ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 01000000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดส่งเอกสาร ช่วงที่ 2 ตามที่สำนักอนามัยกำหนด ตามหนังสือ ที่ กท 0100/2890 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการจัดทำกิจกรรมตามโครงการ และจัดทำข้อปฏิบัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามข้อปฏิบัติที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ระดับที่ 1 ถึง 4 ครบถ้วน - มีการดำเนินการเพื่อการเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานหรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีการสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ - มีการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 3 ให้สำนักอนามัย พร้อมจัดส่งผลการดำเนินการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดให้สำนักอนามัย ตามหนังสือที่ กท 0100/1529 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการจัดทำตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการลงข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีการนำเข้าข้อมูล ดังนี้ 1. จำนวนกฎหมาย ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 2. จำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่เสนอแนะไปยังสภากรุงเทพมหานครเพื่อการพัฒนาเมือง และจำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่เสนอแนะไปยังสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด 3. ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

** สรุปผลการดำเนินงาน **