ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 01000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 5. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาว เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
5. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
32.00

100 / 100
3
38.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้แก่ประชาชนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้แก่ประชาชนเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการฯ - เนื่องจากสภาฯ และผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีแผนจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติฝบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เร็วขึ้นกว่าปกติ โดยจะเริ่มมีการประชุมในเดือนมิถุนายน 2562 และจะสิ้นสุดภายในเดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับการดำเนินโครงการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการดังกล่าวในขั้นตอนที่ 3 - 5 จึงจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปถึงเดือนกันยายน 2562 - ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ได้รายงานให้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร (นำโดย นางมาลี ภิรมย์จิตต์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร) ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ และสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสภากรุงเทพมหานคร รายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 8. ร้อยละความสำเร็จในการประสานติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามมติ ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร กรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เสนอญัตติ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
8. ร้อยละความสำเร็จในการประสานติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามมติ
ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร
กรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เสนอญัตติ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
33.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... / 29/11/2561 : ได้ส่งญัตติให้ฝ่ายบริหาร กทม. พิจารณาญัตติ / 24/12/2561 : ส่งเรื่องยืนยันญัตติในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 จำนวน 2 เรื่อง / 30/1/2562 : ส่งญัตติที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเสนอต่อสภากรุงเทพมหานครในการประชุมสภากรุงเทพสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่งประจำปี 2562 ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

29/4/2562 : ติดตามญัตติที่สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร / 29/5/2562 : ติดตามญัตติที่สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร / 20/6/2562 : ติดตามญัตติที่สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร -ญัตติเสนอโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562 จำนวน 18 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 12 . (1) ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บเอกสารข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
12 . (1) ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บเอกสารข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

      (2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
36.00

100 / 100
2
54.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครทั้งหมด พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รวบรวมข้อบัญญัติ กทม. ทั้งหมดตั้งแต่ พ.ศ. 2516 ถึงปัจจุบัจนเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจความพึงพอใจ และรายงานผลหัวหน้าหน่วยงานทราบเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 13. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
13. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ระบบ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระบบ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดเตรียมคู่มือและกำหนดวันเวลาอบรมเจ้าหน้าที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างทดลองใช้งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด