ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 14000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) สร้างฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
สร้างฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :มีฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(มีฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ศึกษาข้อมูลและสถิติทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ศึกษาข้อมูลและสถิติทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

นำเข้า/เผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ผ่านช่องทางในเว็บไซต์ www.bangkpk.go.th./fiic

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

นำเข้า/และเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th./fiic

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :40.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เสนอขออนุมัติโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาการดเนนการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2563 ออกไป 4 เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินการแต่เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) มูลค่าทรัพย์สิน (ที่ดิน) ที่ถูกปล่อยว่างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
มูลค่าทรัพย์สิน (ที่ดิน) ที่ถูกปล่อยว่างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์

หน่วยนับ :น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :20.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
20.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีทรัพย์สินที่ดินกำลังรวบรวมและรายงานจำนวนแปลงที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1307/2727 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ประสานทุกหน่วยงานสำรวจตรวจสอบข้อมูลที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการปลูกต้นไม้ในที่ดินที่ยังใช้ประโยชน์ จำนวน 24 แปลงและให้รายงานผลการดำเนินการตามแบบฟอร์มให้กองทะเบียนทรัพย์สินฯ ทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างรายงานให้ผู้บริหารทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินประเภทที่ดินที่ถูกปล่อยว่างมิได้ใช้ประโยชน์กับมูลค่าทรัพย์สินประเภทที่ดินทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 1.98

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานการสำรวจมูลค่าทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ที่ซื้อหรือได้มาในราคาตั้งแต่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ที่ชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือถูกปล่อยให้ไม่ได้ใช้ประโยชน์
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานการสำรวจมูลค่าทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ที่ซื้อหรือได้มาในราคาตั้งแต่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ที่ชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือถูกปล่อยให้ไม่ได้ใช้ประโยชน์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดเตรียมฐานข้อมูลทรัพย์สินที่มีราคาได้มาตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุได้แจ้งความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สินที่ซื้อหรือได้มาตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไปและได้รับมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ที่บันทึกไว้ในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS) และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ดำเนินการส่งข้อมูลดังกล่าวฯ ให้กองทะเบียนทรัพย์สินฯ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0507/399 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างเร่งรัดให้หน่วยงานที่ยังส่งไม่ครบอีก 8 หน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน หน่วยงานรายงานการสำรวจมูลค่าทรัพย์สินฯ จำนวน 69 หน่วยงาน จากหน่วยงานทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร จำนวน 69 หน่วยงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างศึกษากระบวนการบังคับภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดทำแนวทางปฏิบัติในการบังคับภาษีและคู่มือในการดำเนินการบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ขออุทธรณ์การปฏิบัติราชการ (ยกเลิกตัวชี้วัด)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ขออุทธรณ์การปฏิบัติราชการ (ยกเลิกตัวชี้วัด)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังระดับของตัวชี้วัด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังระดับของตัวชี้วัด

หน่วยนับ :แผน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แผน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 50
3
0.00

95 / 100
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนรักษาวินัยทางทางการเงินการคลัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้ง (ร้อยละ 65.00)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนรักษาวินัยทางทางการเงินการคลัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนฯ ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 18 ก.พ. 2563 เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 จากการประชุมเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 และพิจารณาร่างแผนฯ ต่อ สำหรับในส่วนที่ 7 ด้านการบัญชีการรายงาน และการตรวจสอบตามเป้าหมายที่ 2 ที่กำหนดให้มีผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ซึ่งกองอัตรากำลัง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้ว 2.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังโดยกลุ่มงานระเบียบฯ ได้จัดทำร่างแผนฯ และรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมได้ส่งแผนฯ และรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมในครั้งที่ 3/2563 แล้ว ปรากฎว่า มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ 3.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังโดยกลุ่มงานระเบียบฯ ได้นำเสนอร่างแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร และร่างแผนการดำเนินการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 7 ต่อประะชุมคณะกรรมการกำหนดแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563 และสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโดยกลุ่มงานระเบียบฯ ได้ดำเนินการขอความเห็นชอบแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 7 ต่อปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบตามที่สำนักการคลังเสนอรายละเอียดปรากฎตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1305/2219 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 พร้อมแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร และแผนการดำเนินการรักษาทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร พร้อมได้เวียนแจ้งให้ หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทราบแล้ว รายละเอียดปรากฎตามหนังสือสำนักการคลังที่ กท 1305/2519 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละของจำนวนเรื่องที่กรุงเทพมหานครขอผ่อนผันจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในปีงบประมาณ 2563 ลดลงจากปีงบประมาณ 2562
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของจำนวนเรื่องที่กรุงเทพมหานครขอผ่อนผันจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในปีงบประมาณ 2563 ลดลงจากปีงบประมาณ 2562

หน่วยนับ :ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
5.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไม่มีเรื่องขอผ่อนผันต่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 -18 มีนาคม 2563 มีเรื่องขอผ่อนผันต่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ จำนวน 1 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 17 มิถุนายน 2563 มีเรื่องขอผ่อนผันต่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ จำนวน 1 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเรื่องขอผ่อนผันต่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ จํานวน 1 เรื่อง เปรียบเทียบ กับปีงบประมาณ 2562 มีจํานวน 4 เรื่อง จำนวนเรื่องที่ขอผ่อนผันลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 75

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการรับชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร (สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการรับชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร (สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :60.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
23.00

100 / 100
4
60.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ครั้งที่ 1 วันที่ 11 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) (รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และราคากลาง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 -อยู่ระหว่างการจัดทำร่างประกวดราคาจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ -จัดทำในระบบ e-GP

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ประกาศ TOR -รอเสนอราคา 5 วันทำการ(21-27 เมษายน 2563) -วันที่ 30 เม.ย. 2563 ถึง 5 พ.ค. 2563 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้อยู่ระหว่าง -คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการรายงานผลการพิจารณาการประวดราคาจ้างตามโครงการดังกล่าว -กองการเงินจัดทำหนังสือรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคาจ้างฯเนื่องจากผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติซึ่งต้องเสนอผู้มีอำนาจ (รอง ผอ.สนค.) พิจารณาสั่งการให้ประกาศประกวดราคาครั้งใหม่ -ขออนุมัติการประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 3 ตามประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าชปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีกด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 -รอผู้เสนอราคาภายใน 10 วันทำการ (12-25 มิถุนายน 2563) -เสนอราคาวันที่ 26 มิถุนายน 2563 -พิจารณา/ตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา (20วันทำการ) วันที่ 29 มิถุนายน 2563-27 กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- คณะกรรมการพิจารณาผลฯพิจารณา/ตรวจสอบเอกสารการเสนอราคาและพิจารณาตัวผู้รับจ้าง - รายงานผลการพิจารณา ขออนุมัติจ้างและตรวจร่างสัญญา - ลงนามในสัญญาจ้างฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด