ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 01000000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) 3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :20.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดหัวข้องาน รูปแบบวิธีการ เรื่องที่ให้การเรียนรู้ กำหนดตัวบุคคลที่จะให้การเรียนรู้ แบบประเมินผล ระยะเวลาการดำเนินการเรียนรู้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจความพึงพอใจจากกองงานผู้ตรวจราชการและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้รับผลการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1/2563 เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครได้รับคะแนนความพึงพอใจที่ 4.032 และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2/2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :35.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดใช้พลังงานไฟฟ้าทุกช่องทางและดำเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าของหน่วยงานและส่วนราชการในวันที่ 20 ธ.ค. 62 ประชุมเพื่อสรุปข้อมูลสถิติค่าไฟฟ้าประจำเดือน ธ.ค. 62 และพูดคุยการรณรงค์ครั้งต่อไป 2.โครงการบริหารการสื่อสารภายในองค์กรฯ อยู่ระหว่างกำหนดขั้นตอนและวิธีการใช้งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจไข้วระหว่างหน่วยงานประจำเดือนกุมภาพันธ์มีผลการตรวจไขว้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานปกครองและคดีกำหนดไว้ และมีการเดินรณรงค์วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2.โครงการบริหารการสื่อสารภายในองค์กรฯ อยู่ระหว่างเริ่มใช้งานและทำหนังสือแจ้ง สยป.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด