ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 04090000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ e-learning
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ e-learning

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.กำหนดในหลักสูตรนักบริหารมหานครทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น (บนต.) หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง (บนก.) หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง (บนส.) และหลักสูตรอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาแนวทางการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละหลักสูตร 3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่น อยู่ระหว่างเข้าเรียนในระบบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

หลักสูตรหลักที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกทม. ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ e-learning มีดังนี้ 1.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 34 ,35 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 23 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รุ่นที่ 24 กำหนดแนะนำการเข้าใช้งานผ่านระบบการเรียนรู้ ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 3.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 14 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 4.หลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศ รุ่นที่ 1-5 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รุ่นที่ 6 อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

หลักสูตรหลักที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ e-learning มีดังนี้ 1.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 34 ,35 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 23 ,24 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 3.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 14 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 4.หลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศ รุ่นที่ 1-6 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รุ่นที่ 7-11 อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

หลักสูตรหลักที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ e-learning มีดังนี้ 1.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 34 ,35 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 23 ,24 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 3.หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 14 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 4.หลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศ รุ่นที่ 1-12 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ผ่านการประเมินสมรรถนะหลักด้านคุณธรรมจริยธรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ผ่านการประเมินสมรรถนะหลักด้านคุณธรรมจริยธรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :98.66

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
98.66

100 / 100
4
98.66

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561(ฝ่ายพัฒนาความรู้เฉพาะทาง) 1. ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 -14 ธันวาคม 2561 ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต จ.นครนายก จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 94 คน เจ้าหน้าที่ 8 คน รวม 102 คน ใช้งบประมาณ 194,220 บาท 2. ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 81 คน เจ้าหน้าที่ 7 คน ใช้งบประมาณ 107,400 บาท 3. ค่าวัสดุหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมฯ 7,899.81 บาท รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 309,519.81 บาท (ยังไม่สามารถคำนวณผลการดำเนินการตัวชี้วัดได้ เนื่องจากสถาบันฯ จะส่งแบบประเมินสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม หลังกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 (ฝ่ายพัฒนาความรู้เฉพาะทาง) ดำเนินการฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1-3 เสร็จสิ้นแล้ว 1.กิจกรรมที่ 1 สำหรับศาสนาพุทธ 3 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 263 คน เจ้าหน้าที่ 21 คน 2.กิจกรรมที่ 2 สำหรับศาสนาอิสลาม 2 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 174 คน วิทยากร 4 คน เจ้าหน้าที่ 17 คน 3.กิจกรรมที่ 3 สำหรับทุกศาสนา 2 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 175 คน วิทยากร 5 คน เจ้าหน้าที่ 20 คน รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,213,449.81 บาท (ยังไม่สามารถคำนวณผลการดำเนินการตัวชี้วัดได้ เนื่องจากสถาบันฯ จะส่งแบบประเมินสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม หลังกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุปแบบประเมินฯของกิจกรรม)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 (ฝ่าพัฒนาความรู้เฉพาะทาง)ดำเนินการฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1-3 เสร็จสิ้นแล้ว 1.กิจกรรมที่ 1 สำหรับศาสนาพุทธ 3 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 263 คน เจ้าหน้าที่ 21 คน 2.กิจกรรมที่ 2 สำหรับศาสนาอิสลาม 2 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 174 คน วิทยากร 4 คน เจ้าหน้าที่ 17 คน 3.กิจกรรมที่ 3 สำหรับทุกศาสนา 2 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 175 คน วิทยากร 5 คน เจ้าหน้าที่ 20 คน รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,213,449.81 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 (ฝ่าพัฒนาความรู้เฉพาะทาง)ดำเนินการฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1-3 เสร็จสิ้นแล้ว 1.กิจกรรมที่ 1 สำหรับศาสนาพุทธ 3 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 263 คน เจ้าหน้าที่ 21 คน 2.กิจกรรมที่ 2 สำหรับศาสนาอิสลาม 2 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 174 คน วิทยากร 4 คน เจ้าหน้าที่ 17 คน 3.กิจกรรมที่ 3 สำหรับทุกศาสนา 2 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 175 คน วิทยากร 5 คน เจ้าหน้าที่ 20 คน รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,213,449.81 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด