ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 14000000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้มีการประชุมคณะทำงาน ผลการประชุมสรุปว่ามีการจัดการความเสี่ยงในการทำงานสำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 2 งาน โดยมอบให้กองทะเบียนทรัยพ์สินและพัสดุ และกองรายได้และงานต่อยอดพัฒนามอบกองบำเหน็จบำนาญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการตามแผนงานและกำกับติดตามแผนงานและกำกับติดตามผลการดเนินโครงการฯ เพื่อเตรียมรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2 ให้สำนักอนามัยทราบภายในเดือนเมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการตามแผนงานและกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ และรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัต แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2 ให้สำนักอนามัยทราบตามหนังสือ กท 1301/2037 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดเตรียมฐานข้อมูลที่ดินและรอขั้นตอนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดแนวทางให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างเตรียมฐานข้อมูลที่ดินและรอขั้นตอนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กำหนดแนวทางให้กองทะเบียนทรัพย์สินดำเนินการตามขั้นตอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-นำเข้าข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมืองในระบบฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 จำนวน 14 ตัวชี้วัด ซึ่งมีข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 20 ราย -แจ้งผลการนำเข้าข้อมูลให้สำนักยุทธศาสตร์ลและประเมินผลภายในวันที่ 29 พ.ค. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **