ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 04020000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) (13) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(13) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :68.02

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.45

100 / 100
2
32.33

100 / 100
3
61.54

100 / 100
4
68.02

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

23/10/2562 : เริ่มดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดต่างๆ 20/11/2562 : ดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดต่าง ๆ ดังนี้ 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 7.30% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 7.19% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 4.29% 4.ค่าสาธารณูปโภค 4.38% 5.ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 0.00% 20/12/2562 : ดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดต่าง ๆ รวม 12.45% ตามรายละเอียดดังนี้ 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 14.78% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 14.38% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 7.37% 4.ค่าสาธารณูปโภค 14.414.38% 5.ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 0.00%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

21/1/2563 : ดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดต่าง ๆ รวม 19.03% ตามรายละเอียดดังนี้ 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 22.78% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 21.58% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 10.07% 4.ค่าสาธารณูปโภค 18.33% 5.ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 0.00% 17/2/2563 : ดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดต่าง ๆ รวม 25.28% ตามรายละเอียดดังนี้ 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 30.28% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 28.77% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 12.22% 4.ค่าสาธารณูปโภค 22.68% 5.ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5.08% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 0.00% 18/3/2563 : ดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดต่าง ๆ รวม 32.33% ตามรายละเอียดดังนี้ 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 37.64% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 35.96% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 17.54% 4.ค่าสาธารณูปโภค 30.60% 5.ค่าครุภัณฑ์ 18.10% 6.เงินอุดหนุน 0% 7.รายจ่ายอื่น 4.41%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

20/4/2563 : 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 52.21% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 50.34% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 19.81% 4.ค่าสาธารณูปโภค 34.40% 5.ค่าครุภัณฑ์ 26.44% 6.เงินอุดหนุน 0% 7.รายจ่ายอื่น 5.76% รวม 44.54% 20/5/2563 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 62.63% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 61.20% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 21.35% 4.ค่าสาธารณูปโภค 37.08% 5.ค่าครุภัณฑ์ 26.44% 6.เงินอุดหนุน 0% 7.รายจ่ายอื่น 5.76% รวม 52.56% 22/6/2563 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 70.38% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 67.40% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 32.84% 4.ค่าสาธารณูปโภค 44.50% 5.ค่าครุภัณฑ์ 100.00% 6.เงินอุดหนุน 0% 7.รายจ่ายอื่น 5.73% รวม 61.54%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

21/7/2563 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 70.56% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 66.82% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 35.81% 4.ค่าสาธารณูปโภค 48.18% 5.ค่าครุภัณฑ์ 100.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 5.73% หมายเหตุ ร้อยละการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราวไม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเบิกจ่ายจากเงินยืมสะสม 20/8/2563 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 71.02% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 66.82% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 40.33% 4.ค่าสาธารณูปโภค 52.85% 5.ค่าครุภัณฑ์ 100.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 6.19% 17/09/2563 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 71.03% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 66.82% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 53.66% 4.ค่าสาธารณูปโภค 76.41% 5.ค่าครุภัณฑ์ 100.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 36.28% รวม 68.02%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) (14) การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(14) การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :1.50

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

24/10/2562 : รวบรวมข้อมูลเอกสารเพื่อดำเนินการ 21/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายการคลัง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

24/10/2562 : รวบรวมข้อมูลเอกสารเพื่อดำเนินการ 21/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายการคลัง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

24/10/2562 : รวบรวมข้อมูลเอกสารเพื่อดำเนินการ 21/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายการคลัง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

24/10/2562 : รวบรวมข้อมูลเอกสารเพื่อดำเนินการ 21/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายการคลัง)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) (15) คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(15) คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :1.50

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

24/10/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการ 20/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สำนักงานการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายงานให้กองบัญชี สำนักการคลัง เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ที่ กท 0404/12054 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

24/10/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการ 20/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สำนักงานการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายงานให้กองบัญชี สำนักการคลัง เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ที่ กท 0404/12054 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

24/10/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการ 20/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สำนักงานการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายงานให้กองบัญชี สำนักการคลัง เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ที่ กท 0404/12054 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

24/10/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการ 20/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สำนักงานการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายงานให้กองบัญชี สำนักการคลัง เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ที่ กท 0404/12054 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด