ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04020000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) (2) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และได้รับการพัฒนาตามแผนฯทั้งระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(2) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และได้รับการพัฒนาตามแผนฯทั้งระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

22/10/2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ 18/11/2563 กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล IDP ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่เป็นประธานในพิธี และเรียนเชิญผู้บริหารส่วนราชการในสังกัดสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเชิญกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ และปฏิบัติการในสังกัดสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมฟังการชี้แจงกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของสำนักการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18/12/2563 : กำหนดส่งแบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล (IDP-1) และ (IDP-2) ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ตามรอบการส่งแบบรายงานที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

20/01/2564 : ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะวิธีการพัฒนาตนเองแก่หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน 19/02/2564 : ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะวิธีการพัฒนาตนเองแก่หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน(ต่อเนื่อง) 19/03/2564: ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะวิธีการพัฒนาตนเองแก่กลุ่มเป้าหมายในสังกัดส่วนราชการ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

19/04/2564 : กลุ่มเป้าหมายพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ทำข้อตกลงไว้ในการกำกับการดูแลของผู้บังคับบัญชา 20/05/2564 : กลุ่มเป้าหมายพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ทำข้อตกลงไว้ในการกำกับการดูแลของผู้บังคับบัญชา (ต่อเนื่อง) 18/06/2564 : กลุ่มเป้าหมายพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ที่ทำข้อตกลงไว้ในการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา (ต่อเนื่อง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

19/07/2564 : กลุ่มเป้าหมายพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ทำข้อตกลงไว้ ในการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา (ต่อเนื่อง) 24/08/2564 : กลุ่มเป้าหมายพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ทำข้อตกลงไว้ ในการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา (ต่อเนื่อง) 30/09/2564 : ผู้ประเมินฯสรุปผลการพัฒนาของผู้ถูกประเมินฯ และสรุปผลแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) (4) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ HR Clinic & Sharing Society ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(4) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ HR Clinic & Sharing Society ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำโครงการ รายละเอียดโครงการ และดำเนินการขออนุมัติโครงการ (หนังสือกลุ่มงานการลูกจ้าง ที่ 322/2563 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563) 2. ดำเนินการเสนอผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน HR Clinic & Sharing Society ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (คำสั่งสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ที่ 531/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

19/3/2564 1. เวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน HR Clinic & Sharing Society ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้คณะทำงานรัรบทราบ และจัดประชุมมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม 2. กำหนดรูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมฯ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 3. ดำเนินการเสนอผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ลงนามในหนนังสือสำรวจความต้องการเกี่ยวกับหัวข้อที่หน่วยงานต้องการให้สำนักงานการเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรม HR Clinic & Sharing Society

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

18/06/2564 : ดำเนินการจัดทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่​ เรื่อง​ สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ​ HR CLINIC​ & Sharing Society ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอพื่อกำหนดกลุ่มและวันดำเนินกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

13/09/2564 สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานผลให้ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ทราบ โดยมีการจัดกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 75 ราย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มขึ้นร้อยละ 89.33

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) (3) ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(3) ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :92.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
92.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัย ค่าเป้าหมายร้อยละ 70 (1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมายร้อยละ 60 ดำเนินการได้ร้อยละ 54.83 (2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาและเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมายร้อยละ 50 ดำเนินการได้ร้อยละ 56 18/12/2563 : ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัย ค่าเป้าหมายร้อยละ 70 ดำเนินการได้ร้อยละ 69.43 (1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมายร้อยละ 60 ดำเนินการได้ร้อยละ 64.51 (2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 ดำเนินการได้ร้อยละ 74.35 20/01/2564 : ตัวชี้วัดที่ 3ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัยค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ทำได้ 69.87 (1.1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมายร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 45 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 72.58 (1.2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมายร้อยละ 50 จำนวนสำนวนที่รับเข้าปีงบประมาณ 2564 67 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 45 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 67.16

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

20/01/2564 : ตัวชี้วัดที่ 3ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัยค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ทำได้ 69.87 (1.1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมายร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 45 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 72.58 (1.2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมายร้อยละ 50 จำนวนสำนวนที่รับเข้าปีงบประมาณ 2564 67 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 45 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 67.16 19/02/2564 : ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัยค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ทำได้ 86.12 (1.1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 51 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 82.25 (1.2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 จำนวนสำนวนที่รับเข้าปีงบประมาณ 2564 90 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 81 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 90 19/03/2564 : ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัยค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ทำได้ 84.99 (1.1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 54 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 87.09 (1.2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 จำนวนสำนวนที่รับเข้าปีงบประมาณ 2564 117 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 97 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 82.90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

20/04/2564 : ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัยค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 (1.1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลงค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 57 เรื่องคิดเป็นร่้อยละ 91.93 (1.2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 จำนวนสำนวนที่รับเข้าปีงบประมาณ 2564 135 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 119 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.15 20/05/2564:ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัยค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 90.86 (1.1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 57 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 91.93 (1.2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 จำนวนสำนวนที่รับเข้าปีงบประมาณ 2564 147 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 132 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.79 18/06/2564 : ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัยค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 97.74 (1.1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 58 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 93.55 (1.2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 จำนวนสำนวนที่รับเข้าปีงบประมาณ 2564 169 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 152 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.94

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

20/07/2564 : ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัยค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ทำได้ 88.77 1.1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 59 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.16 1.2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 จำนวนสำนวนทีรับเข้าปีงบประมาณ 2564 198 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 159 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 82.38 19/08/2564 : ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัยค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ทำได้ 89.32 (1.1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 59 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.16 (1.2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหา่นครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 จำนวนสำนวนที่รับเข้าปีงบประมาณ 2564 212 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 177 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.49 13/09/2564 : ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัย ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 91.63 1.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 62 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 1.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 จำนวนสำนวนที่รับเข้าปีงบประมาณ 2564 จำนวน 221 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 184 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.26

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) (1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงาน

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขั้นตอนที่ 1 จัดทำโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดกิจกรรม (ผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563) ขั้นตอนที่ 2 จัดตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการฯ(คำสั่งสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ที่ 489/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ (ประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564) ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินโครงการ ดังนี้ 1.กำหนดเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงาน เพื่อจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ(หนังสือสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ที่ กท 0404/1143 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564) 2.อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนวิธีการัดกิจกรรมการให้ความรู้และการทดสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)โดยจะเริ่มให้ความรู้และทดสอบตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครภายในหน่วยงานและจัดทำแบบทดสอบความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 2.1 การเลื่อนเงินเดือน และเงินอื่น ๆ 2.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2.3 งานทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุราชการ 2.4 การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ (ประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564) ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินโครงการ ดังนี้ 1.กำหนดเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงาน เพื่อจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ(หนังสือสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ที่ กท 0404/1143 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564) 2.อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนวิธีการัดกิจกรรมการให้ความรู้และการทดสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)โดยจะเริ่มให้ความรู้และทดสอบตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครภายในหน่วยงานและจัดทำแบบทดสอบความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 2.1 การเลื่อนเงินเดือน และเงินอื่น ๆ 2.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2.3 งานทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุราชการ 2.4 การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและเวียนแจ้งเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวแก่หน่วยงานตามหนังสือที่ กท 0404/3633 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลของกรุงเทะมหานครและจัดทำแบบทดสอบความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่2 จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล 2. การลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลา 3. การบริหารงานบุคคลกรุงเทพมหานคร 4. การประเมินบุคคล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครและจัดทำแบบทดสอบความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2 จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล 2. การลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลา 3. การบริหารงานบุคลากรกรุงเทพมหานคร 4. การประเมินบุคคล และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบทดสอบความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ และจัดทำหนังสือเวียนแจ้งเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวแก่หน่วยงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) (5) ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครในระดับมากขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
(5) ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครในระดับมากขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการดำเนินการ 17/11/2563 : ได้รับคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจะดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวงทางการดำเนินการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร 09/12/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการกรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

12/01/2564 : เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ได้อนุมัติกิจกรรมเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างคณะทำงานฯ ทำหนังสือประสาน 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานการเจ้าหน้าที่ เพื่อนำแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ฯ และรายละเอียดต่างๆ ที่ใช้ในการแจ้งเสียชีวิตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ 2. สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการสามารถขอรับแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ฯ และรายละเอียดต่างๆ ที่ใช้ในการแจ้งเสียชีวิต 18/02/2564 : คณะทำงานได้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตเพื่อขอความอนุเคราะห์พื้นที่ เพื่อจัดวางแบบคำร้องของรับเงินสงเคราะห์ฯ พร้อมแนบแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ฯ, รายละเอียดที่ใช้ในการแจ้งเสียชีวิต และตัวอย่างหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ 2. จัดส่งแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ฯ, รายละเอียดที่ใช้ในการแจ้งเสียชีวิต และตัวอย่างหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ ให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เผยเแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่ 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ และการให้บริการกรณีขอรับเงินสงเคราะห์ฯผ่านเฟสบุ๊คสวัสดิการ 17/03/2564 : ได้มีการประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร" ผ่านทาง Facebook ของกลุ่มงานสวัสดิการ, เว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ และใบเสร็จรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

19/04/2564 : 1. ได้มีการประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร" ผ่านทาง Facebook ของกลุ่มงานสวัสดิการ, เว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ และใบเสร็จรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำเดือน 2. อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีรับแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางตามข้อ 1 18/05/2564 : 1. ได้มีการประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร" ผ่านทางใบเสร็จรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำเดือน 2. อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีรับแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางตามข้อ 1 18/06/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีรับแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

15/07/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีรับแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร 17/08/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีรับแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร 13/09/2564 : คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 และได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่ามีผู้รับบริการที่มาติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร จำนวน 439 ราย คิดเป็นความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 94.08%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) (11) ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(11) ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
32.00

100 / 100
3
55.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ 17/11/2563 : ประชุมคณะทำงานเมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้แต่ละส่วน กลุ่มงาน และฝ่ายในสำนักงานการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่จะนำมาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลใหม่แล้วนำเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป 21/12/2563 : ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เพื่อดำเนินการ ดังนี้ 1.จัดทำคำสั่งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน (คำสั่งสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ที่ 538/2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563) 2.นำข้อมูลที่จะเสนอเพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลใหม่ของหน่วยงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอหัวข้อฐานข้อมูลที่จะนำมาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลใหม่ฯ ต่อคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานเพื่อพิจารณาต่อไป 3.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน (เอกสารแนบท้าย)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

18/01/2564 : 1.จัดทำบัญชีรายการข้อมูลของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง จำนวนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร (เอกสารแนบท้าย) และส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด 2.ดำเนินการรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ. 2563 (เอกสารแนบท้าย(รักษารอบ)) 23/02/2564 : 1. อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) และจัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ลงในแบบฟอร์มที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด 2. ดำเนินการรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงาน ปี 2563 23/03/2564 : 1. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) และจัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ตามแบบฟอร์มที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดให้ส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 2. ดำเนินการรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงาน ปี 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

20/04/2564 : 1.ดำเนินการรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงาน ปี 2563 2.พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ เรื่อง จำนวนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครลงในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัด 5.2 (one.bangkok.go.th/bma5.2) ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 19/05/2564 : 1.ดำเนินการรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงาน ปี 2563 2.พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ เรื่อง จำนวนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครลงในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัด 5.2 (one.bangkok.go.th/bma5.2) ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 18/06/2564 : 1.ดำเนินการรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงาน ปี 2563 2.พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ เรื่อง จำนวนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครลงในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัด 5.2 (one.bangkok.go.th/bma5.2) ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

24/04/2564 : 1. ดำเนินการรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงาน ปี 2564 2. มีการให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ (http://data.bangkok.go.th/) และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยให้หน่วยงานแจ้งผลให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) (7) ระดับความพึงพอใจของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่มีต่อการดำเนินโครงการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
(7) ระดับความพึงพอใจของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่มีต่อการดำเนินโครงการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
35.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ 16/11/2563 : อยู่ระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) ดีเด่น 14/12/2563 : อยู่ระหว่างประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่่น กำหนดวันประชุม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

18/01/2564 : ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นได้กำหนดวันประชุมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 24/02/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 23/03/2564 : อยู่ระหว่างเวียนแจ้งคู่มือการคัดเลือกฯ และให้หน่วยงานดำเนินการคัดเลือกพร้อมแจ้งผลการคัดเลือกให้สำนักงานการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

20/04/2564 : อยู่ระหว่างให้หน่วยงานดำเนินการคัดเลือกฯ ระดับหน่วยงาน พร้อมแจ้งผลการคัดเลือกให้สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 19/05/2564 : ทุกหน่วยงานส่งผลการคัดเลือกฯ และสำนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ระดับกรุงเทพมหานคร 17/6/2564 : สำนักงานการเจ้าหน้าที่ เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

19/07/2564 : คณะอนุกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรองข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น กลุ่มละ 3 คน ภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 18/08/2564 : เชิญคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ระดับกรุงเทพมหานคร ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 30/09/2564 : ผู้ว่ากรุงเทพมหานครประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ระดับกรุงเทพมหานครและระดับหน่วยงานแล้ว สำนักงานการเจ้าหน้าที่ได้ส่งใบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ (นคราภิรักษ์) และเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) (6) ผู้เกษียณอายุราชการที่มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับมากขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
(6) ผู้เกษียณอายุราชการที่มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับมากขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เสนอขออนุมัติโครงการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

21/01/2564 : ตรวจสอบรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจัดทำประกาศเกษียณอายุราชการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 19/02/2564 ได้รับอนุมัติโครงการและขออนุมัติค่าใช้จ่ายตามโครงการแล้ว และดำเนินการจัดทำหนังสือขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19/03/2564 : นำร่างประกาศคณะอนุกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 440 คน พ้นจากราชการฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องเอราวัณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

19/04/2564 : จัดทำหนังสือการดำเนินการโครงการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขอความเห็นชอบจากปลัดกรุงเทพมหานครในการมอบหมายภารกิจแก่หน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยปลัดกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบและให้ดำเนินการตามเสนอ (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ สกจ. ที่ กท 0404/2927 ลว. 2 เม.ย. 2564) 20/05/2564 : คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของที่ระลึกประชุมเพื่อทบทวน Spec ของที่ระลึกและถุงกระดาษสำหรับใส่ของที่ระลึก เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2564 เพื่อแจ้งให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 18/06/2564 : 1. สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ของที่ระลึก ปกผ้าไหม บรรจุภัณฑ์ ตามรายงานขอจ้างวันที่ 15 มิ.ย. 2564 2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ Backdrop แผ่นไวนิล และการประดับเวที

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

19/07/2564 : กำหนดให้ผู้สนใจรับจ้างทำของที่ระลึกยื่นซองผ่านระบบ e-biding โดยจะประกาศผู้ชนะฯ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 24/08/2564 : ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดทำตัวอย่างของที่ระลึกพร้อมบรรจุภัณฑ์ (demo) เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในTOR (วันที่ 19 ส.ค. 2564) 30/09/2564 :1. สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผุ้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2564 ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(ดินแดง) โดยมีผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมงานพิธี จำนวนทั้งสิ้น 543 คน ประกอบด้วย 1.1 ข้าราชการีกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 139 คน 1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำในสังกัดโรงเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 141 คน 1.3 ลูกจ้างประจำในสังกัดกรุงเทพมหานคร(สำนักและสำนักงานเขต) จำนวน 263 คน 2. ผู้รับจ้างทำของที่ระลึกพร้อมบรรจุภัณฑ์ส่งมอบของครบถ้วน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) (8) ระดับความสำเร็จในการจัดงานพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
(8) ระดับความสำเร็จในการจัดงานพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

22 ต.ค.63 อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ 18 พ.ย.63 สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือสั่งการให้กรุงเทพมหานครดำเนินการตรวจสอบสถานะและคุณสมบัติ ของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เมื่อปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 อีกครั้งหนึ่ง และจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในคราวเดียวกัน ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศรายชื่อลงในราชกิจจานุเบกษา 15 ธ.ค.63 อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2561 - 2563 ในราชกิจจานุเบกษาปรากฎว่ายังไม่มีการประกาศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

15/01/2564 : ตรวจสอบความถูกต้องของคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล ชั้นตรา จำนวนผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามบัญชีรายชื่อที่กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดส่งมาให้ดำเนินการ และยืนยันข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (ดำเนินการตรวจสอบครั้งที่ 1) 18/01/2564 : ตรวจสอบความถูกต้องของคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล ชั้นตรา จำนวนผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามบัญชีรายชื่อที่กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดส่งมาให้ดำเนินการ และยืนยันข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (ดำเนินการตรวจสอบครั้งที่ 2) 18/02/2564 : มีหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานและผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เพื่อสำรวจรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายของกรุงเทพมหานครหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 18/03/2564 : สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายของกรุงเทพมหานครหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 จำนวน 2 รอบ โดยแบ่งเป็นรอบเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. และรอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 12.00 - 16.00 น. ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

19/04/2564 : อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีฯ โดยมีค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าจ้างเหมาถ่ายภาพและล้างอัดภาพฯ ซึ่งขณะนี้ฎีกาฯ อยู่ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร 19/05/2564 : เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายของกรุงเทพมหานครหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานผู้บริหารทราบ 18/06/2564 : ดำเนินการจัดส่งภาพถ่ายของผู้ได้รับพระราชทานฯ ที่เข้าร่วมพิธีฯ ไปยังต้นสังกัด และผู้บริหารได้รับทราบการรายงานผลตามโครงการเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) (9) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
(9) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

22/10/2563 : แต่งตั้งคณะทำงานการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามคำสั่งสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ที่ 475/2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 17/11/2563 : จัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เพื่อมอบหมายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 09/12/2563 : ดำเนินการจัดทำและรวบรวมข้อมูลแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

19/01/2564 : จัดส่งโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 18/02/2564 : คณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานครได้พิจารณาโครงการที่ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร นำเสนอ และมีมติให้ผ่านการพิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 17/03/2564 : ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการดังกล่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

18/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ ซึ่งได้เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผ่านทางระบบตอบรับ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2564 รวมจำนวน 3 ครั้ง 18/05/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งต่อไป 18/06/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

15/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ แต่เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขณะนี้ระบาดค่อนข้างรุนแรง เพื่อความปลอดภัยจึงยังไม่ได้เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในช่วงเวลานี้ 18/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ แต่เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขณะนี้ระบาดค่อนข้างรุนแรง เพื่อความปลอดภัยจึงยังไม่ได้เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในช่วงเวลานี้ 18/09/2564 : รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด