ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 14000000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดให้เป็นปัจจุบัน
[มิติที่ 2 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดให้เป็นปัจจุบัน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :25.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการจัดทำประกาศกำหนดระยะเวลาในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2.ดำเนินการสำรวจเพื่อจัดทำประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีรายการห้องชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้จริง
[มิติที่ 2 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้จริง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรุงเทพมหานครตั้งประมาณการรายรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ 5,115 ล้านบาท ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63 จัดเก็บได้ 192.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.76อ ของประมาณการรายรับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **