 คน ณ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ - จัดกิจกรรมถ่ายทอดทักษะทางการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป หัวข้อ “การปฏิบัติดูแลรักษาพืชยืนต้นสำหรับชุมชนเมือง” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชน 11 ชุมชนที่อยู่ริมคลองประเวศบุรีรมย์ จำนวน 67 คน ณ โรงเรียนสุเหร่าทางควาย - จัดกิจกรรมถ่ายทอดทักษะความรู้ทางการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป หัวข้อ “การปฏิบัติดูแลรักษาพืชยืนต้นสำหรับชุมชนเมือง” วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 จำนวน 41 คน ณ ชุมชนกระทุ่มเสือปลา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น(ต้นทองอุไร) จำนวน 120 ต้น บริเวณพื้นที่ว่างริมคลองประเวศบุรีรมย์ในพื้นที่ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 - จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น(ต้นทองอุไร) จำนวน 120 ต้น วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ ชุมชนกระทุ่มเสือปลา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

บันทึกข้อมูลเพิ่มพื้นที่สีเขียวของ กทม. จำนวน 2 แห่ง 1. สวนชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ เนื้อที่ 2 งาน 2. สวนชุมชนกระทุ่มเสือปลา เนื้อที่ 2 งาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(32) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
80.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ออกหนังสือเตือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดทำบัญชีลูกหนี้ภาษีค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย มียอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายละเอียด ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค้างชำระ 24 ราย จำนวนเงิน 317,382.26 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ ค้างชำระ 187 ราย จำนวนเงิน 119,891.80 บาท - ภาษีป้าย ไม่มียอดค้างชำระ ยอดชำระแล้วทั้ง 3 ภาษี ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 จำนวนเงิน 52,304.90 บาท คงเหลือ ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ 31 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค้างชำระ 24 ราย จำนวนเงิน 267,382.26 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ ค้างชำระ 178 ราย จำนวนเงิน 117,586.90 บาท - ภาษีป้าย ไม่มียอดค้างชำระ / 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างชำระให้มาชำระ ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ 31 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค้างชำระ 24 ราย จำนวนเงิน 267,382.26 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ ค้างชำระ 178 ราย จำนวนเงิน 117,586.90 บาท - ภาษีป้าย ไม่มียอดค้างชำระ ยอดชำระแล้วทั้ง 3 ภาษี ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 จำนวนเงิน 51,622.30 บาท คงเหลือ ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ 30 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค้างชำระ 24 ราย จำนวนเงิน 217,382.26 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ ค้างชำระ 172 ราย จำนวนเงิน 115,964.60 บาท - ภาษีป้าย ไม่มียอดค้างชำระ / 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างชำระให้มาชำระ ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ 30 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค้างชำระ 24 ราย จำนวนเงิน 217,382.26 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ ค้างชำระ 172 ราย จำนวนเงิน 115,964.60 บาท - ภาษีป้าย ไม่มียอดค้างชำระ ยอดชำระแล้วทั้ง 3 ภาษี ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 50,840.64 บาท คงเหลือ ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค้างชำระ 23 ราย จำนวนเงิน 174,939.72 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ ค้างชำระ 163 ราย จำนวนเงิน 107,566.50 บาท - ภาษีป้าย ไม่มียอดค้างชำระ / 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....1-31 ธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 50,840.64 บาท คงเหลือ ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค้างชำระ 23 ราย จำนวนเงิน 174,939.72 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ ค้างชำระ 163 ราย จำนวนเงิน 107,566.50 บาท / 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1-31 ธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 50,840.64 บาท คงเหลือ ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค้างชำระ 23 ราย จำนวนเงิน 174,939.72 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ ค้างชำระ 163 ราย จำนวนเงิน 107,566.50 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-.ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลในระบบ TAXMAP ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในระบบแล้ว ดังนี้ - ที่ดิน จำนวน 20,867 แปลง - บ้าน จำนวน 4,792 หลัง - อาคารชุด จำนวน 59,598 ห้องชุด ** ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 24.00 น. ระบบ taxmap ได้แจ้งสถานะปิดปรับปรุง เป็นเวลา 21 วัน เพื่อโอนย้ายฐานข้อมูลทั้งหมด เข้าระบบใหม่ (Properties Tax)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-.แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 โดยการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ จำนวน 12,195 ราย รายละเอียดดังนี้ - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 9,833 ราย - อาคารชุด จำนวน 2,362 ราย รับชำระเงินทั้วสิ้น 8,981 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.64 ของใบแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(33) ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :90.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
90.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ออกหนังสือเตือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดทำบัญชีลูกหนี้ภาษีค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย มียอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายละเอียด ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค้างชำระ 24 ราย จำนวนเงิน 317,382.26 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ ค้างชำระ 187 ราย จำนวนเงิน 119,891.80 บาท - ภาษีป้าย ไม่มียอดค้างชำระ ยอดชำระแล้วทั้ง 3 ภาษี ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 จำนวนเงิน 52,304.90 บาท คงเหลือ ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ 31 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค้างชำระ 24 ราย จำนวนเงิน 267,382.26 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ ค้างชำระ 178 ราย จำนวนเงิน 117,586.90 บาท - ภาษีป้าย ไม่มียอดค้างชำระ / 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างชำระให้มาชำระ ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ 31 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค้างชำระ 24 ราย จำนวนเงิน 267,382.26 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ ค้างชำระ 178 ราย จำนวนเงิน 117,586.90 บาท - ภาษีป้าย ไม่มียอดค้างชำระ ยอดชำระแล้วทั้ง 3 ภาษี ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 จำนวนเงิน 51,622.30 บาท คงเหลือ ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ 30 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค้างชำระ 24 ราย จำนวนเงิน 217,382.26 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ ค้างชำระ 172 ราย จำนวนเงิน 115,964.60 บาท - ภาษีป้าย ไม่มียอดค้างชำระ / 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างชำระให้มาชำระ ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ 30 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค้างชำระ 24 ราย จำนวนเงิน 217,382.26 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ ค้างชำระ 172 ราย จำนวนเงิน 115,964.60 บาท - ภาษีป้าย ไม่มียอดค้างชำระ ยอดชำระแล้วทั้ง 3 ภาษี ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 50,840.64 บาท คงเหลือ ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค้างชำระ 23 ราย จำนวนเงิน 174,939.72 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ ค้างชำระ 163 ราย จำนวนเงิน 107,566.50 บาท - ภาษีป้าย ไม่มียอดค้างชำระ / 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....1-31 ธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 50,840.64 บาท คงเหลือ ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค้างชำระ 23 ราย จำนวนเงิน 174,939.72 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ ค้างชำระ 163 ราย จำนวนเงิน 107,566.50 บาท / 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1-31 ธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 50,840.64 บาท คงเหลือ ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค้างชำระ 23 ราย จำนวนเงิน 174,939.72 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ ค้างชำระ 163 ราย จำนวนเงิน 107,566.50 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดทำบัญชีลูกหนี้ภาษีค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย มียอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายละเอียด ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค้างชำระ 24 ราย จำนวนเงิน 317,382.26 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ ค้างชำระ 187 ราย จำนวนเงิน 119,891.80 บาท - ภาษีป้าย ไม่มียอดค้างชำระ ยอดชำระแล้วทั้ง 3 ภาษี ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 จำนวนเงิน 52,304.90 บาท คงเหลือ ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ 31 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค้างชำระ 24 ราย จำนวนเงิน 267,382.26 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ ค้างชำระ 178 ราย จำนวนเงิน 117,586.90 บาท - ภาษีป้าย ไม่มียอดค้างชำระ / 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างชำระให้มาชำระ ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ 31 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค้างชำระ 24 ราย จำนวนเงิน 267,382.26 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ ค้างชำระ 178 ราย จำนวนเงิน 117,586.90 บาท - ภาษีป้าย ไม่มียอดค้างชำระ ยอดชำระแล้วทั้ง 3 ภาษี ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 จำนวนเงิน 51,622.30 บาท คงเหลือ ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ 30 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค้างชำระ 24 ราย จำนวนเงิน 217,382.26 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ ค้างชำระ 172 ราย จำนวนเงิน 115,964.60 บาท - ภาษีป้าย ไม่มียอดค้างชำระ / 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างชำระให้มาชำระ ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ 30 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค้างชำระ 24 ราย จำนวนเงิน 217,382.26 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ ค้างชำระ 172 ราย จำนวนเงิน 115,964.60 บาท - ภาษีป้าย ไม่มียอดค้างชำระ ยอดชำระแล้วทั้ง 3 ภาษี ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 50,840.64 บาท คงเหลือ ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค้างชำระ 23 ราย จำนวนเงิน 174,939.72 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ ค้างชำระ 163 ราย จำนวนเงิน 107,566.50 บาท - ภาษีป้าย ไม่มียอดค้างชำระ / 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....1-31 ธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 50,840.64 บาท คงเหลือ ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค้างชำระ 23 ราย จำนวนเงิน 174,939.72 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ ค้างชำระ 163 ราย จำนวนเงิน 107,566.50 บาท / 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1-31 ธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 50,840.64 บาท คงเหลือ ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค้างชำระ 23 ราย จำนวนเงิน 174,939.72 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ ค้างชำระ 163 ราย จำนวนเงิน 107,566.50 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีการยื่นคำร้องเพื่อขออุทธรณ์ ยกเลิกตัวชี้วัด

** สรุปผลการดำเนินงาน **