ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 14000000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กองงานผู้ตรวจได้มีการเชิญประชุมชี้แจงแนวทางกรดำเนินการโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร การดำเนินการทอดแบบสอบถามดำเนินการโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กองงานผู้ตรวจราชการได้ส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ตามหนังสือกองงานผู้ตรวจราชการ ที่ กท 0409/286 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยผลความพีงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ย 4.019 คิดเป็นระดับความพึงพอใจมาก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กองงานผู้ตรวจราชการได้ดำเนินการทอดแบบสอบถามครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 พฤษาคม 2563 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชำชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชำชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านเข้ามาทุกช่องทาง (สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,ศูนย์ กทม. 1555 และศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 2. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 24 ธันวาคม 2562 รับเรื่อง จำนวน 28 เรื่อง -ทางระบบเรื่องราวร้องทุกข์ (MIS2) จำนวน 7 เรื่อง -ทางหนังสือร้องเรียน จำนวน - เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 19 เรื่อง 3. ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้รองทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านเข้ามาทุกช่องทาง (สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,ศูนย์ กทม. 1555 และศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 2. ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 รับเรื่อง จำนวน 36 เรื่อง -ทางระบบเรื่องราวร้องทุกข์ (MIS2) จำนวน 36 เรื่อง -ทางหนังสือร้องเรียน จำนวน - เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 15 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 21 เรื่อง 3. ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้รองทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านเข้ามาทุกช่องทาง (สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,ศูนย์ กทม. 1555 และศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 2. ตั้งแต่วันที่ 1เมษายน ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 รับเรื่อง จำนวน 39 เรื่อง -ทางระบบเรื่องราวร้องทุกข์ (MIS2) จำนวน 39 เรื่อง -ทางหนังสือร้องเรียน จำนวน - เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 29 เรื่อง 3. ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้รองทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดตั้งคณะทำงานกำกับติดตามการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักการคลัง -จัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 62 -จัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทบทวนมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักการคลังและกำชับทุกส่วนราชการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่หน่วยงานกำหนด ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นประจำทุกเดือน (ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป) -25 มิ.ย. 63 เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมรณรงค์การลดใช้พลังงานไฟฟ้า ครั้งที่ 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **