ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 04020000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) (20) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(20) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :75.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

24/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมคณะทำงาน 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินการดังนี้ (1) จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 (2) คณะทำงานกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอโครงงานของปีงบประมาณ 2563 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูล เพื่อเขียนโครงการพร้อมทั้งเสนอขออนุมัติโครงการ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นชอบ เพื่อเวียนแจ้งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แก้ไขข้อมูลที่สำนักอนามัยประสานมาเพื่อจัดกิจกรรม 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการทำงาน และแนะนำวิธีป้องกันการเกิดอันตรายจากการทำงานในรูปแบบการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการจัดประชุมเพื่อหาแนวทางและวางแผนเกี่ยวกับการดำเนินงานที่จะต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานการปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานให้สำนักอนามัยทราบถึงผลการดำเนินการตามโครงการ 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแนวทางออกข้อปฏิบัติการทำงานเพื่อลดความเสี่ยง 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งเวียนข้อปฏิบัติการทำงานเพื่อลดความเสี่ยง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) (19) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
(19) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :80.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
55.00

100 / 100
4
80.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

26/10/2562 : อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขอความเห็นชอบ 26/11/2562 : จัดประชุมคกก.ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 และทำการทบทวนสถานะข้อมูลและฐานข้อมูลเดิม 25 ธ.ค.62 : ขออนุมัติโครงการพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการ กทม. สามัญ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอาวุโสขึ้นไป ตามหนังสือ ที่ ที่ 1095/62 ลว. 11 ธ.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1/01/63 เสนอผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่อนุมัติแผนพัฒนาฯ 21/02/63 ดำเนินการส่งแผนพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการ กทม.สามัญ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับอาวุโสขึ้นไป จำนวน 1 เล่ม(หนังสือ ที่ กท 0404/965 ลว. 27 ม.ค. 63) และส่งข้อมูลเพื่อประกอบตัวชี้วัด 4.1(หนังสือ ที่ กท 0404/2013 ลว. 28 ก.พ. 63) 22/03/63 ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

23/04/63 ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญระดับชำนาญการพิเศษและระดับอาวุโสขึ้นไป 23/05/63 ดำเนินการศึกษาวิธีการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 22/06/63 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คะเเนนที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดเรียบร้อบแล้วจำนวน 4 ขั้นตอน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนที่ 5 ซึ่งต้องนำเข้าข้อมูลผ่านระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

28/07/63 ดำเนินการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ได้แก่ -จำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอาวุโสขึ้นไป -จำนวนสำนวนดำเนินการทางวินัย (ทุจริต) -จำนวนสำนวนที่ได้ดำเนินการลงโทษ (ทุจริต) ประจำเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด