ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 15000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :85.07

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
35.08

100 / 100
3
78.20

100 / 100
4
85.07

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการทอดแบบสำรวจความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ทอดแบบสำรวจความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 12 มีนาคม 2562 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 877 ตัวอย่าง -ผลการสำรวจพบว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีคะแนนเฉลี่ยความเชื่อมันในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84) หรือคิดเป็นร้อยละ 76.8 -ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยฯในระดับมากขึ้นไป (ตั้งแต่ 3.51 คะแนน) จำนวนทั้งสิ้น 577 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.80

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ทอดแบบสำรวจความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 25 มิถุนายน 2562 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,764 ตัวอย่าง -ผลการสำรวจพบว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีคะแนนเฉลี่ยความเชื่อมันในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91) หรือคิดเป็นร้อยละ 78.2 -ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยฯในระดับมากขึ้นไป (ตั้งแต่ 3.51 คะแนน) จำนวนทั้งสิ้น 1,205 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จากการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในปีงบประมาณ 2562 โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่พักอาศัย หรือสัญจรบริเวณในพื้นที่ซึ่งกรุงเทพมหานครกำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย รวมทั้งเก็บข้อมูลข้อมูลจากการทอดแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจ และผ่านระบบการสแกน QR Code พบว่า - ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีคะแนนเฉลี่ยความเชื่อมั่นในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) หรือคิดเป็นร้อยละ 84.21 - จำนวนประชาชนที่ให้คะแนนความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยฯ ในระดับมากขึ้นไป (ตั้งแต่ 3.51) คะแนน มีจำนวนทั้งสิ้น 2,342 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.07

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวัง และตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวัง และตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยุ่ระหว่างรวบรวมและสรุปผลการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 26 มีนาคม 2562 พื้นที่/จุดเสี่ยงภัย มีจำนวนทั้งสิ้น 993 แห่ง/จุด ประกอบด้วย 1. พื้นที่/จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 673 แห่ง/จุด 2. พื้นที่/จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน พื้นที่เขต จำนวน 354 แห่ง/จุด และสำนักเทศกิจ จำนวน 5 แห่ง/จุด 3. พื้นที่/จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางน้ำ (ท่าเทียบเรือ) จำนวน 18 แห่ง/จุด สำนักเทศกิจดำเนินการ ดังนี้ 1.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่เทศกิจของสำนักงานเขต รวมทั้งตรวจสอบติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขสภาพแวดล้อมตามเงื่อนไขการลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมของสำนักงานเขต เฉลี่ย 1.86 ครั้ง/เดือน/จุด 2.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน CCTV ดังนี้ 2.1 ตรวจประสิทธิภาพการทำงาน CCTV ในพื้นที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของสำนักงานเขต จำนวน 993 จุด/แห่ง เฉลี่ย 1.78 ครั้ง/เดือน/จุด 2.2 ตรวจประสิทธิภาพการทำงาน CCTV ในพื้นที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน ของสำนักเทศกิจ จำนวน 5 จุด/แห่ง เฉลี่ย 4.4 ครั้ง/เดือน/จุด 2.3 ตรวจประสิทธิภาพการทำงาน CCTV ในพื้นที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยทางน้ำ จำนวน 396 จุด/แห่ง เฉลี่ย 4.4 ครั้ง/เดือน/จุด 3.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจร บริเวณโดยรอบสำนักเทศกิจ จำนวน 5 จุด/แห่ง เฉลี่ย 2 ครั้ง/วัน/จุด (วันทำการ) 4.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจดูแลความปลอดภัยประชาชนที่ใช้บริการโป๊ะ/ท่าเรือ จำนวน 18 จุด/แห่ง เฉลี่ย 2 ครั้ง/วัน/จุด (วันทำการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 25 มิถุนายน 2562 1.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขตในการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม รวมถึงตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 11742 ครั้ง คิดเฉลี่ยเป็น 1.94 ครั้ง/จุด/เดือน 2.จากจำนวนพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทั้งสิ้น 673 แห่ง/พื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่ฯ ที่จะต้องดำเนินการแก้ไข จำนวน 641 แห่ง/พื้นที่ คิดเป็น 1144 รายการ ปัจจุบันได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น จำนวน 786 รายการ คิดเป็นร้อยละ 68.71

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ในปีงบประมาณ 2562 สรุปผลการดำเนินการ ดังนี้ 1.จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขตในการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม รวมถึงตรวจสอบติดตามการดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมของสำนักงานเขต จำนวน 673 จุด/แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 15,982 ครั้ง คิดเฉลี่ยเป็น 1.98 ครั้ง/จุด/เดือน 2.จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร บริเวณโดยรอบสำนักเทสกิจ จำนวน 5 จุด/แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 2,420 ครั้ง (242 วันทำการ) คิดเฉลี่ยเป็น 2 ครั้ง/จุด/วัน 3.จัดเจ้าหน้าที่ออกอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ใช้บริการโป๊ะหรือท่าเรือ จำนวน 18 จุด/แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 8,712 ครั้ง (242 วันทำการ) คิดเฉลี่ยเป็น 2 ครั้ง/จุด/วัน 4.จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิด CCTV (จำนวน (สนข.)1002 + (สนท.)23 จุด) จำนวนทั้งสิ้น 24,652 ครั้ง คิดเฉลี่ยเป็น 2 ครั้ง/จุด/เดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) จุดเสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จุดเสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
51.23

100 / 100
3
68.71

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยุ่ระหว่างรวบรวมและสรุปผลการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 26 มีนาคม 2562 พื้นที่/จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม มีจำนวนทั้งสิ้น 673 แห่ง/จุด แบ่งเป็นจุดที่ต้องดำเนินการแก้ไขสภาพแวดล้อมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาญชากรรมจำนวนทั้งสิ้น 641 แห่ง/จุด ประกอบด้วย - จุดที่จะต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 61 จุด - จุดที่จะต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมกล้อง CCTV จำนวน 249 จุด - จุดที่จะต้องดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 613 จุด - จุดที่จะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ จำนวน 106 จุด - จุดที่จะต้องดำเนินการทำความสะอาด จำนวน 114 จุด - จุดที่จะต้องดำเนินการอื่นๆ จำนวน 1 จุด รวมทั้งสิ้น 1,144 รายการ จากรายงานผลการดำเนินงานของ 50 สำนักงานเขต ที่จัดส่งให้สำนักเทศกิจระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า พื้นที่/จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน ........ แห่ง/จุด (คิดเป็นร้อยละ จากจำนวนพื้นที่/จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมที่ระบุไว้ในแผนการลดเงื่อนไขความล่อแหลมฯทั้งหมด) ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม ครบทุกรายการตามสภาพพื้นที่ ? อาทิ การปรับ แก้ไข เพิ่มเติมสภาพแวดล้อม เช่น การดูแลตัดต้นไม้ การติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง การติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) การติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม การทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ฯลฯ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสรุปรายงานที่แนบ) นอกจากนี้ สำนักเทศกิจยังได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของสำนักงานเขตในการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่/จุดเสี่ยงที่กำหนด โดยมีความถี่ในการออกตรวจพื้นที่ เฉลี่ย 1.86 ครั้ง/เดือน/จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 25 มิถุนายน 2561 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมตามเงื่อนไขการลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมที่กรุงเทพมหานครกำหนดของสำนักงานเขต เป็นจำนวนทั้งสิ้น 11742ครั้ง คิดเฉลี่ยเป็น จำนวน 1.94 ครั้ง/จุด/เดือน โดยจากจำนวนพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทั้งสิ้น 673 แห่ง/พื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่ฯ ที่จะต้องดำเนินการแก้ไข จำนวน 641 แห่ง/พื้นที่ คิดเป็น 1144 รายการ ปัจจุบันได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น จำนวน 786 รายการ คิดเป็นร้อยละ 68.71

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดเจ้าหน้าออกตรวจสอบการดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมของสำนัดงานเขต จำนวน 1,415 ครั้ง โดยจากพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 673 จุด มีพื้นที่ฯที่จะต้องดำเนินการแก้ไข จำนวน 641 จุด รวมจำนวน 1,144 รายการ ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 937 รายการ คิดเป็นร้อยละ 81.91 รวมทั้งสิ้น ในปีงบประมาณ 2562 มีการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจฯทั้งสิ้น จำนวน 15,982 ครั้ง คิดเฉลี่ยเป็น 1.98 ครั้ง/จุด/เดือน และมีพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดความล่อแหลม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 924 รายการ คิดเป็นร้อยละ 80.77 ประกอบด้วย - การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 61 จุด จากที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 61 จุด - การติดตั้ง/ซ่อมแซมกล้อง cctv จำนวน 56 จุด จากที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 249 จุด - การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 599 จุด จากที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 613 จุด - การตัดต้นไม้ จำนวน 106 จุด จากที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 106 จุด - การทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 114 จุด จากที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 114 จุด - การดำเนินการอื่นๆ (ปิดล้อมพื้นที่) จำนวน 1 จุด จากที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 1 จุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุเป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.43

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.54

100 / 100
3
4.34

100 / 100
4
4.43

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2562 จำนวน 452 ตัวอย่าง - ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร พบว่าประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมาก (4.5375 คะแนน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 จำนวน 866 ตัวอย่าง - ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร พบว่าประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมาก (4.3449)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักเทศกิจได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,288 ชุด โดยทอดแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์หรือผ่านระบบการสแกน QR Code ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร จำนวน 1,288 ตัวอย่าง พบว่าประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร ในระดับมาก (4.428 คะแนน)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการบังคับการตามมาตรการกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่- แผงลอย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงามเป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการบังคับการตามมาตรการกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่- แผงลอย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :96.06

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
98.78

100 / 100
2
98.61

100 / 100
3
98.62

100 / 100
4
96.06

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดผ่อนผันที่ทำการยกเลิก จำนวน 493 จุด จาก 50 สำนักงานเขต ดังนี้ - ส่วนตรวจและบังคับการ 1 จำนวน 274 จุด - ส่วนตรวจและบังคับการ 2 จำนวน 76 จุด - ส่วนตรวจและบังคับการ 3 จำนวน 143 จุด สามารถผลักดัน กวดขันผู้ค้าไม่ให้มาตั้งวางและฝ่าฝืนในจุดผ่อนผันที่ยกเลิกได้ พบผู้ค้าฝ่าฝืน 6 จุด คิดเป็น 1.22% ผลการดำเนินงาน 97.78%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 กรุงเทพใต้ - ยกเลิกแล้ว 114 จุด ผู้ค้า 2,709 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 59 จุด ผู้ค้า 1,839 ราย กรุงเทพกลาง - ยกเลิกแล้ว 165 จุด ผู้ค้า 3,797 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 76 จุด ผู้ค้า 3,799 ราย กรุงเทพตะวันออก - ยกเลิกแล้ว 35 จุด ผู้ค้า 804 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก – จุด ผู้ค้า – ราย กรุงธนใต้ - ยกเลิกแล้ว 70 จุด ผู้ค้า 2,352 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 2 จุด ผู้ค้า 50 ราย กรุงธนเหนือ - ยกเลิกแล้ว 41 จุด ผู้ค้า 871 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 15 จุด ผู้ค้า 504 ราย รวม ยกเลิกแล้ว 500 จุด ผู้ค้า 12,040 ราย ยังไม่ได้ยกเลิก 183 จุด ผู้ค้า 8,131 ราย - ผลการสำรวจ ทั้ง 500 จุด พบผู้ฝ่าฝืน 6 จุด คิดเป็น 1.20 % ผลการดำเนินงาน 98.80%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ประจำเดือนมีนาคม 2562 กรุงเทพใต้ - ยกเลิกแล้ว 117 จุด ผู้ค้า 2,761 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 56 จุด ผู้ค้า 1,787 ราย กรุงเทพกลาง - ยกเลิกแล้ว 165 จุด ผู้ค้า 3,797 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 76 จุด ผู้ค้า 3,799 ราย กรุงเทพตะวันออก - ยกเลิกแล้ว 35 จุด ผู้ค้า 804 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก – จุด ผู้ค้า – ราย กรุงเทพเหนือ - ยกเลิกแล้ว 41 จุด ผู้ค้า 871 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 15 จุด ผู้ค้า 504 ราย กรุงธนใต้ - ยกเลิกแล้ว 70 จุด ผู้ค้า 2,352 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 2 จุด ผู้ค้า 50 ราย กรุงธนเหนือ - ยกเลิกแล้ว 75 จุด ผู้ค้า 1,507 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 31 จุด ผู้ค้า 1,939 ราย รวม ยกเลิกแล้ว 503 จุด ผู้ค้า 12,092 ราย ยังไม่ได้ยกเลิก 180 จุด ผู้ค้า 8,079 ราย - ผลการสำรวจ ทั้ง 503 จุด พบผู้ฝ่าฝืน 1 จุด คิดเป็น 0.19 % ผลการดำเนินงาน 99.81% ********** ประจำเดือนเมษายน 2562 กรุงเทพใต้ - ยกเลิกแล้ว 117 จุด ผู้ค้า 2,761 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 56 จุด ผู้ค้า 1,787 ราย กรุงเทพกลาง - ยกเลิกแล้ว 165 จุด ผู้ค้า 3,797 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 76 จุด ผู้ค้า 3,799 ราย กรุงเทพตะวันออก - ยกเลิกแล้ว 35 จุด ผู้ค้า 804 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก – จุด ผู้ค้า – ราย กรุงเทพเหนือ - ยกเลิกแล้ว 41 จุด ผู้ค้า 871 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 15 จุด ผู้ค้า 504 ราย กรุงธนใต้ - ยกเลิกแล้ว 70 จุด ผู้ค้า 2,352 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 2 จุด ผู้ค้า 50 ราย กรุงธนเหนือ - ยกเลิกแล้ว 76 จุด ผู้ค้า 1,515 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 30 จุด ผู้ค้า 1,931 ราย รวม ยกเลิกแล้ว 504 จุด ผู้ค้า 12,100 ราย ยังไม่ได้ยกเลิก 179 จุด ผู้ค้า 8,071 ราย - ผลการสำรวจ ทั้ง 504 จุด พบผู้ฝ่าฝืน 5 จุด คิดเป็น 0.99 % ผลการดำเนินงาน 99.01 % ************************ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 กรุงเทพใต้ - ยกเลิกแล้ว 117 จุด ผู้ค้า 2,761 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 56 จุด ผู้ค้า 1,787 ราย กรุงเทพกลาง - ยกเลิกแล้ว 167 จุด ผู้ค้า 3,797 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 74 จุด ผู้ค้า 3,799 ราย กรุงเทพตะวันออก - ยกเลิกแล้ว 35 จุด ผู้ค้า 804 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก – จุด ผู้ค้า – ราย กรุงเทพเหนือ - ยกเลิกแล้ว 41 จุด ผู้ค้า 871 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 15 จุด ผู้ค้า 504 ราย กรุงธนใต้ - ยกเลิกแล้ว 70 จุด ผู้ค้า 2,352 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 2 จุด ผู้ค้า 50 ราย กรุงธนเหนือ - ยกเลิกแล้ว 76 จุด ผู้ค้า 1,515 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 30 จุด ผู้ค้า 1,931 ราย รวม ยกเลิกแล้ว 506 จุด ผู้ค้า 12,100 ราย ยังไม่ได้ยกเลิก 177 จุด ผู้ค้า 8,071 ราย - ผลการสำรวจ ทั้ง 506 จุด พบผู้ฝ่าฝืน 2 จุด คิดเป็น 0.39 % ผลการดำเนินงาน 99.61 % ***************************** ประจำเดือนมิถุนายน 2562 กรุงเทพใต้ - ยกเลิกแล้ว 117 จุด ผู้ค้า 2,761 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 56 จุด ผู้ค้า 1,787 ราย กรุงเทพกลาง - ยกเลิกแล้ว 167 จุด ผู้ค้า 3,797 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 74 จุด ผู้ค้า 3,799 ราย กรุงเทพตะวันออก - ยกเลิกแล้ว 35 จุด ผู้ค้า 804 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก – จุด ผู้ค้า – ราย กรุงเทพเหนือ - ยกเลิกแล้ว 41 จุด ผู้ค้า 871 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 15 จุด ผู้ค้า 504 ราย กรุงธนใต้ - ยกเลิกแล้ว 72 จุด ผู้ค้า 2,402 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก - จุด ผู้ค้า - ราย กรุงธนเหนือ - ยกเลิกแล้ว 76 จุด ผู้ค้า 1,515 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 30 จุด ผู้ค้า 1,931 ราย รวม ยกเลิกแล้ว 508 จุด ผู้ค้า 12,150 ราย ยังไม่ได้ยกเลิก 175 จุด ผู้ค้า 1,931 ราย - ผลการสำรวจ ทั้ง 508 จุด ไม่พบผู้ค้าฝ่าฝืนทำการค้า ผลการดำเนินงาน 100 % ************************************* ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 กรุงเทพใต้ - ยกเลิกแล้ว 117 จุด ผู้ค้า 2,761 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 56 จุด ผู้ค้า 1,787 ราย กรุงเทพกลาง - ยกเลิกแล้ว 167 จุด ผู้ค้า 3,797 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 74 จุด ผู้ค้า 3,799 ราย กรุงเทพตะวันออก - ยกเลิกแล้ว 35 จุด ผู้ค้า 804 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก – จุด ผู้ค้า – ราย กรุงเทพเหนือ - ยกเลิกแล้ว 41 จุด ผู้ค้า 871 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 15 จุด ผู้ค้า 504 ราย กรุงธนใต้ - ยกเลิกแล้ว 72 จุด ผู้ค้า 2,402 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก - จุด ผู้ค้า - ราย กรุงธนเหนือ - ยกเลิกแล้ว 76 จุด ผู้ค้า 1,515 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 30 จุด ผู้ค้า 1,931 ราย รวม ยกเลิกแล้ว 508 จุด ผู้ค้า 12,150 ราย ยังไม่ได้ยกเลิก 175 จุด ผู้ค้า 8,021 ราย - ผลการสำรวจ ทั้ง 508 จุด ไม่พบผู้ค้าฝ่าฝืนทำการค้า ผลการดำเนินงาน 100%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ประจำเดือนสิงหาคม 2562 กรุงเทพใต้ - ยกเลิกแล้ว 117 จุด ผู้ค้า 2,761 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 56 จุด ผู้ค้า 1,787 ราย กรุงเทพกลาง - ยกเลิกแล้ว 167 จุด ผู้ค้า 3,797 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 74 จุด ผู้ค้า 3,799 ราย กรุงเทพตะวันออก - ยกเลิกแล้ว 35 จุด ผู้ค้า 804 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก – จุด ผู้ค้า – ราย กรุงเทพเหนือ - ยกเลิกแล้ว 41 จุด ผู้ค้า 871 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 15 จุด ผู้ค้า 504 ราย กรุงธนใต้ - ยกเลิกแล้ว 72 จุด ผู้ค้า 2,402 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก - จุด ผู้ค้า - ราย กรุงธนเหนือ - ยกเลิกแล้ว 76 จุด ผู้ค้า 1,515 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 30 จุด ผู้ค้า 1,931 ราย รวม ยกเลิกแล้ว 508 จุด ผู้ค้า 12,150 ราย ยังไม่ได้ยกเลิก 175 จุด ผู้ค้า 8,021 ราย - ผลการสำรวจ ทั้ง 508 จุด ไม่พบผู้ค้าฝ่าฝืนทำการค้า ผลการดำเนินงาน 100% ************************* ประจำเดือนกันยายน 2562 กรุงเทพใต้ - ยกเลิกแล้ว 117 จุด ผู้ค้า 2,761 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 56 จุด ผู้ค้า 1,787 ราย กรุงเทพกลาง - ยกเลิกแล้ว 174 จุด ผู้ค้า 3,799 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 74 จุด ผู้ค้า 3,799 ราย กรุงเทพตะวันออก - ยกเลิกแล้ว 35 จุด ผู้ค้า 804 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก – จุด ผู้ค้า – ราย กรุงเทพเหนือ - ยกเลิกแล้ว 41 จุด ผู้ค้า 871 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 15 จุด ผู้ค้า 504 ราย กรุงธนใต้ - ยกเลิกแล้ว 72 จุด ผู้ค้า 2,402 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก - จุด ผู้ค้า - ราย กรุงธนเหนือ - ยกเลิกแล้ว 76 จุด ผู้ค้า 1,515 ราย - ยังไม่ได้ยกเลิก 30 จุด ผู้ค้า 1,931 ราย รวม ยกเลิกแล้ว 508 จุด ผู้ค้า 12,150 ราย ยังไม่ได้ยกเลิก 175 จุด ผู้ค้า 8,021 ราย - ผลการสำรวจ ทั้ง 508 จุด ไม่พบผู้ค้าฝ่าฝืนทำการค้า ผลการดำเนินงาน 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) สถิติผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงามเป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
สถิติผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง

หน่วยนับ :ร้อยละ (เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ก่อน)

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :350.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ (เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ก่อน))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
160.00

100 / 100
2
206.00

100 / 100
3
314.00

100 / 100
4
350.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการตรวจประจำเดือน ต.ค. - ธ.ค. 61 พบผู้กระทำผิด จำนวน 160 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการตรวจประจำเดือน ม.ค. - มี.ค. 62 พบผู้กระทำผิด จำนวน 206 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการตรวจประจำเดือน เม.ย. - มิ.ย. 62 พบผู้กระทำผิด จำนวน 289 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการตรวจประจำเดือน ก.ค. - ก.ย. 62 พบผู้กระทำผิด จำนวน 350 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) สถิติการกระทำผิดด้วยการติดตั้งป้ายผิดกฎหมายในบริเวณถนนสายหลักและถนนสายรองที่สำนักงานเขตกำหนดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายลดลง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงามเป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
สถิติการกระทำผิดด้วยการติดตั้งป้ายผิดกฎหมายในบริเวณถนนสายหลักและถนนสายรองที่สำนักงานเขตกำหนดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายลดลง

หน่วยนับ :ร้อยละ (เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. ก่อน)

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ (เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. ก่อน))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตรวจสอบพบป้ายผิดกฎหมายในพื้นที่ 50 เขต ตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2561 จำนวน 35 ป้าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ตรวจสอบพบป้ายผิดกฎหมาย พื้นที่ 50 เขต ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มี.ค. จำนวน 50 ป้าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเม.ย. - มิ.ย. ขณะตรวจสอบไม่พบป้ายผิดกฎหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือน ก.ค. - 15 ก.ย. ขณะตรวจสอบพบป้ายผิดกฎหมาย จำนวน 18 ป้าย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) จำนวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านเทศกิจได้รับการปรับปรุงเพื่อเสนอร่างให้กรุงเทพมหานครพิจารณา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๑ - กฎหมายเป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
จำนวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านเทศกิจได้รับการปรับปรุงเพื่อเสนอร่างให้กรุงเทพมหานครพิจารณา

หน่วยนับ :เรื่อง

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :7.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เรื่อง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
7.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมายด้านเทศกิจต่อกรุงเทพมหานครแล้ว จำนวน 4 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการซึ่งได้มีการเสนอกฎหมายให้กรุงเทพมหานครพิจารณาไปแล้ว 5 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเสนอกฎหมายให้กรุงเทพมหานครพิจารณาไปแล้ว 5 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักเทศกิจได้ดำเนินการพิจารณากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านเทศกิจ และได้เสนอปรับปรุงกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ โดยเสนอร่างให้กรุงเทพมหานครพิจารณาแล้ว จำนวน 7 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) จำนวนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาคารได้รับการอบรม (เชิงปริมาณ)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๑ - กฎหมายเป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
จำนวนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาคารได้รับการอบรม (เชิงปริมาณ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :91.96

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
91.96

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาด้านการดำเนินคดีอาคาร อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการฯ และกำหนดรูปแบบให้ความรู้ (โครงการเผยแพร่ความรู้ฯ) .................................................................................. 2. โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีอาคาร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 353 คน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาด้านการดำเนินคดีอาคาร อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการฯ และกำหนดรูปแบบให้ความรู้ (โครงการเผยแพร่ความรู้ฯ) .................................................................................. 2. โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีอาคาร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 353 คน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

2. โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีอาคาร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 353 คน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร แบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2561 รุ่นที่ 3 วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างการสรุปผลการประเมินหลังการฝึกอบรม ............................................1. โครงการเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาด้านการดำเนินคดีอาคาร อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการฯ และกำหนดรูปแบบให้ความรู้ (โครงการเผยแพร่ความรู้ฯ) ได้ออกให้ความรู้และคำปรึกษา ฯ จำนวน ๕ ครั้ง ประกอบด้วย กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ครั้งที่ ๑ กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ครั้งที่ ๒ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ครั้งที่ ๓ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ครั้งที่ ๔ และ กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ครั้งที่ ๕ ส่วน ครั้งที่ ๖ ออกไปวันที่ ๒ ก.ค. ๖๒ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ จำนวนผู้เข้ารับการอบรมประมาณ ๘๓ เปอร์เซ็นต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปผลการดำเนินการตามโครงการเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาด้านการดำเนินคดีอาคาร ๑. สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต แจ้งรายชื่อ แยกเป็น ๖ กลุ่มเขต ดังนี้ (กรุงธนเหนือ ๕๑ คน,กรุงธนใต้ ๕๔ คน ,กรุงเทพใต้ ๘๔ คน,กรุงเทพกลาง ๖๗ คน ,กรุงเทพตะวันออก ๘๑ คน และ กรุงเทพเหนือ ๕๒ คน) ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และผลการทดสอบ แยกเป็น ๖ กลุ่มเขต ดังนี้ (กรุงธนเหนือ ๕๑ คน เข้าร่วม ๔๙ คน มีความรู้เพิ่มขึ้น ๔๖ คน ,กรุงธนใต้ ๕๔ คน เข้าร่วม ๕๑ คน มีความรู้เพิ่มขึ้น ๔๘ คน ,กรุงเทพใต้ ๘๔ คน เข้าร่วม ๖๕ คน มีความรู้เพิ่มขึ้น ๖๐ คน,กรุงเทพกลาง ๖๗ คนเข้าร่วม ๕๖ คน มีความรู้เพิ่มขึ้น ๕๒ คน ,กรุงเทพตะวันออก ๘๑ คนเข้าร่วม ๗๐ คน มีความรู้เพิ่มขึ้น ๖๕ คน และ กรุงเทพเหนือ ๕๒ คน เข้าร่วม ๔๓ คน มีความรู้เพิ่มขึ้น ๓๙ คน) ๓. มีหนังสือสำนักเทศกิจที่ กท ๑๔๐๔/๓๗๙๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ รายปลัดกรุงเทพมหานคร ทราบผลเรียบร้อยแล้ว ๔. สรุป ตัวชี้วัดที่ ๑ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๖ ของจำนวนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบฯ (จึงถือว่าประสบผลสำเร็จตามโครงการฯ) สรุปผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีอาคาร จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีอาคาร ให้กับตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ พนักงานเทศกิจ นิติกร สังกัดสำนักเทศกิจและฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขต และตำแหน่งวิศวกรโยธา สถาปนิก นายช่างโยธา นายช่างสำรวจ ฝ่ายโยธาสำนักงานเขต จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 2 วัน รวม 360 คน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เข้ารับการอบรมจำนวน 353 คน คิดเป็นร้อยละ 98.06 สูงกว่าตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ที่ ร้อยละ 80

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น (เชิงคุณภาพ)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น (เชิงคุณภาพ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :93.29

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
93.29

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาด้านการดำเนินคดีอาคาร อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายควบคุมอาคารแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต และกำหนดรูปแบบการให้ความรู้ .................................................................................. 2. โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีอาคาร อยู่ระหว่างตรวจแบบทดสอบของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาด้านการดำเนินคดีอาคาร อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายควบคุมอาคารแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต และกำหนดรูปแบบการให้ความรู้ .................................................................................. 2. โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีอาคาร อยู่ระหว่างตรวจแบบทดสอบของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาด้านการดำเนินคดีอาคาร ฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กลุ่มเขตกรุงธนใต้ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก มีความรู้เพิ่มขึ้น ๙๙ เปอร์เซ็นต์.................................................................................. 2. โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีอาคาร ดำเนินการฝึกอบรมและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปผลการดำเนินการตามโครงการเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาด้านการดำเนินคดีอาคาร ๑. สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต แจ้งรายชื่อ แยกเป็น ๖ กลุ่มเขต ดังนี้ (กรุงธนเหนือ ๕๑ คน,กรุงธนใต้ ๕๔ คน ,กรุงเทพใต้ ๘๔ คน,กรุงเทพกลาง ๖๗ คน ,กรุงเทพตะวันออก ๘๑ คน และ กรุงเทพเหนือ ๕๒ คน) ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และผลการทดสอบ แยกเป็น ๖ กลุ่มเขต ดังนี้ (กรุงธนเหนือ ๕๑ คน เข้าร่วม ๔๙ คน มีความรู้เพิ่มขึ้น ๔๖ คน ,กรุงธนใต้ ๕๔ คน เข้าร่วม ๕๑ คน มีความรู้เพิ่มขึ้น ๔๘ คน ,กรุงเทพใต้ ๘๔ คน เข้าร่วม ๖๕ คน มีความรู้เพิ่มขึ้น ๖๐ คน,กรุงเทพกลาง ๖๗ คนเข้าร่วม ๕๖ คน มีความรู้เพิ่มขึ้น ๕๒ คน ,กรุงเทพตะวันออก ๘๑ คนเข้าร่วม ๗๐ คน มีความรู้เพิ่มขึ้น ๖๕ คน และ กรุงเทพเหนือ ๕๒ คน เข้าร่วม ๔๓ คน มีความรู้เพิ่มขึ้น ๓๙ คน) ๓. มีหนังสือสำนักเทศกิจที่ กท ๑๔๐๔/๓๗๙๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ รายปลัดกรุงเทพมหานคร ทราบผลเรียบร้อยแล้ว ๔. สรุป มีผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๑ งจำนวนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบฯ (จึงถือว่าประสบผลสำเร็จตามโครงการฯ) สรุปผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีอาคาร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 353 คน ผ่านการทดสอบความรู้ จำนวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 93.77

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด