ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 01000000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :83.32

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.23

100 / 100
2
35.50

100 / 100
3
55.29

100 / 100
4
83.32

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินประจำงวดที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการดำเนินการงวดที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการดำเนินการงวดที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างการดำเนินการงวดที่ 4 (ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 23 กันยายน 2563)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
49.00

100 / 100
3
73.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน กท 0100/2796 ปลัดกรุงเทพมหานคร กท 0100/2797 และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 กท 0100/2795 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน กท 0100/499 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ปลัดกรุงเทพมหานคร กท 0100/498 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 กท 0100/500 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 หนังสือที่ กท 0100/1105 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร หนังสือที่ กท 0100/1106 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และหนังสือที่ กท 0100/1108 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.00

100 / 100
2
43.00

100 / 100
3
63.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตรวจสอบจำนวนและรายละเอียดของทรัพย์สิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินแสดงรายละเอียดการับ-จ่ายเงินและทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคเพื่อนำส่งกองทะเบียนทรัพย์สิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบทรัพย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **