ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 04090000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) 3.1(ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (น้ำหนักร้อยละ 7)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.1(ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (น้ำหนักร้อยละ 7)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :82.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
42.00

100 / 100
3
66.00

100 / 100
4
82.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- พัฒนาช่องทางการให้คำปรึกษาแนะนำ - สร้างความเข้าใจด้านความรู้ ทักษะการให้คำปรึกษา กำหนดแนวทางดำเนินการ - กำหนดลำดับการทำหน้าที่ให้คำปรึกษา - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม - มีการให้คำปรึกษาแนะนำ ผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว จำนวน 21 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- มีการให้คำปรึกษาแนะนำ ผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว จำนวน 25 ครั้ง - เผยแพร่ข้อมูลการให้คำปรึกษาแนะนำ ตามแบบ Buddy 3 ผ่านแพลตฟอร์ม (Plat form) ในช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- มีการให้คำปรึกษาแนะนำ ผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว จำนวน 31 ครั้ง - เผยแพร่ข้อมูลการให้คำปรึกษาแนะนำ ตามแบบ Buddy 3 ผ่านแพลตฟอร์ม (Plat form) ในช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (น้ำหนักร้อยละ 7)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (น้ำหนักร้อยละ 7)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

3.2.1 กิจกรรมการรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการความรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.จัดประชุมคณะทำงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2562 ---- 3.2.2 โครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร) - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการทำงาน แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และประกาศนโยบายโดยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร - คณะกรรมการทำงานเตรียมดำเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดการใช้ไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

3.2.1 กิจกรรมการรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการความรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 1. จัดทำเนื้อหาความรู้ 2. เผยแพร่เนื้อหาความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ 3. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ---- 3.2.2 โครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร) - ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง - ดำเนินการตรวจไขว้ระหว่างหน่วยงาน ตามเกณฑ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

3.2.1 กิจกรรมการรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการความรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล) การดำเนินการ 1. จัดทำเนื้อหาความรู้ 2. เผยแพร่เนื้อหาความรู้ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ 3. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ---- 3.2.2 โครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร) - ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โปสเตอร์ แพลต์ฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เป้นต้น - ดำเนินการตรวจไขว้ระหว่างหน่วยงาน ตามเกณฑ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่กำหนดไว้ (ผลการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นอัตรารวมกับส่วนราชการอื่นในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

3.2.1 กิจกรรมการรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการความรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล) การดำเนินการ 1. จัดทำเนื้อหาความรู้ 2. เผยแพร่เนื้อหาความรู้ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ 3. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ---- 3.2.2 โครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ผลการดำเนินตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด • เชิงคุณภาพ : สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 5 จากปริมาณไฟฟ้าของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลที่ได้ : สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ 17.5 • เชิงปริมาณ : ร้อยละ 80 ของหน่วยงานส่วนราชการที่ดำเนินการตามแผนลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ผลการดำเนินการ : - แผนการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงาน - ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินการ - เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น คำสั่ง แผ่นพับประชาสัมพันธ์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (น้ำหนักร้อยละ 6)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (น้ำหนักร้อยละ 6)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :82.66


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
55.00

100 / 100
4
82.66

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 1 เรียบร้อย อยู่ระหว่างการสรุปผลและเตรียมการทอดแบบสอบถามครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้รับทราบผลการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่างกำหนดวันทอดแบบสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินการสำรวจระดับความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 ได้คะแนน 4.066 ผลการดำเนินการสำรวจระดับความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 ได้คะแนน 4.201 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 คือ 4.133 คะแนน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด