ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 04090000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (น้ำหนักร้อยละ 6)
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (น้ำหนักร้อยละ 6)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

หน่วยงานทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลหรือฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเก็บชุดข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลของหน่วยให้เป็นปัจจุบัน และเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล โดยอยู่ระหว่างการรอสำนักยุทธศาสตร์ฯจัดประชุมชี้แจงการดำเนินการ -อยุ่ระหว่างดำเนินการตามแบบ สยป. 4.1 (1) และ แบบ สยป. 4.1 (3) เพื่อส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 -จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ศึกษาวิธีการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ผ่านทางเว็ปไซด์ -ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และนำเข้าข้อมูลของหน่วยงานไปยังระบบบันทึกฐานข้อมูล ประกอบตัวชี้วัด 4.1 ตามแบบทบทวนข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมืองเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล โดยเป็นไปตามแนวทางและปฏิทินที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดตามลำดับขั้นตอนครบถ้วนแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 โดยมีความเห็นจากผู้ตรวจสอบของสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ว่าข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (น้ำหนักร้อยละ 4)
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (น้ำหนักร้อยละ 4)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการด้านความปลอดภัยฯชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานแบ่งงานตามกิจกรรมที่ 1-3 ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบให้ สนอ. ชี้แงรายละเอียดงานตามกิจกรรมที่ได้คัดเลือกใหม่พร้อมกิจกรรมที่ต้องนำมาต่อยอดพัฒนา แต่งตั้งคณะทำงานหลักและย่อยในการรับผิดชอบและปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ประชุมชี้แจงรายละเอียดงานตามกิจกรรมที่ได้คัดเลือกใหม่ และกิจกรรมที่นำมาพัฒนาต่อยอด รายงานผลการดำเนินการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ สนอ.เรียบร้อยภายในเดือน ธ.ค. 62 แล้ว ดำเนินโครงการตามขั้นตอนและได้จัดทำข้อปฏิบัติขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีการประชาสัมพันธ์โดยการใช้สื่อต่างๆ ภายในหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ตามขั้นตอนที่แผนปฏิบัติงานกำหนดไว้ ส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินการและกำกับติดตามโครงการช่วงที่3ตามแบบรายงานที่สำนักอนามัยกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สถาบันฯได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่แผนปฎิบัติงานกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งสำเนาโครงการและเอกสารรายงานผลการดำเนินการและการกำกับติดตาม ตามแบบรายงานที่สำนักอนามัยได้กำหนดให้สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด