รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด : 5038-0760

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 91.8300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
60.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
100.0000
100 / 100
4
91.83
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้ได้ตามเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดประชุมแล้ว 1 ครั้ง และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ในการประชุมครั้งที่ 2 เตรียมความพร้อมบุคลากรและข้อมูลที่ใช้ในการประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลคะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบแรก คะแนนเฉลี่ย ได้ 9.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.83

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดประชุมแล้ว 2 ครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรและข้อมูลที่ใช้ในการประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลคะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบแรก คะแนนเฉลี่ย ได้ 9.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.83

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลคะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คะแนนเฉลี่ยได้ 9.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.83

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก หมายถึง จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อวัดความรู้ และความคิดของนักเรียนในโรงเรียนที่กำหนดทุกรายวิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา - โรงเรียนที่กำหนด แบ่งตามเกณฑ์การคำนวณช่วงระดับคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

๑. หาร้อยละความสำเร็จรายวิชา (รายวิชาแยกตามระดับชั้นและกลุ่มโรงเรียน) โดยนำผลคะแนนเฉลี่ยรายวิชาที่ดำเนินการได้เทียบกับคะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย ๒. หาร้อยละความสำเร็จรายระดับ (ชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖) โดยนำร้อยละความสำเร็จรายวิชา (ข้อ ๑) มาหาค่าเฉลี่ย (ป.๖ ๔๓๑ โรงเรียน, ม.๓ ๑๐๙ โรงเรียน, ม.๖ ๙ โรงเรียน ๓. หาร้อยละความสำเร็จของหน่วยงาน โดยนำร้อยละความสำเร็จของทุกระดับชั้นของหน่วยงานมาหาค่าเฉลี่ย ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงาน : ผลรวมร้อยละความสำเร็จทุกระดับชั้นของหน่วยงาน หาร จำนวนระดับชั้นของหน่วยงาน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับป.6 และ ม.3 (วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย) ม.6 (วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา) - สำนักการศึกษาเป็นผู้รวบข้อมูลผลคะแนนเฉลี่ย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด