ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 04020000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) (16) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(16) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรม "พี่สอนน้อง" และเปิดช่องทางตอบคำถามเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างทางเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดช่องทางตอบคำถามทางเว็บไซต์ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลลูกจ้าง และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ 25/2/2563 : จัดทำแนวทางปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตอบคำถาม และเผยแพร่ คำถาม/คำตอบ ทางเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่ และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม "พี่เลี้ยง สกจ."

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตอบคำถาม และเผยแพร่ คำถาม/คำตอบ ทางเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่ และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม "พี่เลี้ยง สกจ." 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตอบคำถาม และเผยแพร่ คำถาม/คำตอบ ทางเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่ และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม "พี่เลี้ยง สกจ." 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตอบคำถามเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลลูกจ้างทางเว็บไซต์ภายใน 24 ชั่วโมง และรวบรวมคำถาม/คำตอบ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ แล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) (17) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ฺBest Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(17) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ฺBest Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :67.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
51.00

100 / 100
3
67.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

(17) โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 26/10/2562 : อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขอความเห็นชอบ 17/12/2562 : ยอดการใช้ปริมาณไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ลดลงร้อยละ 15.0026 จากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7.5% (21) โครงการสร้างสุขให้แก่บุคลากรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ (Best Service) 20/12/2562 : ประชุมคณะทำงานร่วมคิดกิจกรรมตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2563 หมาายเหตุ ผลคะแนนเฉลี่ยจากความก้าวหน้าของ ข้อ17 และ ข้อ 21

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

(17) โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) - เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 20/1/2563 : ยอดการใช้ปริมาณไฟฟ้าประจำเดือน ธันวาคม 2562 ลดลงจากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 19.3886% 20/2/2563 : ยอดการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน มกราคม 2563 ลดลงจากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15.74 % 16/3/2563 : ยอดการใช้ปริมาณไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลดลงจากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 28.02 % (21) โครงการสร้างสุขให้แก่บุคลากรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ (Best Service) 6/2/2563 : จัดกิจกรรมเจริญจิตภาวนา ฟังเทศน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 28 มกราคม 2563 ณ พระอุโบสถ วัดสุุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 16/3/2563 : จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาเพิ่อพัฒนาองค์กรสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

(17) โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 18/6/2563 : ยอดรายงานการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ลดลงจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 14.18 % (21) โครงการสร้างสุขให้แก่บุคลากรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ (Best Service) 18/6/2563 : ให้คงตัวชี้วัดเดิมไว้ 1. เรื่องการจัดพื้นที่สีเขียว 2. กิจกรรมเต้นแอโรบิค เวลา 14.00 น. 3. กิจกรรมนันทนาการประจำเดือน อยู่ระหว่างจัดเตรียมกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) (18) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(18) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :70.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

24/10/2562 : รอประสานงานจากกองงานผู้ตรวจราชการ 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอประสานงานจากกองงานผู้ตรวจราชการ 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอประสานงานจากกองงานผู้ตรวจราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

20/1/2563 : ได้รับแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครมหานคร จากคุณอาทิตย์ บุญจินดาทรัพย์ นักวิจัยผู้ดำเนินการสำรวจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563 และได้แจกแบบสำรวจดังกล่าวให้ส่วนราชการในสำนักงานการเจ้าหน้าที่ได้ตอบแบบสำรวจและส่งให้กองงานผู้ตรวจราชการเรียบร้อยแล้ว 17/2/2563 : อยู่ระหว่างรอประสานงานจากกองงานผู้ตรวจราชการ 19/3/2563 : กองงานผู้ตรวจราชการได้มีหนังสือที่ กท 0409/286 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 ส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้สำรวจฯ ได้เก็บข้อมูลจากผู้รับบริการ จำนวน 250 คน ซึ่งสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ได้รับคะแนนความพึงพอใจที่ 3.757

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

20/4/2563 : ดำเนินการนำผลการสำรวจความพึงพอใจข้อคำถามที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดไปพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้นและรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ 20/5/2563 : ได้ดำเนินการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด อย่างน้อย 2 อันดับ และรายงานผลการดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) เรียบร้อยแล้ว 19/6/2563 : ได้รับแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร จากคุณอาทิตย์ บุญจินดาทรัีพย์ นักวิจัยผู้ดำเนินการสำรวจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จำนวน 47 ชุด และได้แจกแบบสอบถามดังกล่าวให้ส่วนราชการในสำนักงานการเจ้าหน้าที่ได้ตอบและได้ส่งแบบสอบถามดังกล่าวให้กองงานผู้ตรวจราชการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **