ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 04090000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม (น้ำหนักร้อยละ 7)
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม (น้ำหนักร้อยละ 7)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.53

100 / 100
2
12.00

100 / 100
3
18.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้จัดส่งเอกสารประกอบฎีกาเพื่อส่งให้ฝ่ายการคลังดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างเร่งรัดเจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารประกอบฎีกาเพื่อส่งให้ฝ่ายการคลังดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 (น้ำหนักร้อยละ 1.5)
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 (น้ำหนักร้อยละ 1.5)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
54.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดส่งข้อมูลให้สำนักการคลังภายในวันที่ 10 มกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดส่งเอกสารประกอบฎีกาให้ฝ่ายการคลัง เพื่อดำเนินการในภาพรวมของสำนักปลัดกรุงเทพมหานครต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย มีบางหลักสูตรเริ่มดำเนินการได้หลังหยุดจากการเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยออดทรัพย์สิน(งบประมาณ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)(น้ำหนักร้อยละ1.5)
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยออดทรัพย์สิน(งบประมาณ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)(น้ำหนักร้อยละ1.5)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
64.00

100 / 100
4
80.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีให้สำนักการคลังภายในกำหนดเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้จัดส่งรายงานทรัพย์สินประจำรายไตรมาสที่ 2 ให้สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานข้อมูลไตรมาสที่ 3 ก่อนวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานข้อมูลไตรมาสที่ 3 ก่อนวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **