รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

๒. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร(70 : 20 : 10) : 0409-0952

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 0

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
95
95 / 100
2
0.00
0
0 / 0
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
0
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างขั้นตอนหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) อยู่ระหว่างขั้นตอนการหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร พิธีเปิดการฝึกอบรม (พร้อมกันทุกรุ่น) ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เขตราชเทวี และอยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 4 หลักสูตรการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดการฝึกอบรม พิธีเปิดรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 99 คน เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณ จำนวน 367,715.- บาท ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 99 คน เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณ จำนวน 226,390.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยามความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร หมายถึง การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครในรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นการฝึกอบรมสัมมนาอย่างเป็นทางการใน Class room และฝึกปฏิบัติที่สถาบันฯ เป็นผู้จัดดำเนินการ เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ ทักษะ ตามความจำเป็นที่ต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงาน หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๐ วิธีการคำนวณรวมเฉลี่ย (ผลสำเร็จรวมของทุกหลักสูตร x ๑๐๐/ค่าเป้าหมายรวมทุกหลักสูตร)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลจากผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการที่ตอบสนองตัวชี้วัด ดังนี้ ๑. หลักสูตรการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ วิธีการคำนวณ ๒. หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร เกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ ด้านระยะเวลา เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ของระยะเวลาการฝึกอบรมในหลักสูตร ด้านผลคะแนนการสอบ (๑.) ผลคะแนนการสอบหลังการเรียนรู้มากกว่าก่อนการเรียนรู้ (๒.) ผลคะแนนการสอบหลังการเรียนรู้มากกว่าร้อยละ ๖๐ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ วิธีการคำนวณ ๓. หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ วิธีการคำนวณ ๔.หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง(Self Leading) ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ วิธีการคำนวณ ๕. หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูลจากคะแนนทดสอบหลังการฝึกอบรมและคะแนนฝึกปฏิบัติระหว่างการฝึกอบรม ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ วิธีการคำนวณ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง