ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 14000000

Home Home SED

มิติที่ 5 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม (สก.สนค.)
[มิติที่ 5 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม (สก.สนค.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :34.65

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
34.65

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย จากสมุดคุมทะเบียนงบประมาณกับระบบ MIS 2 2.เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บริการกรุงเทพมหานครกำหนดไว้ โดยประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดที่ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ 3.ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายประจำปี 4.ติดตามผลการดำเนินงานจากสมุดคุมทะเบียนงบประมาณกับระบบ MIS 2 และหาแนวทางแก้ไขกรณีมีปัญหาอุปสรรค

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (สก.สนค.)
[มิติที่ 5 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (สก.สนค.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :25.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน - แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้มูลของหน่วยงาน - จัดประชุมคณะทำงานฯลฯ เพื่อพิจารณาบัญชีรายการข้อมูลหน่วยงาน (Data Catalog) - คณะทำงานฯพิจารณาคัดเลือกข้อมูลหน่วยงานมาพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ของหน่วยงาน - ส่งเอกสารผลการดำเนินงานให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **