ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04090000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์ (BMAPro 21st Competency Model)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์ (BMAPro 21st Competency Model)

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และจัดทำแบบประเมินผลการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดเตรียมโครงการ กำหนดหลักสูตรหัวข้อวิชา และกลุ่มเป้าหมายกำหนดเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักและสำนักงานเขต ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน – อาวุโส อยู่ระหว่างการเวียนแจ้งให้หน่วยงานส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อดำเนินการจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างจัดเตรียมการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 2. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา Coach,Mentoring
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
2. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา Coach,Mentoring

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย และจัดทำแบบประเมินการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดเตรียมโครงการ และประสานวิทยากรกลุ่มเป้าหมายกำหนดเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ – ชำนาญการพิเศษ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน - อาวุโส สังกัดสำนัก สำนักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัด-กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการจัดทำคำลั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว - ระดับผลผลิต ร้อยละ 91.67 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่งฯ ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด โดยมีผลการประเมินฯ ภายหลังการฝึกอบรม(Post-test)สูงกว่า(Pre-test) จำนวน 33 คน - ระดับผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการติดตามผลการใช้ทักษะ Coaching&Mentoring ของผู้ผ่านการฝึกอบรม และแบบติดตามผลประเมิน (สำหรับผู้ได้รับการ Coach/Mentor) อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 และ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 3. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1907/167 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 และได้จัดสรรโควตาของแต่ละหน่วยงานตามกรอบอัตรากำลังเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหลักสูตรฯ -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการออกแบบประเมินในกิจกรรมตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร -อยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างการเวียนรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมสังกัด กทม. โดยผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสมัครทางออนไลน์ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และกรอกแบบประเมินสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ก่อนการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรมภาควิชาการ ระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๔๗ คน (กทม. ๔๐ คน ต่างสังกัด ๗ คน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ๑. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM)
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๑. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดหลักสูตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการกำหนดวิทยากร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ๒. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร(70 : 20 : 10)
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๒. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร(70 : 20 : 10)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

95 / 100
2
30.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างขั้นตอนหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) อยู่ระหว่างขั้นตอนการหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร พิธีเปิดการฝึกอบรม (พร้อมกันทุกรุ่น) ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เขตราชเทวี และอยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 4 หลักสูตรการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดการฝึกอบรม พิธีเปิดรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 99 คน เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณ จำนวน 367,715.- บาท ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 99 คน เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณ จำนวน 226,390.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน (โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบหลักสูตร หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ รุ่นที่ 1 เสร็จสิ้นครบทุกกิจกรรมแล้ว อยู่ระหว่างรายงานผลโครงการ รุ่นที่ 2 – 4 ดำเนินการครบทุกกิจกรรมแล้ว โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดังนี้ • กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group Learning) จากเดิมเป็นแบบไป – กลับ 3 วันทำการ เปลี่ยนแปลงเป็นเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM • การฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน จากเดิมเป็นแบบไป – กลับ 1 วันทำการ เปลี่ยนแปลงเป็นเรียนรู้ผ่านระบบ E – learning หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) อยู่ระหว่างขั้นตอนการหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร หลักสูตรพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร : ชะลอการฝึกอบรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร : อยู่ระหว่างการเตรียมการฝึกอบรมในรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน (โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร : - ดำเนินการ รุ่นที่ 3 เรียบร้อยแล้ว สำหรับ ในรุ่นที่ 4 ดำเนินการพิธีเปิดเรียบร้อยแล้ว สำหรับภาควิชาการ จำนวน 3 วัน ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID - 19 หลักสูตรพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร : - ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID - 19 หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร - อยู่อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 6-13 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) - ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID - 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ๓. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยการฝึกอบรม
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๓. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยการฝึกอบรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการเวียนคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ๔. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๔. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการหาข้อมูลเเพื่อจัดทำหลักสูตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดรูปแบบกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์ covid 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ๕. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศและต่างประเทศ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๕. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศและต่างประเทศ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :25.51

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.92

95 / 100
2
19.68

100 / 100
3
25.51

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 1. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงาน ต่างประเทศ - ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Master of Urban Administration and Planning (MUAP) ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแห่งกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี นางณัฏฐ์ชนนนท์ รัฐสถาพรชัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดอนเมือง งบประมาณ 82,000.- บาท (ศึกษา/อบรม/ประชุม/ฯลฯ สำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โครงการตามแผน ลำดับที่ 3) รวมเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 = 1 โครงการ จำนวน 1 คน งบประมาณ 82,000.- บาท 1 x 100/90 = 1.11 % 2. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 2 หลักสูตร 3 คน งบประมาณ 141,500.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 5 หลักสูตร 11 คน งบประมาณ 139,000.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 6 หลักสูตร 18 คน งบประมาณ 788,415.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน - หลักสูตร - คน งบประมาณ - บาท รวมเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 จำนวน 4 โครงการ 13 หลักสูตร 32 คน งบประมาณ 1,068,915.- บาท 32 X 100/899 = 3.55 % (1.11 + 3.55) x 100 / (80 + 80) = 2.92 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 1. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงาน ต่างประเทศ - จัดทำข้อมูล TN 3 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ก.ข.ก. พิจารณา 1.โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1.1 ตั้งงบประมาณที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 35 โครงการ (8 หน่วยงาน) 1.2 เงินนอกงบประมาณ จำนวน 20 โครงการ (2 หน่วยงาน) 2. โครงการฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศที่หน่วยงาน ดำเนินการเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2.1 โครงฝึกอบรมตำแหน่งทางการบริหารของกรุงเทพมหานครโดยตั้งงบประมาณที่หน่วยงาน จำนวน 7 โครงการ (3 หน่วยงาน) 2.2 โครงการอื่น โดยตั้งงบประมาณที่หน่วยงาน จำนวน 9 โครงการ (6 หน่วยงาน) รวมเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 = 1 โครงการ จำนวน 1 คน งบประมาณ 82,000.- บาท 1 x 100/90 = 1.11 % 2. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 14 หลักสูตร 18 คน งบประมาณ 768,000.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 36 หลักสูตร 68 คน งบประมาณ 2,492,640.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 45 หลักสูตร 141 คน งบประมาณ 6,269,,260.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน 1 หลักสูตร 14 คน งบประมาณ - บาท เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 จำนวน 4 โครงการ 96 หลักสูตร 241 คน งบประมาณ 9,529,900.- บาท เดือนธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 จำนวน 4 โครงการ 109 หลักสูตร 273 คน งบประมาณ 10,598,815.- บาท 273 X 100/899 = 30.37 % (1.11 + 30.37) x 100 / (80 + 80) = 19.68 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 1. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานต่างประเทศ - จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการกำหนดโครงการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ของกรุงเทพมหานคร (ก.ข.ก.) ครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ผ่าน Microsoft Teams Application เพื่อขอความเห็นชอบโครงการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2565 - จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการกำหนดโครงการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ของกรุงเทพมหานคร (ก.ข.ก.) ครั้งที่ 3/2564 ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ผ่าน Microsoft Teams Application เพื่อขอความเห็นชอบโครงการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2565 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Glaucoma Fellowship (ต้อหิน) ณ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 - 5 กรกฎาคม 2565 ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 คน นางสาวพรปวีณ์ จินดารักษ์ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ งบประมาณ 800,000.-บาท - โครงการฝึกอบรม หลักสุตร Advance Cardiac Electrophysiology ด้านสรีระไฟฟ้าหัวใจ ณ Southlake Regional Health Center, University of Toronto, Canada ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 4 กรกฎาคม 2565 ระยะเวลา 1 ปี 4 วัน จำนวน 1 คน นางสาวณัฎชญาธิปก์ กิตติจำเริญ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ งบประมาณ 800,000.- บาท สรุปเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 จำนวน 2 โครงการ 2 คน งบประมาณ 1,600,000.- บาท รวมเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 = 3 โครงการ จำนวน 3 คน งบประมาณ 1,682,000.- บาท 3 x 100/90 = 3.33 % 2. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 2 หลักสูตร 1 คน งบประมาณ 148,800.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 9 หลักสูตร 41 คน งบประมาณ 2,136,140.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 3 หลักสูตร 18 คน งบประมาณ 1,267,000.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน 3 หลักสูตร 3 คน งบประมาณ 360,800.- บาท สรุปเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 จำนวน 4 โครงการ 17 หลักสูตร 63 คน งบประมาณ 3,912,740.- บาท รวมเดือนธันวาคม 2563 - มิถุนายน 2564 จำนวน 4 โครงการ 126 หลักสูตร 337 คน งบประมาณ 14,511,555.- บาท 337 X 100/899 = 37.49 % (3.33 + 37.49) x 100 / (80 + 80) = 25.51 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ๖. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพผู้นำทุกระดับสู่มหานครแห่งเอเชีย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๖. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพผู้นำทุกระดับสู่มหานครแห่งเอเชีย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และจัดเตรียมหลักสูตรตามมติคณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อขออนุมัติดำเนินการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ๗. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๗. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว - หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม - หลักสูตรการบริหารงานเขต อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดเตรียมหลักสูตร - หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพงานสนับสนุนการบริหารหน่วยงาน อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดเตรียมหลักสูตร - หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ 38 และรุ่นที่ 39 อยู่ระหว่างขออนุมติดำเนินการ ขออนุมัติเงินยืม และจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม/เจ้าหน้าที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม และจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ ๑ และ ๒ - หลักสูตรการบริหารงานเขต อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดเตรียมหลักสูตร - หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพงานสนับสนุนการบริหารหน่วยงาน อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดเตรียมหลักสูตร - หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ 38 และรุ่นที่ 39 เปิดการฝึกอบรมแล้ว รุ่นที่ ๓๘ อยู่ระหว่างการฝึกอบรมภาควิชาการ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๖๔ คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร อยู่ระหว่างการแจ้งเวียนให้ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมฯ - หลักสูตรการบริหารงานเขต อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดเตรียมหลักสูตร - หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพงานสนับสนุนการบริหารหน่วยงาน อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดเตรียมหลักสูตร - หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ 38 และรุ่นที่ 39 อยู่ระหว่างการฝึกอบรมภาควิชาการ แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ๘. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development)
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๘. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ๙. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการจัดทำแผนบริหารความรู้ในรูปแบบดิจิทัล
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๙. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการจัดทำแผนบริหารความรู้ในรูปแบบดิจิทัล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง และแก้ไขหลักสูตร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กำหนดการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 12 – 13 และ 16 กรกฎาคม 2564 - ดำเนินการประสานวิทยากรเรื่องรายละเอียดหลักสูตร - อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติหลักสูตร และจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ - แจ้งเวียนหนังสือสถาบันฯ ที่ กท 0401/1490 ลว. 9 มิ.ย. 64 เรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจัดทำคำสั่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ๑๐. ร้อยละความสำเร็จของการสร้างระบบฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๑๐. ร้อยละความสำเร็จของการสร้างระบบฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :8.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

95 / 100
2
8.00

100 / 100
3
8.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการ - กำหนดรายละเอียดหลักสูตรหัวข้อวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ - พิจารณาปรับปรุงเนื้อหาวิชาหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2563 ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จึงทำให้มีการชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน - ขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายไปบ้างแล้ว จึงอยู่ในช่วงของการวางแผนการ กำหนดวัน เวลา การฝึกอบรม สัมมนาต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย จึงทำให้มีการชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน - อยู่ระหว่างวางแผนการ กำหนดวัน เวลา การฝึกอบรม สัมมนา และพร้อมดำเนินการทันทีที่สถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายและมีคำสั่งให้ดำเนินการได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ๑๑. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้เครื่องมือทางการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๑๑. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้เครื่องมือทางการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร และวางแผนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ ออกแบบหลักสูตร คัดเลือกวิทยากร และปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม และประสานวิทยากร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ดำเนินการฝึกอบรมผ่านทางระบบออนไลน์ และจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ๑๒. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร (Innovation Organization)
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๑๒. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร (Innovation Organization)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.) หลักสูตรการวิจัยและพัฒนาคุณภาพงาน อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อดำเนินโครงการ 2.) หลักสูตรกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ(โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อดำเนินการจัดการโครงการ 3.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทมหานคร อยู่ระหว่างรวบรวมงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.) หลักสูตรการวิจัยและพัฒนาคุณภาพงาน อยู่ระหว่างดำเนินขออนุมัติจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 2.) หลักสูตรกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ(โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง และแก้ไขหลักสูตร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทมหานคร อยู่ระหว่างรวบรวมงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1) หลักสูตรการวิจัยและพัฒนาคุณภาพงาน ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 2.) หลักสูตรกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ(โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) - กำหนดการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2564 - ดำเนินการประสานรายละเอียดหลักสูตรกับวิทยากร - อยู่ระหว่างการขออนุมัติหลักสูตร จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 3.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทมหานคร อยู่ระหว่างรวบรวมงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) ๑๓. ร้อยละความสำเร็จของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้(Learning Organization)
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๑๓. ร้อยละความสำเร็จของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้(Learning Organization)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. หลักสูตรการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมดำเนินการจัดการฝึกอบรม และจัดทำรายละเอียดการฝึกอบรมและกิจกรรม เพื่อเตรียมจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. หลักสูตรการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 1.1 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมดำเนินการจัดการฝึกอบรม 1.2 ประสานวิทยากรเพื่อออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมที่จะใช้ในการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินการฝึกอบรมผ่านทางระบบออนไลน์ 2.จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ๑๔. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ(Happy Workplace)
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๑๔. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ(Happy Workplace)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.) หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรสุขภาวะ(โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดการโครงการ 2.) หลักสูตรการเสริมสร้างสมดุลชีวิตของบุคลากรกรุงเทพมหานคร (โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) อยู่ระหว่างการกำหนดหลักสูตรและหัวข้อวิชา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.) หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรสุขภาวะ(โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง และแก้ไขหลักสูตร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2.) หลักสูตรการเสริมสร้างสมดุลชีวิตของบุคลากรกรุงเทพมหานคร (โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) อยู่ระหว่าง พัฒนาหลักสูตร หัวข้อวิชา และสรรหา คัดเลือกวิทยากร และพิจารณาสถานที่ดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.) หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรสุขภาวะ(โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) - กำหนดการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม และ 2 สิงหาคม 2564 - ดำเนินการประสานรายละเอียดหลักสูตรกับวิทยากร - อยู่ระหว่างการขออนุมัติหลักสูตร จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2.) หลักสูตรการเสริมสร้างสมดุลชีวิตของบุคลากรกรุงเทพมหานคร (โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) แจ้งเวียนรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม สำรวจสถานที่จัดฝึกอบรมและสถานที่ดูงาน ติดต่อวิทยากร และล่าสุดชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID - 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) ๑๕. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๑๕. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติดำเนินการหลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียนอายุราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) และทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการประกาศเชิญชวนการจ้างเหมาค่าเอกสารและตีพิมพ์ (หนังสือทำเนียบผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด