ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 14000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
65.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กำหนดจำนวนข้อมูลเป้าหมายที่จะดำเนินการจัดทำฐาน/เชื่อยโยง - สืบค้น รวบรวมจัดเก็บ และนำเข้าข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุน ของกรุงเทพมหานครตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลให้มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน - สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ และสรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สืบค้น รวบรวมจัดเก็บ และนำเข้าข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุน ของกรุงเทพมหานครตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลให้มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน - สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ และสรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ร้อยละค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินฯ เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้ไปสำรวจข้อมูลทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครที่ให้เช่าจากทุกหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุเวียนแจ้งการสำรวจการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1307/912 ลว. 16 ก.พ. 2564 และให้ส่งแบบสำรวจและจัดเก็บรายได้ฯ ภายใน 31 มี.ค. 2564 (มีหน่วยงานรายงานมาแล้ว จำนวน 15 หน่วยงาน จากหน่วยงานทั้งหมด 69 หน่วยงาน) - กองรายได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินแต่ละประเภทจากหน่วยงานให้เช่าทรัพย์สิน โดยดำเนินการได้ประมาณร้อยละ 70 (คิดเป็นร้อยละ 50 ของขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :20.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรุงเทพมหานครตั้งประมาณการรายรับภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินฯ ไว้ 240 ล้านบาท ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63 จัดเก็บได้ 50.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.15 ของประมาณการรายนรับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) มีรายงานการสำรวจความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนระเบียบ ข้อตกลงเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงหน่วยงาน และการติดตั้งระบบ RFID สำหรับรถสังกัดกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๒.๔ - การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีรายงานการสำรวจความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนระเบียบ ข้อตกลงเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงหน่วยงาน และการติดตั้งระบบ RFID สำหรับรถสังกัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดทำแบบสำรวจความต้องการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุพิจารณาแบบสำรวจฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ส่งแบบสำรวจความต้องการให้หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร (คิดเป็นร้อยละ 30 ของขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) มีบทวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ และมีการจัดทำแผนส่งเสริมการลงทุนขององค์กร
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
มีบทวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ และมีการจัดทำแผนส่งเสริมการลงทุนขององค์กร

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.รวบรวมเอกสารข้อมูลสถิติทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร 2.ศึกษา/วิเคราะห์ตามรูปแบบหลักเกณฑ์ แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคแบบแผนของการวินัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ศึกษา/วิเคราะห์ตามรูปแบบหลักเกณฑ์ แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคแบบแผนของการวิจัย - ตรวจสอบและสรุปผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 45 ของขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) มีฐานข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
มีฐานข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- รวบรวมข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- รวบรวมข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร - ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบวิธีการ หลักเกณฑ์ แนวคิด ตลอดจนทฤฎีและเทคนิคในกาวิเคราะห์ (ร้อยละ 40 ของขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานสถานะหนี้เงินกู้ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานสถานะหนี้เงินกู้ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
29.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดเก็บข้อมูลหนี้สินเงินกู้จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดเก็บข้อมูลหนี้สินเงินกู้จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่งานเกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายแต่ละด้าน 2.จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเปรียบเทียบกับแผนปฎิบัติหน้าที่กำหนดไว้ในนโยบายแต่ละด้าน - จัดทำข้อมูลรายงานการประเมินความเสี่ยงทางการคลังของกรุงเทพมหานครตามนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- รวบรวมข้อมูลความคืบหน้าการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติในนโยบายแต่ละด้าน และ จัดทํารายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติที่กําหนดไว้ (เพื่อใช้ ในการประชุมคณะกรรมการ ติดตามฯ ครั้งที่ 1 - จัดประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2546 - จัดทํารายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการเงินการคลัง ของกรุงเทพมหานครและเวียนแจ้งรายงานให้คณะกรรมการติดตามทราบและรับรองรายงานการประชุม (ร้อยละ 55 ของขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการจัดอบรมเพิ่มทักษะด้านการบัญชี
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการจัดอบรมเพิ่มทักษะด้านการบัญชี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.01

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี -อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดหลักสูตร (ร้อยละ 6 ของขั้นตอนการดำเนินงาน) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชีของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร -อยู่ระหว่างรวบรวมปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน (ร้อยละ 3 ของขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี - อยู่ระหว่างจัดทำคำสั้่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม (ร้อยละ 20 ของขั้นตอนการดำเนินงาน) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชีของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม (ร้อยละ 8 ของขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงินภายในกำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงินภายในกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.50

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู่ระหว่างการส่งงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563) ร่้อยละ 98

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดทำรายงานการเงินของกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยโดยส่งงบการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหนังสือที่ กท 1304/5381 ลว.28 ธ.ค. 2563 และส่งงบการเงินให้กรมบัญชีกลางตามหนังสือที่ กท 1304/5382 ลว.28 ธ.ค. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) มีรายงานการรับ – จ่ายเงิน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
มีรายงานการรับ – จ่ายเงิน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบด้านรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำเดือนของแต่ละหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขข้อมูลรายรับ - จ่าย ซึ่งกำลังประสานสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 15 ของขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) ร้อยละของจำนวนภาษีค้างลดลง
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของจำนวนภาษีค้างลดลง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ได้รับจากการรายงานบัญชีลูกหนี้คางชำระภาษี ณ 30 กันยายน 2563 ของสำนักงานเขตแล้วนำเข้าข้อมูลโดยจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศแล้วเวียนแจ้งเขต ร้อยละ 40 ของขั้นตอนการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ได้รับจากการรายงานบัญชีลูกหนี้คางชำระภาษี ณ 30 กันยายน 2563 ของสำนักงานเขตแล้วนำเข้าข้อมูลโดยจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศแล้วเวียนแจ้งเขต (คิดเป็นร้อยละ 40 ของขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำข้อบัญญัติเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำข้อบัญญัติเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการเสนอร่างกฎกระทรวงให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการเสนอร่างกฎกระทรวงให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(14) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ 80 (สก.สนค.,กสพ.)
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา  ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา  ได้คะแนนร้อยละ 80 (สก.สนค.,กสพ.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การคลังและการบริหารพัสดุของกรุงเทพมหานครแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกียวข้อง -อยู่ระหว่างดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ร่วมทั้งอยู่ระหว่างประสาน ร้อยละ ร้อยละ 20 สำนักงานตรวจสอบภายในเพื่อเชิญมาเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมทรัพย์สินและจัดทำรายงานทรัพย์สิน -อยู่ระหว่างกำหนดหลักสูตรและรายละเอียดต่างๆ ของโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฯ ร้อยละ 10

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การคลังและการบริหารพัสดุของกรุงเทพมหานครแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกียวข้อง - โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมทรัพย์สินและจัดทำรายงานทรัพย์สิน - อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ (คิดเป็นร้อยละ 40 ของขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกองโรงงานช่างกล
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกองโรงงานช่างกล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
95.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตรวจรับงาน งวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตรวจรับงาน งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(16) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการรับชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันน้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการรับชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันน้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู่ระหว่างทดสอบระบบเตรียมส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 29 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทดสอบระบบของโครงการฯ งวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 - ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจรับพัสดุ เพื่อจะดําเนินการ เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง - อยู่ในระหว่างดําเนินการเบิกจ่าย งวดที่ 1 เป็นเงิน 4,740,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบสารสนเทศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบสารสนเทศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :40.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **