ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04020000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) (2) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และได้รับการพัฒนาตามแผนฯทั้งระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(2) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และได้รับการพัฒนาตามแผนฯทั้งระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

22/10/2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ 18/11/2563 กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล IDP ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่เป็นประธานในพิธี และเรียนเชิญผู้บริหารส่วนราชการในสังกัดสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเชิญกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ และปฏิบัติการในสังกัดสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมฟังการชี้แจงกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของสำนักการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18/12/2563 : กำหนดส่งแบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล (IDP-1) และ (IDP-2) ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ตามรอบการส่งแบบรายงานที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

20/01/2564 : ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะวิธีการพัฒนาตนเองแก่หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) (4) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ HR Clinic & Sharing Society ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(4) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ HR Clinic & Sharing Society ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :20.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำโครงการ รายละเอียดโครงการ และดำเนินการขออนุมัติโครงการ (หนังสือกลุ่มงานการลูกจ้าง ที่ 322/2563 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563) 2. ดำเนินการเสนอผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน HR Clinic & Sharing Society ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (คำสั่งสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ที่ 531/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) (3) ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(3) ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัย ค่าเป้าหมายร้อยละ 70 (1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมายร้อยละ 60 ดำเนินการได้ร้อยละ 54.83 (2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาและเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมายร้อยละ 50 ดำเนินการได้ร้อยละ 56 18/12/2563 : ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัย ค่าเป้าหมายร้อยละ 70 ดำเนินการได้ร้อยละ 69.43 (1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมายร้อยละ 60 ดำเนินการได้ร้อยละ 64.51 (2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 ดำเนินการได้ร้อยละ 74.35 20/01/2564 : ตัวชี้วัดที่ 3ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัยค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ทำได้ 69.87 (1.1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมายร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 45 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 72.58 (1.2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมายร้อยละ 50 จำนวนสำนวนที่รับเข้าปีงบประมาณ 2564 67 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 45 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 67.16

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) (1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงาน

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
15.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขั้นตอนที่ 1 จัดทำโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดกิจกรรม (ผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563) ขั้นตอนที่ 2 จัดตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการฯ(คำสั่งสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ที่ 489/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ (ประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564) ขั้นตอนที่ 4 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (กำหนดเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงาน เพื่อจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) (5) ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครในระดับมากขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
(5) ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครในระดับมากขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :15.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการดำเนินการ 17/11/2563 : ได้รับคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจะดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวงทางการดำเนินการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร 09/12/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการกรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

12/01/2564 : เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ได้อนุมัติกิจกรรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างคณะทำงานฯ ทำหนังสือประสาน 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานการเจ้าหน้าที่ เพื่อนำแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ฯ และรายละเอียดต่างๆ ที่ใช้ในการแจ้งเสียชีวิตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ 2. สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการสามารถขอรับแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ฯ และรายละเอียดต่างๆ ที่ใช้ในการแจ้งเสียชีวิต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) (11) ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(11) ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :15.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ 17/11/2563 : ประชุมคณะทำงานเมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้แต่ละส่วน กลุ่มงาน และฝ่ายในสำนักงานการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่จะนำมาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลใหม่แล้วนำเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป 21/12/2563 : ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เพื่อดำเนินการ ดังนี้ 1.จัดทำคำสั่งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน (คำสั่งสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ที่ 538/2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563) 2.นำข้อมูลที่จะเสนอเพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลใหม่ของหน่วยงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอหัวข้อฐานข้อมูลที่จะนำมาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลใหม่ฯ ต่อคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานเพื่อพิจารณาต่อไป 3.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน (เอกสารแนบท้าย)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

18/01/2564 : 1.จัดทำบัญชีรายการข้อมูลของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง จำนวนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร (เอกสารแนบท้าย) และส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด 2.ดำเนินการรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ. 2563 (เอกสารแนบท้าย(รักษารอบ))

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) (7) ระดับความพึงพอใจของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่มีต่อการดำเนินโครงการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
(7) ระดับความพึงพอใจของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่มีต่อการดำเนินโครงการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :10.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
12.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
5.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ 16/11/2563 : อยู่ระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) ดีเด่น 14/12/2563 : อยู่ระหว่างประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่่น กำหนดวันประชุม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

18/01/2564 : ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นได้กำหนดวันประชุมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) (6) ผู้เกษียณอายุราชการที่มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับมากขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
(6) ผู้เกษียณอายุราชการที่มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับมากขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
30.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เสนอขออนุมัติโครงการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

21/01/2564 : ตรวจสอบรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจัดทำประกาศเกษียณอายุราชการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) (8) ระดับความสำเร็จในการจัดงานพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
(8) ระดับความสำเร็จในการจัดงานพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :25.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

22 ต.ค.63 อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ 18 พ.ย.63 สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือสั่งการให้กรุงเทพมหานครดำเนินการตรวจสอบสถานะและคุณสมบัติ ของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เมื่อปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 อีกครั้งหนึ่ง และจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในคราวเดียวกัน ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศรายชื่อลงในราชกิจจานุเบกษา 15 ธ.ค.63 อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2561 - 2563 ในราชกิจจานุเบกษาปรากฎว่ายังไม่มีการประกาศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) (9) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
(9) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

22/10/2563 : แต่งตั้งคณะทำงานการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามคำสั่งสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ที่ 475/2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 17/11/2563 : จัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เพื่อมอบหมายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 09/12/2563 : ดำเนินการจัดทำและรวบรวมข้อมูลแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

19/01/2564 : จัดส่งโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด